Page 30 - aug53

Basic HTML Version

๒๘
สงครามกั
บสยาม หรื
อกลุ่
มชนพื้
นเมื
องที่
อยู่
ใต้
การปกครอง
ของขอมจะลุ
กฮื
อขึ้
นก่
อการกบฏหลั
งจากที่
อำ
�นาจขอมลดลง
แล้
ว ก็
ไม่
มี
ประวั
ติ
ศาสตร์
ที่
ไหนจะจารึ
กเรื่
องราวของกลุ่
มชน
เหล่
านั้
นไว้
แล้
วประวั
ติ
ศาสตร์
ก็
คลี่
คลายไป พวกขอมก็
โยก
ย้
ายอพยพถอยร่
นลงไปรวมกั
นที่
นครหลวงใหม่
ทางใต้
ที่
เมื
อง
ละแวกและพนมเปญต่
อมาตามลำ
�ดั
อุ
บลราชธานี
ชุ
มทางสายน้ำ
�มู
ติ
ดตามแม่
น้ำ
�มู
ล ย้
อนทวนสายน้ำ
�ขึ้
นไปรื่
อยๆ เราก็
มา
ถึ
งเมื
องใหญ่
โตทั
นสมั
ยชื่
อ เมื
องอุ
บลราชธานี
ที่
นี่
นอกจากจะ
เป็
นจุ
ดนั
ดพบของลำ
�เซบาย และลำ
�เซบก กั
บแม่
น้ำ
�มู
ลแล้
แม่
น้ำ
�ชี
ก็
ตั้
งใจไหลลงมาตกแม่
น้ำ
�มู
ลที่
นี่
การที่
มี
แม่
น้ำ
�สำ
�คั
ไหลผ่
านเมื
องตั้
งสามสี่
สายส่
งผลให้
อุ
บลราชธานี
มี
ความ
เจริ
ญรุ่
งเรื
องมากมายมาแต่
ในอดี
การเกิ
ดขึ้
นของเมื
องอุ
บลราชธานี
ก็
คล้
ายคลึ
งกั
การเกิ
ดเมื
องในอี
สานหลายๆเมื
อง เป็
นการอพยพเข้
ามาตั้
รกรากของชาวลาวฝั่
งซ้
ายแม่
น้ำ
�โขงที่
อพยพข้
ามฝั่
งมาด้
วย
สาเหตุ
ต่
างๆหลายหลาก แต่
ส่
วนใหญ่
จะเป็
นความขั
ดแย้
ทะเลาะเบาะแว้
งกั
นเองทางการเมื
อง พอมี
ความขั
ดแย้
ก็
มี
การอพยพย้
ายหนี
ไปตั้
งเมื
องใหม่
หรื
อมาตั้
งตรงที่
เคย
เป็
นบ้
านเมื
องมาก่
อน เมื
องอุ
บลราชธานี
ยุ
คใหม่
เกิ
ดขึ้
นเมื่
พระวอพระตา เสนาบดี
สำ
�คั
ญของเมื
องเวี
ยงจั
นทน์
ได้
อพยพ
โยกย้
ายลงมาและมาขอพึ่
งพระบรมโพธิ
สมภารจากพระมหา
กษั
ตริ
ย์
ไทย เมื่
อไทยรั
บ ทางเวี
ยงจั
นทร์
ก็
ไม่
อาจจะทำ
�อะไร
ได้
ต้
องปล่
อยให้
เมื
องเจริ
ญเติ
บโตต่
อไป และอุ
บลราชธานี
ก็
กลายเป็
นส่
วนหนึ่
งของดิ
นแดนสยามไปในที่
สุ
ด เมื
องหลายๆ
เมื
องในภาคอี
สานก็
เจริ
ญเติ
บโตมาด้
วยประการฉะนี้
เช่
เดี
ยวกั
ดู
เหมื
อนว่
า ชาวเชื้
อชาติ
ลาวจะอพยพเข้
ามาอยู่
ในลุ่
แม่
น้ำ
�มู
ลเป็
นพวกหลั
งสุ
ด แต่
ก็
กลายเป็
นกลุ่
มคนที่
ใหญ่
ที่
สุ
ของอี
สานมาจนทุ
กวั
