Page 31 - aug53

Basic HTML Version

๒๙
สุ
ริ
นทร์
เมื
องกว้
างช้
างหลาย มากมายปราสาทขอม
แล้
วเราก็
ย้
อนทวนแม่
น้ำ
�มู
ลมาจนถึ
งเมื
องสุ
ริ
นทร์
เมื
องๆนี้
เป็
นเมื
องช้
างใครๆก็
รู้
แม้
ประวั
ติ
การสร้
างเมื
องก็
ยั
งเกี่
ยวข้
องกั
บช้
าง ดั
งนั้
นถ้
าไม่
ไปดู
ช้
างที่
เมื
องสุ
ริ
นทร์
ก็
ดู
เหมื
อนจะผิ
ดที่
ผิ
ดทางไปหน่
อย ที่
หมู่
บ้
านตะกราง อำ
�เภอ
ท่
าตู
ม จั
งหวั
ดสุ
ริ
นทร์
เป็
นหมู่
บ้
านของคนเลี้
ยงช้
างที่
ใหญ่
ที่
สุ
ดในโลก ที่
ตรงนั้
นเป็
นที่
ที่
ลำ
�น้ำ
�ชี
แต่
ไม่
ใช่
แม่
น้ำ
�ชี
ไหล
มาจากแนวเทื
อกเขาพนมดงรั
ก มาตกลงแม่
น้ำ
�มู
ลเป็
นวั
งน้ำ
ใหญ่
และช้
างสุ
ริ
นทร์
ก็
อยู่
ที่
ตรงนี้
เอง
การแสดงของช้
างที่
หมู่
บ้
านช้
างวั
นนี้
ได้
รั
บการจั
ระเบี
ยบให้
เรี
ยบร้
อย โดยจั
ดให้
มี
การแสดงทุ
กวั
นวั
นละสอง
รอบ รอบเช้
า เริ่
ม ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่
ายเริ่
ม ๑๔.๐๐ น.
หลั
งจากการแสดงช้
างแล้
ว ควาญช้
างก็
จะนำ
�ช้
างไปตาม
ถนนไปที่
วั
ง อั
นเป็
นจุ
ดที่
ลำ
�น้ำ
�ชี
ไหลมาตกแม่
น้ำ
�มู
ล พอถึ
งที่
ตรงนี้
ความสนุ
กสนานจากการได้
ชมช้
างอาบน้ำ
�ก็
จะเกิ
ดขึ้
และบรรดาคนดู
ช้
างก็
จะมี
โอกาสได้
นั่
งช้
างแท็
กซี่
ได้
สนทนา
วิ
สาสะกั
บควาญช้
าง และได้
ถ่
ายภาพคู่
กั
บช้
าง เป็
นอั
นเสร็
พิ
ธี
การชม
พิ
เคราะห์
ดู
จากจำ
�นวนนั
กท่
องเที่
ยวที่
เข้
าชม กั
จำ
�นวนเงิ
นที่
ทางมู
ลนิ
ธิ
ฯ ต้
องใช้
จ่
ายไปเพื่
อรั
กษาสภาพ
หมู่
บ้
านพื้
นที่
จั
ดแสดงรวมทั้
งจ่
ายเงิ
นเดื
อนให้
ช้
างและควาญ
ช้
างแล้
วก็
เห็
นได้
เลยว่
า ได้
ไม่
คุ้
มเสี
ยอย่
างแน่
นอน เพราะ
วั
นๆ ก็
ไม่
ค่
อยมี
นั
กท่
องเที่
ยวมาเที่
ยวชมกั
นสั
กเท่
าไหร่
บ่
อย
ครั้
งการแสดงที่
ลานแสดงต้
องงดไปเพราะไม่
มี
ใครมาดู
จำ
�นวนนั
กท่
องเที่
ยวที่
ผ่
านทางมาท่
องเที่
ยวในอี
สานก็
น้
อย
กว่
าภู
มิ
ภาคอื่
นๆอยู่
แล้
ว ดั
งนั้
นจึ
งอยากจะประชาสั
มพั
นธ์
ไว้
ณ ตรงนี้
ว่
า ที่
อำ
�เภอท่
าตู
ม จั
งหวั
ดสุ
ริ
นทร์
ที่
หมู่
บ้
านเลี้
ยง
ช้
างที่
ใหญ่
ที่
สุ
ดในโลกนั้
น วั
นนี้
จั
ดให้
มี
การแสดงของช้
างทุ
วั
น วั
นละสองรอบ เช้
าบ่
าย แสดงเสร็
จแล้
