Page 33 - aug53

Basic HTML Version

๓๑
ของปราสาทหิ
นพิ
มายนั้
น ก็
อาจจะเป็
นต้
นแบบในการ
ก่
อสร้
างให้
กั
บปราสาทนครวั
ดนั้
นก็
ได้
ถ้
าใครได้
เคยไปที่
เมื
อง
เสี
ยมเรี
ยบ และมี
โอกาสได้
ไปชมปราสาทหิ
นชื่
อ บั
ณฑาย
สำ
�เหร่
จะรู้
สึ
กได้
เลยว่
า เหมื
อนปราสาทหิ
นพิ
มายอย่
างกั
พิ
มพ์
ออกมาจากเบ้
าเดี
ยวกั
นเลย
จากเมื
องพิ
มาย แม่
น้ำ
�มู
ลของเราก็
ไหลผ่
านเข้
สู่
เมื
องโคราช แล้
วจากนั้
นจึ
งมุ่
งหน้
าขึ้
นสู่
เขตป่
าเขาอั
เป็
นต้
นน้ำ
�โดยเฉพาะที่
ลำ
�พระเพลิ
ง อุ
ทยานแห่
งชาติ
เขาใหญ่
ที
ตรงนั
นมี
การเรี
ยกชื่
อลำ
�น้
�นี
ว่
าน้
�มู
ลมาตั
งแต่
ต้
และการเดิ
นทางย้
อนรอยแม่
น้ำ
�มู
ลของเราเมื่
อมาถึ
งที่
นี้
แล้
วก็
เป็
นอั
นว่
าเอวั
ง เพราะแถวๆนี้
ก็
ไม่
มี
อารยธรรมก่
แก่
ใดใดให้
เราได้
ตามรอย อี
กต่
อไป
ดั
งนั้
นบทสรุ
ปของการเดิ
นทางย้
อนรอยสายน้ำ
ตามรอยมารดาแห่
งภู
มิ
ภาคอี
สานลุ่
มน้ำ
�มู
ลของเรา จึ
งควร
ลงเอยที่
ข้
อความดั
งต่
อไปนี้
พื้
นที่
ลุ่
มน้ำ
�มู
ล อั
นเป็
นที่
รวม
ของแม่
น้ำ
�สองสายที่
ยาวที่
สุ
ดและยั
งคดเคี้
ยวที่
สุ
ดของ
ประเทศไทย คื
อลำ
�น้ำ
�มู
ลและชี
และถ้
าจะนั
บรวมแม่
น้ำ
�โขง
ที่
สุ
ดปลายสายน้ำ
�มู
ลนี้
ที่
นี่
ก็
คื
อลุ่
มน้ำ
� โขง ชี
มู
ล นั้
นเอง
พื้
นที่
ของลุ่
มน้ำ
�นี้
จากหลั
กฐานทางโบราณคดี
ต่
างๆ
เชื่
อแน่
ว่
า มี
ผู้
คนอยู่
อาศั
ยเป็
นชุ
มชนต่
างๆ มาแล้
เนิ่
นนานดึ
กดำ
�บรรพ์
ชาวชุ
มชนเหล่
านี้
ไม่
ได้
อพยพโยกย้
าย
มาจากเทื
อกเขาอั
ลไตแต่
ประการใด และก็
ไม่
ได้
เรี
ยก
ตนเองว่
าสยาม ไทย ลาว หรื
อขอมด้
วย ต่
อมาชุ
มชน
เหล่
านี้
ก็
รวมตั
วกั
นขึ้
นเป็
นบ้
านเมื
องก่
อกำ
�เนิ
ดชื่
อต่
างๆ
ทางประวั
ติ
ศาสตร์
เช่
น ศรี
จนาศะ เจนละ จามปา เศรษฐปุ
ระ
พิ
มายะ เป็
นต้
น บ้
านเมื
องเหล่
านี้
เป็
นศั
ตรู
บ้
างมิ
ตร
บ้
างกั
บอาณาจั
กรขอมที่
มี
ศู
นย์
กลางอยู่
ในที่
ราบต่ำ
�ใต้
แนว
พนมดงรั
ก ต่
อมาพวกขอมก็
ขยายแนวป้
องกั
นของตน
ออกมานอกแนวพนมดงรั
ก ด้
วยการเข้
ามามี
อิ
ทธิ
พลอยู่
ในเมื
องต่
างๆภายนอก จะด้
วยวิ
ธี
ใดก็
ตามอาจเป็
นการทำ
สงคราม หรื
อการเชื่
อมสั
มพั
นธ์
ด้
วยวิ
ธี
ต่
างๆ จนขอมก็
ได้
ขึ้
นเป็
นผู้
ปกครองดิ
นแดนเหล่
านี้
ในที่
สุ
ด ด้
วยเหตุ
ดั
งนี้
การสร้
างปราสาทหิ
นพิ
มาย ปราสาทพนมรุ้
งและปราสาท
เมื
องต่ำ
� จึ
งต้
องสร้
างขึ้
นอย่
างวิ
จิ
ตรงดงาม ขอมต้
องเอาใจ
ทั้
งประชาชนและหั
วหน้
าผู้
คนต่
างๆในท้
องถิ่
น ถึ
งตอนนี้
แนวป้
องกั
นของขอมน่
าจะเลื่
อนขึ้
นมาอยู่
ที่
แม่
น้ำ
�มู
ล และ
อำ
�นาจของขอมก็
เกรี
ยงไกรมากในช่
วงนี้
แต่
ในที่
สุ
ด อนิ
จจั
ง ก็
คื
อความจริ
งแท้
ของโลก ขอม
ประสพกั
บความเสื่
อม ชาวสยามจากลุ่
มน้ำ
�เจ้
าพระยา พบ
เส้
นทางใหม่
ที่
ไม่
ต้
องบุ
กผ่
านแนวพนมดงรั
ก และสามารถ
ยกกองทั
พเข้
าไปทำ
�ลายเมื
องพระนครใจกลางอำ
�นาจขอม
ลงได้
แล้
วอำ
�นาจการปกครองของขอมกั
บเมื
องต่
างๆ
นอกแนวพนมดงรั
กก็
เสื่
อมลง ขอมถอยร่
นออกไปจาก
เมื
องต่
างๆ เหล่
านั้
น ทิ้
งเมื
องให้
ร้
างปราศจากผู้
ปกครอง
จากนั้
นชนเผ่
าลาวจากทางเหนื
อก็
เข้
ามา และเริ่
มก่
อร่
าง
สร้
างเมื
องขึ้
นใหม่
อี
กครั้
ปราสาทหิ
นพิ
มาย