Page 35 - aug53

Basic HTML Version

๓๓
ชาวบ้
านไปไร่
ไปนา เก็
บผั
ก หั
กฟื
น สั
ตว์
เลี้
ยงเหล่
านี้
จะเดิ
นตาม
คนเข้
าหมู่
บ้
าน ซึ่
งได้
ยิ
นแต่
เสี
ยงกระดึ
งหรื
อกระดิ่
ง แต่
ไม่
เห็
นตั
วตน
ชาวบ้
านจึ
งเรี
ยกผี
ขน เพราะมี
ขนรุ่
มร่
าม น่
ากลั
วหรื
อเรี
ยกผี
ขนอี
ในหนึ่
งว่
า ผี
ขนน้ำ
� เพราะสั
ตว์
เหล่
านี้
ขึ้
นมาจากน้ำ
�และถ้
ามี
การเล่
ผี
ขนครั้
งใด ฝนก็
จะตกลงมาทุ
กครั้
จุ
ดมุ่
งหมายของการเล่
นผี
ขนน้ำ
๑. เพื่
อเล่
นถวายแก่
เจ้
าปู่
ได้
ชม เป็
นการขอความอุ
ดม
สมบู
รณ์
อยู่
ดี
มี
สุ
ขของชาวบ้
าน
๒. เพื่
อเล่
นประกอบในบุ
ญเดื
อนหกของบ้
านนาซ่
าว
๓. เพื่
อรำ
�ลึ
กถึ
งบุ
ญคุ
ณของสั
ตว์
เลี้
ยงวั
ว ควาย ที่
ทำ
คุ
ณประโยชน์
แก่
ชาวบ้
าน
๔. เพื่
อขอฟ้
าขอฝนให้
ถู
กต้
องตามฤดู
กาล
วิ
ธี
การเล่
นผี
ขนน้ำ
การเล่
นผี
ขน จะเล่
นกั
นเฉพาะผู้
ชายเท่
านั้
น ส่
วนผู้
หญิ
งจะ
ร่
วมขบวนฟ้
อนรำ
� เพราะการเล่
นผี
ขนต้
องสวมชุ
ดผี
ขนจากเสื่
หรื
อผ้
าเก่
า ๆ และใส่
หั
วผี
ขน ซึ่
งทำ
�จากไม้
แกะสลั
กจากไม้
งิ้
ว หรื
ไม้
สั
กบรรณ แต้
มแต่
งหน้
าผี
ขน ให้
น่
ากลั
ว และบางตั
วจะเขี
ยน
ปากอมยิ
ม เหมื
อนมี
ความเมตตาปราณี
เพราะเชื่
อว่
าเป็
นผี
สั
ตว์
เลี
ยง
ที่
ไม่
ดุ
ร้
าย
ท่
าเต้
การเล่
นผี
ขนน้ำ
� มี
ท่
าเต้
นรำ
� ดั
งนี้
๑. ท่
าออกเหล่
าเต้
นหมู่
๒. ท่
าแมบน้ำ
�ส่ำ
�ตม
๓. ท่
าเข้
าศอกตอกแหล่
๔. ท่
าคอบเจ้
๕. ท่
าเล่
นบุ
ญชมชื่
๖. ท่
าขอฟ้
าขอฝน
๗. ท่
าลาเลิ
การจั
ดงานบุ
ญเดื
อนหกประจำ
�ปี
วั
นแรก
เรี
ยกว่
า วั
นโฮม ชาวบ้
านจะไปรวมกั
นที่
ศาล
เจ้
าปู่
เพื่
อไปรวมกั
นแห่
ขบวนเข้
าไปยั
ง วั
ดโพธิ์
ศรี
ขบวนแห่
นั้
ประกอบด้
วย ร่
างทรงของเจ้
าปู่
จิ
รมาณพ ร่
างทรงเจ้
าปู่
ผ่
าน
พิ
ภพ จ้ำ
� นางแต่
ง ผี
ขน และชาวบ้
านจากคุ้
มต่
างๆ ในหมู่
บ้
าน
เดิ
นแห่
เป็
นขบวนไปรอบหมู่
บ้
าน ตี
ฆ้
อง ตี
กลอง ปรบมื
อ ร้
องรำ
ทำ
