Page 39 - aug53

Basic HTML Version

๓๗
วิ
จั
ยวั
ฒนธรรม
กษมา วิ
ชชุ
ปราชญา
พิ
พั
ฒน์
กิ
ตติ
ประภารั
ชต์
...เรี
ยบเรี
ยง
วั
ฒ น ธ ร ร ม ใ น
มุ
ม ม อ ง เ ย า ว ช น
อ า จ มี
ค ว า ม ห ม า ย
หลากหลายไปตาม
ป ร ะ ส บ ก า รณ์
ก า ร
เรี
ยนรู้
ไม่
ว่
าจะเป็
ในหรื
อนอกระบบการ
ศึ
กษา เยาวชนอาจ
ให้
ความหมายของ
วั
ฒนธรรมในหลาย
มุ
มมอง แต่
สิ่
งหนึ่
ที่
ศู
นย์
มานุ
ษยวิ
ทยา
สิ
ริ
นธ ร ( อ งค์
ก า ร
มหาชน) มุ่
งหวั
งให้
เยาวชนมองความหมายของวั
ฒนธรรมในแง่
ของวิ
ถี
ชี
วิ
ต แบบแผน
ความเป็
นอยู่
รวมทั้
งการนำ
�เอามิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรมมาสร้
างความ
เข้
าใจคนอื่
นในสั
งคม สื่
อภาพยนตร์
หรื
อสารคดี
เป็
นแนวทางหนึ่
ในการเปิ
ดมุ
มมองทางวั
ฒนธรรมและการทำ
�ความเข้
าใจคนอื่
ในแง่
มุ
มของมานุ
ษยวิ
ทยา กิ
จกรรมเยาวชน “มาทำ
�สารคดี
เล่
วั
ฒนธรรม” ซึ่
งศู
นย์
ฯ จั
ดต่
อเนื่
องมาเป็
นปี
ที่
๓ เพื่
อมุ่
งหวั
งให้
เยาวชนได้
ถ่
ายทอดวั
ฒนธรรมที่
ตนเองสนใจผ่
านการทำ
�ภาพยนตร์
สารคดี
ปี
นี้
มี
ความพิ
เศษที่
มี
การเปิ
ดรั
บเยาวชนจากทั่
วประเทศ จึ
มี
เยาวชนจากต่
างจั
งหวั
ดกว่
าครึ่
งเข้
ามาร่
วมอบรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การ
ในกิ
จกรรมนี้
ทำ
�ให้
เกิ
ดสารคดี
ที่
มี
มุ
มมองหลากหลาย และ
เยาวชนที่
ร่
วมอบรมต่
างก็
ได้
แลกเปลี่
ยนประสบการณ์
และมุ
มมอง
ซึ่
งกั
นและกั
นด้
วย ทำ
�ให้
ได้
สารคดี
ที่
มี
ความหลากหลายจำ
�นวน ๕
เรื่
อง ๕ มุ
มมอง ได้
แก่
เรื่
องราวของกลุ่
ม ซ.โซ่
อาสา นั
กดนตรี
เปิ
ดหมวก มโนราห์
บ้
านพั
กคนชรา และตลาดเก่
าป่
าซาง ซึ่
กว่
าจะได้
สารคดี
ทั้
งหมดนี้
เยาวชนแต่
ละกลุ่
มจะต้
องฝึ
กปฏิ
บั
ติ
ทั้
งด้
านทฤษฎี
เนื้
อหาทางด้
านมานุ
ษยวิ
ทยาและการทำ
�สารคดี
รวมทั้
งการฝึ
กปฏิ
บั
ติ
ด้
านเทคนิ
ควิ
ธี
การถ่
ายทอดเรื่
องราวผ่
านสื่
ภาพยนตร์
งานภาคสนามเป็
นประสบการณ์
สำ
�คั
ญที่
กลุ่
มเยาวชน
แต่
ละกลุ่
มได้
พบเจอในหลากแง่
หลายมุ
ม ทำ
�ให้
พวกเขาได้
เปิ
มุ
มมองในการเข้
าใจคนอื่
น และนำ
�ไปสู่
การเข้
าใจความหมายของ
วั
ฒนธรรมมากขึ้
ภาคสนาม : สถานการณ์
ที่
ต้
องแก้
ไขและประสบการณ์
ใหม่
ที่
ต้
องเจอ
ประสบการณ์
ภาคสนามในด้
านต่
างๆ ที่
น้
องๆ เยาวชนต้
อง
พบเจอ เป็
นตั
วแปรสำ
�คั
ญที่
ทำ
�ให้
หั
วข้
อและประเด็
นต่
างๆ ในงาน
สารคดี
ต้
องเปลี่
ยนแปลงไป พวกเราจำ
�ได้
ว่
าวั
นแรกของการอบรม
วิ
ทยากรได้
ถามน้
องๆ ว่
าสนใจจะทำ
�เรื่
องราวเกี่
ยวกั
บอะไรบ้
าง ซึ่
แต่
ละเรื่
องที่
น้
องๆ ได้
บอกมา มี
เพี
ยงเรื่
องเดี
ยวเท่
านั้
นที่
ยั
งคงตรง
กั
บหั
วข้
อและประเด็
นเดิ
มที่
พวกเขาตั้
งใจไว้
นั่
นคื
อ ตลาดเก่
าป่
าซาง
ส่
วนเรื่
องอื่
นๆ ได้
เปลี่
ยนแปลงไปจากเดิ
ม ไม่
มากก็
น้
อย
เริ่
มจากกลุ่
มของนั
กดนตรี
เปิ
ดหมวก เดิ
มที
กลุ่
มนี้
เลื
อกที่
จะ
เสนอเรื่
องราวของดนตรี
๒ ประเภท คื
อดนตรี
ไทยและดนตรี
สากล
“ตอนแรกคิ
ดไว้
ว่
าจะเอาดนตรี
เปิ
ดหมวกธรรมดา และก็
ไป
เจออี
กวงหนึ่
งก่
อนแล้
วกะจะมารวมกั
น ระหว่
างดนตรี
ไทยที่
เป็
นวง
ใหญ่
ประมาณ ๗ คน เล่
นดนตรี
ไทยแล้
วเอาของพี่
เขาที่
เล่
นสากล
มารวมกั
น แล้
วมาเปรี
ยบเที
ยบกั
น เราจะเน้
นทั้
งแนวคิ
ดดนตรี
ไทย
กั
บดนตรี
สากล และดู
คน ซึ่
งดนตรี
ไทยคนจะดู
เยอะมากและได้
เงิ
เยอะ แต่
ของพี่
เขาน้
อยคน เป็
นเศษตั
งค์
ซึ่
งวงดนตรี
ไทยก็
บอกว่
ได้
เงิ
นคนละ ๕๐๐”