Page 37 - aug53

Basic HTML Version

๓๕
(๓) ตามประเด็
น เช่
น การตรวจสอบคอร์
รั
ปชั่
นเรื่
อง
พลั
งงาน เรื่
องการสื่
อสาร เรื่
องสุ
ขภาพ เรื่
องการศึ
กษา เรื่
อง
ความยุ
ติ
ธรรม ฯลฯ
(๔) ภาคประชาสั
งคมและวิ
ชาการ สนั
บสนุ
นเรื่
อง
ข้
อมู
ล ข่
าวสาร ความรู้
เพื่
อความเข้
มแข็
งของการเมื
องภาค
ประชาชนในทุ
กพื้
นที่
ทุ
กกลุ่
ม ทุ
กเรื่
อง ประชาชนจะมี
ส่
วน
ร่
วมในการตรวจสอบอำ
�นาจรั
ฐและการตั
ดสิ
นใจทางนโยบาย
ได้
เป็
นการยากถ้
าปราศจากการสนั
บสนุ
นเรื่
องข้
อมู
ลข่
าวสาร
ความรู้
มหาวิ
ทยาลั
ยทั้
งหลายจะต้
องปรั
บตั
วมาสนั
บสนุ
นการ
เมื
องภาคพลเมื
องด้
วยการวิ
จั
ย ค้
นคว้
า สั
งเคราะห์
ความรู้
ในเรื่
องที่
เกี่
ยวข้
องกั
บการตรวจสอบการใช้
อำ
�นาจรั
ฐ และ
ประเด็
นเชิ
งนโยบายในด้
านต่
างๆ จึ
งจะได้
ชื่
อว่
ามหาวิ
ทยาลั
สนั
บสนุ
นประชาธิ
ปไตย ถ้
ามองว่
าประชาธิ
ปไตยคื
อการเลื
อก
ตั้
งเท่
านั้
น บ้
านเมื
อง ก็
จะเสื่
อมทรุ
ด ประชาธิ
ปไตยคื
อการ
เปิ
ดพื้
นที่
ทางสั
งคมพื้
นที่
ทางปั
ญญาอย่
างกว้
างขว้
าง ที่
ทุ
ส่
วนของสั
งคมเข้
ามามี
ส่
วนร่
วม โดยสนั
บสนุ
นซึ่
งกั
นและกั
ให้
เป็
นพลั
งทางศี
ลธรรม พลั
งทางสั
งคม พลั
งทางการเมื
อง
และพลั
งทางปั
ญญา เพื่
อความถู
กต้
อง เมื่
อมี
ความถู
กต้
องก็
เป็
นธรรมาธิ
ปไตย ประชาธิ
ปไตย-ธรรมาธิ
ปไตย ต้
องซ้
อนทั
กั
นจึ
งจะเป็
นประชาธิ
ปไตยที่
เจริ
ญหรื
ออารยะประชาธิ
ปไตย
ไม่
ใช่
ประชาธิ
ปไตยที่
เถื่
อนถ่
อยหรื
ออนารยะประชาธิ
ปไตย
ซึ่
งแท้
จริ
งแล้
วไม่
ใช่
ประชาธิ
ปไตยเลย
ประชาธิ
ปไตยของประชาชน โดยประชาชนและ
เพื่
อประชาชน จึ
งเป็
นประชาธิ
ปไตยเพื่
อคนทั้
งมวลและ
ประชาธิ
ปไตยโดยคนทั้
งมวล (Democracy For All-All For
Democracy)
ประชาธิ
ปไตยชุ
มชนท้
องถิ่
น : ฐานของประชาธิ
ปไตย
ประชาธิ
ปไตยจะมี
แต่
ระดั
บชาติ
ไม่
