Page 40 - aug53

Basic HTML Version

๓๘
ในตอนแรกน้
องๆ ได้
พยายามเปรี
ยบเที
ยบแนวดนตรี
๒ ชนิ
ที่
เป็
นดนตรี
ข้
างถนนเหมื
อนกั
น แต่
เมื่
อมาถึ
งวั
นตั
ดต่
อ ภาพต่
างๆ ที่
ได้
ถ่
ายมาไม่
สามารถที่
จะนำ
�มาใช้
เพื่
อการตั
ดต่
อได้
จึ
งต้
องออกไป
ถ่
ายเพิ่
ม และจำ
�เป็
นที่
จะต้
องเปลี่
ยนโครงเรื่
องทั้
งหมด ซึ่
งส่
งผลให้
นั
กดนตรี
สากลกลายเป็
นผู้
ที่
เป็
นเจ้
าของวั
ฒนธรรม (subject) เพี
ยง
คนเดี
ยว จึ
งส่
งผลให้
สารคดี
ต้
องถ่
ายทอดเรื่
องราวของผู้
ชายที่
เป็
นั
กดนตรี
ข้
างถนน ที่
มี
ความฝั
นที่
ยิ่
งใหญ่
และต้
องการแสดงความ
สามารถทางดนตรี
ให้
ผู้
คนได้
รั
บรู้
แทน
กลุ่
มซอโซ่
อาสาเดิ
มที
ต้
องการทำ
�เรื่
องราวของเยาวชนที่
ไปช่
วยกั
นปลู
กป่
าชายเลน “อ๋
อ” ซึ่
งเป็
นสมาชิ
กในกลุ่
มได้
บอกกั
พวกเราถึ
งสาเหตุ
และมุ
มมองที่
กลุ่
มต้
องการจะนำ
�เสนอ อ๋
อบอกกั
พวกเราว่
“อ๋
อมี
ความรู้
สึ
กว่
าทุ
กๆคนจะเสนอความเป็
นมิ
ติ
ของ
วั
ฒนธรรมของภู
มิ
ภาค แต่
ของกรุ
งเทพมั
นไม่
มี
ค่
ะ กรุ
งเทพมี
อะไรที่
หายไป ความมี
น้ำ
�ใจ ความเอื้
อเฟื้
อเผื่
อแพร่
มั
นหายไป
เราก็
หยิ
บขึ้
นมาเล่
น”
น้
องจึ
งเลื
อกทำ
�สารคดี
ที่
เกี่
ยวกั
บการช่
วยเหลื
อสั
งคมของคน
กรุ
งเทพ แต่
น้
องๆ บอกว่
า แค่
ปลู
กป่
าชายเลนมั
นยั
งตอบโจทย์
ไม่
พอ
พวกเขาต้
องการอะไรที่
เห็
นชั
ดและสื่
อได้
ง่
ายกว่
านี้
เขาจึ
งเลื
อกที่
จะ
ทำ
�เรื่
องราวของกลุ่
มซอโซ่
อาสา เพราะเป็
นกลุ่
มคนที่
เพื่
อนของเขา
เป็
นสมาชิ
กอยู่
จริ
ง และตั
วพวกเขาเองก็
ได้
ลงไปร่
วมสอนเด็
ก ร่
วม
ช่
วยเหลื
อคนเหล่
านั้
นเองกั
บมื
“หนั
งเรื่
องนี้
จะบอกอยู่
ว่
า สั
งคมไทยน้ำ
�ใจมั
นไม่
ได้
หมดไป
แต่
มั
นมี
มากขึ้
น สั
งคมไทยจริ
งๆไม่
ได้
แย่
ลงหรอก คนที่
เขาคิ
ดอย่
าง
นี้
มองผิ
ดไปเอง คิ
ดพลาดไปเองมากกว่
า”
อ๋
อ ได้
บอกกั
บเราว่
า อ๋
อเองก็
เป็
นหนึ่
งคนในนั้
นที่
คิ
ดพลาดไป
เขาได้
ไปพบความจริ
งเมื่
อเขาลงสนามเพื่
อถ่
ายทำ
�หนั
งเรื่
องนี้
ทำ
�ให้
เขารู้
ว่
ากลุ่
มคนในกรุ
งเทพที่
คอยช่
วยเหลื
อผู้
ด้
อยโอกาสต่
างๆ กำ
�ลั
ขยายตั
วมากขึ้
นเรื่
อยๆ และเขาได้
ถ่
ายทอดมั
นออกมาในหนั
งเรื่
องนี้
เพื่
อให้
คนอื่
นรั
บรู้
และเห็
นความเป็
นจริ
งที่
เกิ
ดขึ้
นในสั
งคมเช่
นเดี
ยว
กั
บเขา
กลุ่
มเยาวชนจากนครปฐมก็
ได้
เปลี่
ยนหั
วเรื่
องไปเช่
นกั
น จาก
เดิ
มที่
พวกเขาต้
องการทำ
�เรื่
องราวของกลุ่
มคนไทยโซ่
งในจั
งหวั
นครปฐม แต่
เมื่
อไปสำ
�รวจจริ
งๆ พวกเขาคิ
ดว่
าเรื่
องนี้
ไม่
น่
าสนใจพอ
แล้
วพวกเขาก็
ได้
พบเรื่
องราวโดยบั
งเอิ
ญระหว่
างทางการลงสนาม
คื
อบ้
านพั
กคนชราหญิ
งในจั
งหวั
ดนครปฐมนั้
นเอง น้
องๆ บอกกั
บพวก
เราว่
าคนในสั
งคมส่