�เพลงกั
นอย่
างสนุ
กสนาน เดิ
นไปยั
งวั
ดโพธิ์
ศรี
เมื่
อเดิ
นถึ
งวั
ขบวนแห่
ก็
จะเดิ
นรอบโบสถ์
3 รอบ เสร็
จแล้
วนำ
�ดอกไม้
ไปบู
ชา
ที่
ผาม (ประรำ
�พิ
ธี
) ที่
ชาวบ้
านจั
ดเตรี
ยมไว้
พร้
อมบู
ชาบวงสรวง
ผี
ปู่
ย่
า เป็
นเสร็
จพิ
ธี
วั
นที่
สอง
คื
อวั
นงาน เริ่
มพิ
ธี
งานตั้
งแต่
เช้
ามื
ด จะมี
พิ
ธี
บวงสรวงผี
เจ้
าปู่
ที่
ศาลของหมู่
บ้
าน เมื่
อเสร็
จพิ
ธี
แล้
วจะมี
การ
อั
ญเชิ
ญพระอุ
ปคุ
ต พร้
อมบั้
งไฟ 5 ลู
ก แห่
เข้
าไปยั
งวั
ดโพธิ์
ศรี
ขณะที่
แห่
ก็
มี
การตี
ฆ้
อง ร้
องรำ
�ทำ
�เพลงไปด้
วย เมื่
อไปถึ
งบริ
เวณ
วั
ดก็
แห่
รอบโบสถ์
3 รอบ แล้
วเชิ
ญพระอุ
ปคุ
ตไปไว้
ที่
หออุ
ปคุ
ความเชื่
อเรื่
องแห่
อุ
ปคุ
ตนี้
มี
ความเชื่
อต่
อกั
นมาว่
า เพื่
อให้
พระ
อุ
ปคุ
ตมาปกปั
กรั
กษาชาวบ้
านและประชาชนที่
มาเที่
ยวชมงาน
ไม่
ให้
เกิ
ดภั
ยอั
นตรายต่
างๆ ตอนเช้
าจะมี
ประชาชนจากที่
ต่
างๆ มา
เที่
ยวชมงานอย่
างมากมาย
วั
นที่
สาม
คื
อวั
นสุ
ดท้
าย ตอนเช้
าจะมี
การทำ
�บุ
ญตั
กบาตร
ที่
วั
ด และถวายอาหารแก่
พระภิ
กษุ
สงฆ์
มี
การแสดงพระธรรม
เทศนาให้
ศี
ลแก่
ชาวบ้
าน ช่
วงบ่
ายก็
จะมี
การแห่
รวบรวมจตุ
ปั
จจั
เข้
าไปถวายพระที่
วั
ด จนถึ
งเวลาเป็
นเสร็
จพิ
ธี
บุ
ญประจำ
�ปี
ของ
หมู่
บ้
าน รอปี
หน้
าก็
จะมาร่
วมกั
นจั
ดงานอี
เครื่
องดนตรี
ประกอบการเล่
เครื่
องดนตรี
ที่
ใช้
ตี
ประกอบจั
งหวะ จะมี
กลองสองหน้
กะลอ กระดิ่
ง กระดึ
ง หรื
อขะเห รบ แคน การละเล่
ผี
ขนน้ำ
� ของบ้
านนาซ่
าว อำ
�เภอเชี
ยงคาน มี
ประวั
ติ
ความเป็
นมา
ที่
ชั
ดเจน และเล่
นกั
นทุ
ก ๆ ปี
ระหว่
างวั
นแรม ๑-๓ ค่ำ
ของเดื
อนหก ชาวบ้
านจะจั
ทำ
�บุ
ญประเพณี
ที่
ยิ่
งใหญ่
เป็
งานบุ
ญประจำ
�ปี
และมี
การเล่
ผี
ขนน้ำ
� ของแต่
ละหมู่
บ้
าน
เข้
าร่
วมเล่
นบุ
ญอย่
างใหญ่
โต ปั
จจุ
บั
นมี
ศู
นย์
วั
ฒนธรรม
ผี
ขนน้
�อยู
ที
โรงเรี
ยนบ้
านนาซ่
าว
อำ
�เภอเชี
ยงคาน จั
งหวั
ดเลย