วก็
ยั
งไปอาบน้ำ
ในแหล่
งน้ำ
�ธรรมชาติ
ให้
ดู
อี
ก ช้
างที่
นี่
ก็
แสดงกั
นเก่
ง หลายๆ
ช้
างอาบน้ำ
�ในลำ
�ชี
เมื
องสุ
ริ
นทร์
ช้
างในหมู่
บ้
านช้
าง สุ
ริ
นทร์
เชื
อกเป็
นดารานั
กแสดงในภาพยนตร์
อย่
างเรื่
องพระนเรศวร
มหาราช สุ
ริ
โยทั
ย เรื่
ององค์
บาก ช้
างแสดงเก่
งไม่
แพ้
ที่
ไหนๆ
ถ้
าผ่
านไปผ่
านมาบริ
เวณอี
สานใต้
นั
กท่
องเที่
ยวโปรดอย่
าลื
มาเยี่
ยมชมช้
าง มิ
ฉะนั้
นแล้
ว อนาคตของช้
างไทยก็
อาจจะ
ต้
องไประบายสี
เป็
นหมี
แพนด้
า แล้
วออกแสดงตั
วตามงาน
วั
ด สวนสั
ตว์
หรื
อไม่
ก็
เดิ
นทางเร่
รร่
อนขายถั่
ว ขายผั
ก ขาย
แตง ไปตามถนนอย่
างเดิ
มอี
กก็
ได้
นี่
แหละ อนาคตที่
นั
บว่
ายั
งมื
ดมนอยู่
สำ
�หรั
บช้
าง
สั
ญลั
กษณ์
หนึ่
งของความเป็
นชาติ
ไทยของเรา
บุ
รี
รั
มย์
ปราสาทหิ
นพนมรุ้
ง และปราสาทเมื
องต่ำ
ปราสาทอั
นสวยงามทั้
งสองแห่
งนี้
ไม่
ได้
ตั้
งอยู่
ริ
แม่
น้ำ
�มู
ล หรื
อแม้
กระทั่
งไม่
ได้
ตั้
งอยู่
ใกล้
ๆแม่
น้ำ
�มู
ล แต่
อย่
าง
ที่
กล่
าวมาแล้
ว ในลุ่
มแม่
น้ำ
�มู
ลยั
งมี
ลำ
�น้ำ
�สำ
�คั
ญที่
ไหลลงสู่
แม่
น้ำ
�มู
ลอี
กมากมาย อย่
างใกล้
ๆภู
พนมรุ้
ง ก็
มี
ลำ
�นางรอง
ปรากฏชั
ด และเทคโนโลยี
การก่
อสร้
างของขอมก็
ก้
าวหน้
าจน
แทบไม่
ต้
องอาศั
ยแหล่
งน้ำ
�ธรรมชาติ
ใกล้
ๆ แล้
ว เพราะขอม
สามารถสร้
างสระน้ำ
�หรื
อบารายขนาดใหญ่
เก็
บน้ำ
�ไว้
ใช้
ได้
ยาวนาน และที่
ปราสาทเมื
องต่ำ
�ก็
มี
บารายโบราณขนาดใหญ่
ตั้
งอยู่
ใกล้
เคี
ยงเป็
นหลั
กฐาน
ชื่
อของอาณาจั
กรศรี
จนาศะ อาจเป็
นชื่
อที่
ไม่
คุ้
นหู
นั
สำ
�หรั
บคนไทยเรา แต่
ศรี
จนาศะก็
คื
ออาณาจั
กรโบราณอี
แห่
งหนึ่
งในลุ่
มแม่
น้ำ
�มู
ล ที่
ตั้
งอยู่
นอกแนวพนมดงรั
ก เช่
เดี
ยวกั
บเจนละ จั
มปา และฟู
นั
น ศรี
จนาศะนี้
ตั้
งอยู่
ระหว่
าง
พิ
มายและศรี
เทพ ซึ่
งนั่
นก็
คื
อกลุ่
มโบราณสถานมากมายใน
เขตอำ
�เภอสู
งเนิ
น จั
งหวั
ดนครราชสี
มานั้
นเอง จากตรงนี้
จึ
อาจทำ
�ให้
เรามองเห็
นเส้
นทางโบราณที่
เชื่
อมต่
ออารยธรรม
โบราณแถบนี้
ที่
ในที่
สุ
ดพวกขอมก็
สามารถยึ
ดครองไปได้
ทั้
งหมด แต่
กว่
าจะยึ
ดครองศรี
จนาศะได้
คงเป็
นงานที่
ยากเย็
อย่
างยิ่
ง และศรี
จนาศะจึ
งถู
กทำ
�ลายยั
บเยิ
นแทบไม่
เหลื