วนใหญ่
มั
กจะมองบ้
านพั
กคนชราว่
าเป็
นสถานที่
ที่
มี
แต่
ความเศร้
า มี
แต่
ความทุ
กข์
แต่
น้
องๆ กลุ่
มนี้
ได้
ค้
นพบมุ
มมอง
ใหม่
ๆ และพยายามที่
จะนำ
�เสนอภาพของความสุ
ขในบ้
านพั
กคนชรา
ซึ
งเป็
นแง่
มุ
มที
คนทั
วไปอาจไม่
มี
วั
นรั
บรู
ในเรื่
องราวเหล่
านี
“เราเลื
อกที
จะเสนอรอยยิ
ม เพราะที
นั
นมั
นสวยมาก สถานที่
สร้
างใหม่
มั
นสวย คุ
ณยายบอกว่
าแขกมานึ
กว่
ารี
สอร์
ท”
นอกจากความสวยของตั
วอาคารสถานที่
แล้
ว ยั
งมี
ความงาม
ในรอยยิ้
มของคุ
ณยายที่
อยู่
ในสถานที่
สวยนั้
นๆ ด้
วย
ส่
วนกลุ่
มที่
มาจากจั
งหวั
ดกระบี่
ได้
นำ
�เสนอในสิ่
งที่
ตั
วเอง
คลุ
กคลี
กั
นมา คื
อ การรำ
�มโนราห์
เพราะต้
องการนำ
�เสนอวั
ฒนธรรม
ที่
ตั
วเองได้
เข้
าไปมี
ส่
วนร่
วมและ ต้
องการเสนอภาพของเยาวชนที่
ได้
ใช้
เวลาว่
างให้
เป็
นประโยชน์
“เรารำ
�มโนราห์
กั
นอยู่
อยากเสนอมโนราห์
อยากเผยแพร่
เพราะรำ
�ๆ เต้
นๆ อยู่
อยากให้
คนรู้
จั
กมโนราห์
เราเคยรำ
� เคยคลุ
กคลี
อยู่
กั
บมโนราห์
แต่
น้
องเยาวชนกลั
บประสบสถานการณ์
ที่
คาดไม่
ถึ
งก่
อนลง
ภาคสนาม
“ตอนแรกคิ
ดไว้
ซึ่
งจะเป็
นว่
า ไปบ้
านคุ
ณยานแขที่
รำ
�มโนราห์
และถ้
ามี
โอกาสจะไปไหว้
และถ่
ายคุ
ณยายฉลวยซึ่
งเป็
นอาจารย์
ของ
คุ
ณยายแขอี
กที
หนึ
ง แล้
วก็
ไปติ
ดตามกลุ
มเด็
กเยาวชนที
รำ
�มโนราห์
ด้
วย”
หลั
งจากที่
ทางกลุ่
มได้
วางแผนการถ่
ายทำ
�เรี
ยบร้
อยแล้
ว เมื่
เวลาการอบรมได้
สิ้
นสุ
ดลง น้
องๆ กลุ่
มกระบี่
ก็
ได้
รั
บทราบข่
าวว่
า คุ
ยายฉลวยซึ่
งเป็
นบุ
คคลหนึ่
งที่
กลุ่
มจะทำ
�การสั
มภาษณ์
ได้
เสี
ยชี
วิ
ตลง
น้
องๆบอกกั
บพวกเราว่
า น้
องๆ ตกใจที่
คุ
ณยายเสี
ยชี
วิ
ต และเครี
ยด
กั
บเรื่
องของงานสารคดี
ที่
เตรี
ยมมา จนต้
องแก้
ไข ต้
องปรั
บเปลี่
ยน
ใหม่
ทั้
งหมด และทำ
�ให้
น้
องๆต้
องรี
บลงไปเก็
บภาพงานศพกั
นอย่
าง
รี
บเร่
งเพื่
อให้
ทั
นกั
บช่
วงเวลาอั
นจำ
�กั
ดของงาน
“พออบรมเสร็
จปั๊
บ ก็
ลงไปถ่
ายเลย พากล้
องไปถ่
ายเลย
เราไปถ่
ายในงานศพ เพราะคนที่
เราคิ
ดว่
าจะไปสั
มภาษณ์
ตายก่
อน
เหมื
อนเราไปเป็
นคนในงาน เหมื
อนเราไปงานศพ มี
ภาพอะไรสวยๆ
ก็
ไปเก็
บ เพราะตอนแรกที่
เราตั้
งไว้
มั
นผิ
ดไป เลยปล่
อยไป เหนื่
อย
ด้
วย นั่
งรถเหนื่
อย และก็
ได้
ไปสั
มภาษณ์
ยายแข ที่
เป็
นลู
กศิ
ษย์
ให้
เล่
าเรื่
องมโนราห์
ให้
เป็
น subject แล้
วก็
ในงานจะมี
มโนราห์
รำ
� ไป
หาน้
องๆ ที่
เป็
นลู
กศิ
ษย์
แล้
วสั
มภาษณ์
เด็
ก ดู
วิ
ถี
ชี
วิ
ตของเด็
กมโนราห์
แต่
มั
นก็
มี
ที่
เราคิ
ดไม่
ถึ
งว่
ามี
มโนราห์
มารำ
�ในงานเป็
นจำ
�นวนมาก”
หนั
งเรื่
องนี้
ของน้
องๆ จึ
งได้
ถ่
ายทอดความรู้
สึ
กของมโนราห์
ออกมาอี
กรู
ปแบบหนึ่
ง ซึ่
งแตกต่
างจากที่
คิ
ดไว้
โดยสิ้
นเชิ