Page 34 - aug53

Basic HTML Version

๓๒
วชิ
ระ พลอยพุ่
ม, จิ
รภา คงสุ
ข...เรื่
อง
วชิ
ระ พลอยพุ่
ม...ภาพ
เครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม
ประเพณี
ผี
ขนน้ำ
� เป็
นพิ
ธี
กรรมที่
เกิ
ดขึ้
นมาจากความเชื่
ของมนุ
ษย์
ที่
มี
ความผู
กพั
นอยู่
กั
บสั
ตว์
เลี้
ยงโดยเฉพาะอย่
างยิ่
งคื
ควาย ที่
ถื
อว่
ามี
คุ
ณประโยชน์
ต่
อมนุ
ษย์
เป็
นอย่
างยิ่
งเพราะควายซึ่
เป็
นสั
ตว์
เลี้
ยงของมนุ
ษย์
ที่
มนุ
ษย์
สามารถฝึ
กสอนและได้
อาศั
ยพลั
ของสั
ตว์
เลี้
ยงชนิ
ดนี้
ในการไถคราด ทำ
�นา ทำ
�ไร่
เป็
นองค์
ประกอบ
ในพาหนะเดิ
นทางลากล้
อเกวี
ยนและต่
างวั
สดุ
สิ่
งของในสมั
ยโบราณ
นอกจากนั้
นยั
งเป็
นอาหารและเครื่
องใช้
ของมนุ
ษย์
เช่
น เนื้
อ เครื่
องใน
รั
บประทานได้
หนั
งทำ
�หนั
งเค็
มเขาทำ
�หวี
และเครื่
องเป่
าให้
สั
ญญาณ
อย่
างนี้
เป็
นต้
น ด้
วยเป็
นสั
ตว์
ใหญ่
เมื่
อตายไป ถื
อว่
ามี
วิ
ญญาณ ควาย
ที่
นอนอยู่
ตามปลั
กตม เมื่
อเห็
นมนุ
ษย์
ไปไร่
นาไปธุ
ระนอกบ้
านกลั
บมา
จึ
งลุ
กจากปลั
กตมแล้
วตามคนเข้
าบ้
าน ด้
วยเหตุ
นี้
เองที่
มนุ
ษย์
ได้
เห็
คุ
ณประโยชน์
จึ
งได้
จำ
�ลองหน้
าควายจั
ดทำ
�บุ
ญเพื่
อยกย่
องอย่
างเชิ
ดชู
ความดี
ของสั
ตว์
เลี้
ยงของตน กำ
�หนดเป็
นฤดู
ทำ
�บุ
ญปี
ละครั้
ง เป็
นการ
ละเล่
นของชาวบ้
านนาซ่
าว ตำ
�บลนาซ่
าว อำ
�เภอเชี
ยงคาน จั
งหวั
เลย การละเล่
นผี
ขนน้ำ
�นี้
จะเล่
นกั
นในบุ
ญเดื
อนหก บุ
ญประจำ
�ปี
ของ
หมู่
บ้
าน ระหว่
างวั
นแรม ๑-๓ ค่ำ
� ของทุ
กๆ ปี
ประเพณี
ผี
ขนน้ำ
�มี
อยู่
แห่
งเดี
ยวที่
บ้
านนาซ่
าว ตำ
�บลนาซ่
าว อำ
�เภอเชี
ยงคาน จั
งหวั
ดเลย
และมี
แห่
งเดี
ยวในประเทศไทย
ปั
จจุ
บั
นนี้
ประเพณี
ผี
ขนน้ำ
�อยู่
ในความดู
แลของสภา
วั
ฒนธรรมตำ
�บลนาซ่
าว องค์
การบริ
หารส่
วนตำ
�บลนาซ่
าว ท่
าน
ที่
สนใจใคร่
ศึ
กษาหาความรู้
ค้
นคว้
าหาความเป็
นมาและเยี่
ยมชม
สามารถติ
ดต่
อได้
ที่
ศู
น ย์
วั
ฒน ธ ร ร ม
ตำ
�บลนาซ่
าว ตั้
งอยู่
ณ โรงเรี
ยนบ้
านนา
ซ่
าว ตำ
�บลนาซ่
าว
อำ
�เภอเชี
ยงคาน
จั
งหวั
ดเลย
ผี
ข น น้ำ
เ ป็
น ป ร ะ เ พ ณี
สื
บ ท อ ด กั
น ม า
ตั้
ง แ ต่
แ ร ก เ พื่
เป็
นการเล่
นถวาย
ผี
บ ร ร พ บุ
รุ
ษ ซึ่
ช า วบ้
า นร่
วมกั
จั
ดขึ้
นเรี
ยกว่
าโดยกำ
�หนดเอาวั
นเสร็
จสิ้
นจากการทำ
�ไร่
ทำ
�นาโดย
มี
“จ้ำ
�”
(ผู้
ประกอบพิ
ธี
) เป็
นผู้
ทำ
�หน้
าที่
สื่
อสารระหว่
างชาวบ้
าน
กั
บเจ้
าปู่
จิ
รมาณพ และเจ้
าปู่
ผ่
านพิ
ภพ บั
วนางหรื
อเจ้
าแม่
นางเที
ยม (ผู้
เป็
นร่
างทรงของเจ้
าปู่
ทั้
งสอง) ซึ่
งจะทำ
�พิ
ธี
เข้
าทรงกำ
�หนดวั
นที่
จะเลี้
ยงบ้
านขึ้
น ในเดื
อนหก วั
นแรม
๑-๓ ค่ำ
� ของทุ
กปี
หลั
งจากเสร็
จสิ้
นพิ
ธี
การเลี้
ยงผี
บ้
าน ก็
จะมี
การฉลองด้
วย
การร้
องรำ
�ทำ
�เพลง ซึ่
งจะประกอบด้
วยนางเที
ยมร่
างทรงเจ้
าปู่
นางเที
ยมร่
างทรงคนอื่
นๆ นางแต่
ง จ้ำ
�และผู้
มาร่
วมพิ
ธี
อย่
าง
สนุ
กสนาน พิ
ธี
เลี้
ยงบ้
านนี้
จะทำ
�กั
นทุ
กปี
แค่
ปี
ละครั้
งเท่
านั้
น จุ
มุ่
งหมายเพื่
อเป็
นการตอบแทนบุ
ญคุ
ณ ที่
ผี
ปู่
ผี
ย่
า ตลอดจนผี
บรรพบุ
รุ
ษในหมู่
บ้
าน ได้
ปกปั
กรั
กษา คุ้
มครอง
ความเป็
นมาของการเล่
นผี
ขน
ผี
ขน เกิ
ดจากความเชื่
อของชาวบ้
านที่
ว่
า วั
ว ควาย ซึ่
เป็
นสั
ตว์
เลี้
ยงของชาวบ้
าน เมื่
อสั
ตว์
นี้
ตายไป วิ
ญญาณยั
งไม่
ไป
ผุ
ดไปเกิ
ด คอยวนเวี
ยนอยู่
ตามห้
วย หนอง รอบๆ หมู่
บ้
าน เมื่