Page 41 - aug53

Basic HTML Version

๓๙
สุ
ดท้
ายกลุ่
มของตลาดเก่
าป่
าซาง แม้
จะได้
ทำ
�ตามหั
วข้
เดิ
มที่
คิ
ดได้
ตั้
งแต่
ต้
น หากประสบการณ์
ภาคสนามก็
ได้
สร้
างความ
แปลกใหม่
และตื่
นตาตื่
นใจกั
บพวกเขาไม่
น้
อย
“เราไปนอนวั
ดกั
น วั
ดอิ
นทขิ่
น พระอาจารย์
ที่
โรงเรี
ยนเป็
เจ้
าอาวาสจึ
งให้
นอน เพราะมั
นอยู่
ใกล้
กั
บป่
าซาง เพราะบ้
านไกล
มากใช้
เวลาเป็
นชั
วโมง จึ
งนอนวั
ดกั
นหมดเลย สนุ
กดี
“ไปยื
นถ่
ายกลางถนน คื
อต้
องเก็
บภาพพระบิ
นฑบาตร
ตอนเช้
า พอรถมาวิ่
งกั
นกระจาย และซาเล้
ง ๓ ล้
อ เจมส์
มั
นขั
ไม่
เป็
นพี่
มั
นบอกว่
ามั
นจะขั
บ ทุ
กคนก็
ให้
มั
นขั
บ แล้
วมี
หนองน้ำ
�ที่
ใหญ่
มากอยู่
ข้
างหน้
า ทุ
กคนกระโดดลงทั
น แต่
ผมช็
อคอยู่
บนรถ
ผมลงไปไม่
ทั
น แต่
โชคดี
ที่
มั
นหยุ
ดทั
น ไม่
งั้
นนะพี่
นิ
ดเดี
ยวตกเลย”
การลงภาคสนามไปพู
ดคุ
ยกั
บชาวบ้
านในป่
าซางทำ
�ให้
พวก
เขารู้
ว่
า ในสมั
ยอดี
ตตลาดป่
าซางเคยเจริ
ญรุ่
งเรื
องมาก ป่
าซางเคย
เป็
นทางผ่
านจากกรุ
งเทพไปสู่
เชี
ยงใหม่
เป็
นศู
นย์
กลางการค้
าขาย
ที่
สำ
�คั
ญ แต่
ปั
จจุ
บั
นไม่
เหลื
อภาพเหล่
านั้
นให้
เห็
นอี
กแล้
ว ป่
าซาง
เหลื
อเพี
ยงอาคารไม้
เก่
าๆ ที่
มี
เค้
าโครงของอาคารพาณิ
ชย์
เท่
านั้
เราถามน้
องๆ ว่
ารู้
สึ
กอย่
างไร พวกเขาบอกว่
า ใจหาย... ที่
ป่
าซาง
เหลื
อเพี
ยงแค่
นี้
พวกเขาจึ
งเลื
อกที่
จะถ่
ายทอดความเจริ
ญเมื่
อสมั
อดี
ตกั
บความเป็
นปั
จจุ
บั
นของป่
าซางผ่
านออกมาทางสารคดี
ที่
พวก
เขาทำ
นั
กมานุ
ษยวิ
ทยาทั
ศนารุ่
นเยาว์
การลงภาคสนามในแต่
ละกลุ่
ม ซึ่
งส่
วนใหญ่
แล้
วต้
องการ
ลงไปทำ
�ความรู้
จั
กพื้
นที่
ทำ
�ความรู้
จั
กกั
บคนที่
น้
องๆต้
องการจะ
สั
มภาษณ์
และทำ
�ความรู้
จั
กเรื่
องราวของผู้
ที่
เป็
นเจ้
าของวั
ฒนธรรม
ที่
ต้
องการจะเล่
า เพื่
อวางแผนในการตั
ดต่
อ เป็
นการสร้
างความ
สั
มพั
นธ์
ที่
ดี
