Page 38 - aug53

Basic HTML Version

๓๖
จะเห็
นได้
ว่
าประชาธิ
ปไตยโดยตรงในระดั
บหมู่
บ้
าน
และตำ
�บลทั่
วประเทศเป็
นฐานที่
ใหญ่
และมี
คุ
ณภาพมาก
สามารถแก้
ไขความยากจน พั
ฒนาจิ
ตใจ สั
งคม สิ่
งแวดล้
อม
สุ
ขภาพ และการศึ
กษาพร้
อมกั
นไปเป็
นการสมานแผ่
นดิ
นให้
เป็
นประดุ
จฐานพระเจดี
ย์
ทางสั
งคมที่
รองรั
บการพั
ฒนาระดั
ชุ
มชนให้
แข็
งแรงมั่
นคง
ระบบต่
างๆ ต้
องเข้
ามาสนั
บสนุ
มความเข้
มแข็
งของ
ชุ
มชนท้
องถิ่
ต้
องระวั
งมิ
ให้
อำ
�นาจต่
างๆ เข้
ามาทำ
�ลายความเข้
แข็
งของชุ
มชนท้
องถิ่
น เช่
น อำ
�นาจทางการเมื
อง อำ
�นาจ
รั
ฐ อำ
�นาจเงิ
น อำ
�นาจของระบบการศึ
กษานอกวั
ฒนธรรม
อำ
�นาจการสื่
อสารเพื่
ออำ
�นาจรั
ฐ เป็
นต้
สภาผู้
นำ
�ชุ
มชน นอกเหนื
อไปจากระดั
บหมู่
บ้
านและ
ระดั
บตำ
�บลแล้
ว อาจจะมี
ระดั
บจั
งหวั
ด และระดั
บประเทศ
อาจมี
ความเชื่
อมโยงกั
นระหว่
างประชาธิ
ปไตยโดยตรง คื
สภาผู้
นำ
�ชุ
มชนกั
บประชาธิ
ปไตยโดยการเลื
อกตั้
งระดั
บต่
างๆ
เช่
นกั
บสภาบริ
หารส่
วนตำ
�บล สภาเทศบาล สภาบริ
หารส่
วน
จั
งหวั
ด สภาผู้
แทนราษฎร และกั
บผู้
บริ
หารระดั
บต่
างๆ เช่
นายก อบต. นายกเทศมนตรี
นายก อบจ. ผู้
ว่
าราชการจั
งหวั
นายกรั
ฐมนตรี
ถ้
าทำ
�ได้
จะเป็
นกระบวนการ “ประชา – รั
ฐ”
อั
นสวยงาม คื
อความร่
วมมื
อระหว่
างภาคประชาชนกั
บภาครั
ข้
อสำ
�คั
ญสภาผู้
นำ
�ชุ
มชนระดั
บต่
างๆ ต้
องไม่
เข้
าไปมี
อำ
�นาจรั
ฐ เพราะจะไปขั
ดแย้
งกั
บอำ
�นาจรั
ฐอื่
นๆ ถ้
าไปมี
อำ
�นาจ
เมื่
อไร ความไม่
ดี
ต่
างๆ ก็
จะเข้
ามา เช่
น การซื้
อเสี
ยง และ
การใช้
อำ
�นาจโดยไม่
ชอบธรรม สภาผู้
นำ
�ชุ
มชนต้
องเป็
นพลั
ทางสั
งคม พลั
งทางปั
ญญาและพลั
งทางความดี
พลั
งทั้
ง ๓
นี้
จะเป็
นพลั
งประชาธิ
ปไตย โดยเนื้
อหาสาระอั
นมหาศาลเต็
แผ่
นดิ
น เป็
นรากฐานของประชาธิ
ปไตยที่
ทำ
�ให้
ประเทศแข็
แรงและเกิ
ดศานติ
สุ