ได้
เพราะไม่
มี
ฐาน
ฐานคื
อชุ
มชนท้
องถิ่
น เรามี
หมู่
บ้
านทั้
งหมดประมาณ ๗๖,๐๐๐
หมู่
บ้
าน ตำ
�บลประมาณ ๗,๖๐๐ ตำ
�บล เรามี
ตั
วอย่
าง
ประชาธิ
ปไตยระดั
บหมู่
บ้
านและตำ
�บลให้
เราได้
ศึ
กษาเป็
ตั
วอย่
าง เช่
ระดั
บหมู่
บ้
าน – บ้
านหนองกลางดง จั
งหวั
ประจวบคี
รี
ขั
นธ์
มี
สภาผู้
นำ
�ชุ
มชน ประกอบด้
วยผู้
นำ
�กลุ่
ต่
างๆ รวมกั
น ๕๙ คน สภาผู้
นำ
�ชุ
มชนสำ
�รวจข้
อมู
ลชุ
มชน
แล้
วเอามาทำ
�แผนชุ
มชน เอาแผนชุ
มชนไปเสนอที่
ประชุ
ของคนทั้
งหมู่
บ้
าน เรี
ยกว่
าสภาประชาชน หรื
อ สภาชุ
มชน
คนทั้
งหมู่
บ้
านมี
ส่
วนติ
ชมแก้
ไขเพิ่
มเติ
มกลายเป็
นแผนชุ
มชน
ที่
คนทั้
งหมู่
บ้
านร่
วมทำ
�ร่
วมเป็
นเจ้
าของ ร่
วมขั
บเคลื่
อน แล้
ทำ
�ให้
เศรษฐกิ
จ จิ
ตใจ สั
งคม วั
ฒนธรรม สิ่
งแวดล้
อม ดี
ขึ้
พร้
อมกั
นไป
นี่
เป็
นตั
วอย่
างของประชาธิ
ปไตยชุ
มชน ที่
ประชาชน
มี
ส่
วนร่
วมโดยตรง ไม่
มี
การเลื
อกตั้
งซื้
อเสี
ยงขายเสี
ยง เป็
ประชาธิ
ปไตยสมานฉั
นท์
ที่
ทำ
�ให้
ชี
วิ
ตของคนในชุ
มชนดี
ขึ้
ทุ
กๆ ทาง ถ้
าทั้
ง ๗๖,๐๐๐ หมู่
บ้
าน มี
สภาผู้
นำ
�ชุ
มชน และ
สภาชุ
มชน จะเท่
ากั
บว่
ามี
ผู้
นำ
�ชุ
มชนประมาณ ๔ ล้
านคน
กั
บประชาชนในสภาชุ
มชนอี
กหลายสิ
บล้
านคน มี
ส่
วนร่
วม
ในกิ
จการของสาวนร่
วมที่
ทำ
�ให้
ชี
วิ
ต สั
งคม สิ่
งแวดล้
อมของ
เขาดี
ขึ้
ระดั
บตำ
�บล ตำ
�บลไม้
เรี
ยง จั
งหวั
ดนครศรี
ธรรมราช
คุ
ณประยงค์
รณรงค์
ที่
ได้
รั
บรางวั
ลแมกไซไซเป็
นผู้
นำ
� มี
สภาผู้
นำ
�ชุ
มชนระดั
บตำ
�บลประกอบด้
วยผู้
นำ
�จากหมู่
บ้
านละ
๕ คน รวมเป็
น ๕๐ คน ทำ
�แผนแม่
บทชุ
มชน แล้
วช่
วยกั
ขั
บเคลื่
อนแผน ทำ
�ให้
ชี
วิ
ตของชาวบ้
านดี
ขึ้
นทุ
กๆ ทาง
ถ้
าทั้
ง ๗,๖๐๐ ตำ
�บล มี
สภาผู้
นำ
�ชุ
มชน ก็
จะมี
ผู้
นำ
เกื
อบ ๔ แสนคนที่
ร่
วมกั
นทำ
�กิ
จสาธารณะ เพื่
อสร้
างความ
ร่
มเย็
นเป็
นสุ