ระหว่
างผู้
ที่
เป็
นเจ้
าของวั
ฒนธรรมและนั
กทำ
�สารคดี
ก่
อนการถ่
ายทำ
� เพราะฉะนั้
นการทำ
�สารคดี
ไม่
ใช่
แค่
การเอากล้
อง
ลงไปถ่
ายทำ
�เรื่
องที่
เราต้
องการเท่
านั้
น แต่
คนที่
ทำ
�สารคดี
ต้
อง
เข้
าไปสั
งเกตการณ์
อย่
างมี
ส่
วนร่
วม (participant observation)
เพื่
อเข้
าใจเจ้
าของวั
ฒนธรรม เพื่
อที
จะทำ
�สารคดี
ออกมาให้
ใกล้
เคี
ยง
ความจริ
งมากที่
สุ
เยาวชนเหล่
านี้
หารู้
ไม่
ว่
า พวกเขาได้
ใช้
เครื่
องมื
อทาง
มานุ
ษยวิ
ทยาในการเข้
าหา ทำ
�ความรู้
จั
กกั
บผู้
คนในท้
องถิ่
นของ
ตนและถ่
ายทอดวั
ฒนธรรมในท้
องถิ่
นนั้
นๆ ออกมาในรู
ปแบบ
สารคดี
เป็
นที่
เรี
ยบร้
อยแล้
ว บทเรี
ยนในครั้
งนี้
ทำ
�ให้
พวกเขาได้
เรี
ยนรู้
ผู้
คน ได้
พบกั
บมุ
มมองใหม่
ๆ ที่
ไม่
เคยมองเห็
น ไม่
เคย
ได้
สั
มผั
สอย่
างจริ
งจั
ง ที่
สำ
�คั
ญยิ่
งกว่
าความรู้
ที่
พวกเขาได้
รั
บก็
คื
อ เมื่
อพบเจอกั
บอุ
ปสรรคและความยากลำ
�บากต่
างๆ ความ
สามั
คคี
กั
นเป็
นเรื่
องสำ
�คั
ญ และได้
เรี
ยนรู้
ว่
าหากพบกั
บปั
ญหา
พวกเขาไม่
ควรถอยแต่
ควรพลิ
กวิ
กฤตให้
เป็
นโอกาส พวกเขารู้
ว่
าอดี
ตเป็
นสิ่
งที่
น่
าหวงแหนแต่
เราไม่
ควรติ
ดอยู่
กั
บอดี
ต พวก
เขารู้
ว่
าเมื
องไทยยั
งมี
น้ำ
�ใจอยู่
ล้
นเหลื
อ อยู่
ที่
ว่
าเราจะเปิ
ดใจ
รั
บมั
นหรื
อไม่
พวกเขารู้
ว่
าแม้
คนๆ หนึ่
งจะเป็
นผู้
ชายตั
วเล็
กๆ
แต่
เขาก็
มี
ความฝั
นที่
ยิ่
งใหญ่
ได้
และสิ่
งต่
างๆ ที่
พวกเขารู้
เราก็
ได้
รั
บรู้
ไปด้
วย
สารคดี
เยาวชนเล่
าวั
ฒนธรรมของศู
นย์
มานุ
ษยวิ
ทยา
สิ
ริ
นธร (องค์
การมหาชน) ซึ่
งมี
กว่
า ๑๔ เรื่
อง พร้
อมให้
ผู้
สนใจ
ได้
ชมและสั
มผั
สมุ
มมองทางวั
ฒนธรรมของเยาวชน และหาก
หน่
วยงานสถานศึ
กษาที่
สนใจนำ
�สารคดี
ชุ
ดดั
งกล่
าวไปเผยแพร่
และจั
ดกิ
จกรรมในสถานศึ
กษาสามารถติ
ดต่
อประสานงานได้
ที่
คุ
ณอานุ
ภาพ สกุ
ลงาม โทร ๐ ๒๘๘๐ ๙๔๒๙ ต่
อ ๓๘๐๘