นนี้
การเข้
ามามี
ทั้
งที่
สร้
างบ้
านเมื
องใหม่
และประสมประสานปนเปเข้
าไปกั
บชาวเมื
องเดิ
ม บ่
อยๆที่
มี
การขุ
ดค้
นพบโบราณวั
ตถุ
ขอม และเก่
าแก่
กว่
าขอมในเขต
เมื
องใหม่
ๆ และชุ
มชนใหม่
ต่
างๆ เหล่
านี้
แสดงให้
เห็
นว่
าก่
อน
ที่
จะมี
ขอม ก็
มี
ชนกลุ่
มอื่
นๆอยู่
ในพื้
นที่
เมื
องเหล่
านี้
อยู่
แล้
บนเส้
นทางย้
อนทวนแม่
น้ำ
�มู
ลขึ้
นไป เรายั
งได้
พบกั
ปราสาทขอมอี
กหลายหลั
ง อย่
างปราสาทห้
วยทั
บทั
น ปราสาท
สระกำ
�แพงน้
อย ปราสาทปรางค์
กู่
ปราสาทสระกำ
�แพงใหญ่
ปราสาทศรี
ขรภู
มิ
ปราสาทเหล่
านี้
ไม่
ได้
ตั้
งอยู่
ริ
มแม่
น้ำ
� เพราะ
เทคโนโลยี
ของขอมได้
ก้
าวไกลไปโดยไม่
ต้
องพึ่
งพาสายน้ำ
ใหญ่
ๆ อี
กแล้
ว พวกขอมเพี
ยงขุ
ดสระสร้
างบาราย เท่
านั้
ก็
มี
น้ำ
�ใช้
เหลื
อเฟื
อแล้
ว อั
นที่
จริ
งเดิ
นทางเลี
ยบแม่
น้ำ
�มู
ลขึ้
ไปไกลๆ แล้
วเราก็
พบว่
า ลุ่
มน้ำ
�มู
ลนี้
ความจริ
งไม่
ได้
ขาดน้ำ
แม่
น้ำ
�ลำ
�ธาร ลำ
�ห้
วย ลำ
�เซ ต่
างๆมี
อยู่
แล้
วอย่
างมากมาย
แทบจะเต็
มพื้
นที่
สิ่
งที่
อาจจะทำ
�ให้
เกิ
ดความแห้
งแล้
งขึ้
นนั้
น น่
าจะเป็
เพราะดิ
น ที่
หลายๆแห่
งเป็
นดิ
นปนทราย ไม่
สามารถจะโอบอุ้
เอาน้ำ
�และความชื้
นไว้
ได้
เพราะฉะนั้
นการแก้
ไข น่
าจะมุ่
เน้
นไปที่
ปั
ญหาดิ
นเป็
นหลั
กมากกว่
า แต่
ที่
ผ่
านๆ มา รั
ฐบาล
หลายยุ
คหลายสมั
ยกลั
บมุ่
งไปที่
ปั
ญหาน้ำ
� มี
การสร้
างเขื่
อน
สร้
างฝาย จั
ดหาเครื่
องสู
บน้ำ
�ระบายน้ำ
�ลงพื้
นที่
มากมาย
แต่
ตลอดการเดิ
นทางของเรา เราก็
ได้
พบทั้
งเขื่
อนที่
ไม่
ได้
ใช้
งาน ฝายที่
สร้
างเสร็
จแล้
วไม่
ได้
ใช้
เครื่
องสู
บน้ำ
�เสี
ยๆ
พั
งๆ เกยแห้
งอยู่
ริ
มน้ำ
�มากมาย ดู
เหมื
อนลุ่
มแม่
น้ำ
�มู
ลเรา
นอกจากจะมี
แม่
น้ำ
�สายที่
ยาวที่
สุ
ดในประเทศไทยถึ
งสองสาย
แล้
ว ยั
งมี
เครื่
องจั
กรกลสิ่
งก่
อสร้
างทางชลประทานทิ้
งๆ ร้
างๆ
ผุ
ๆ พั
งๆ มากที่
สุ
ดอี
กด้
วยกระมั
หอไตรฯ วั
ดทุ่
งศรี
เมื
อง แหล่
งท่
องเที่
ยวสำ
�คั
ญของเมื
องอุ
บลฯ
พระเจ้
าใหญ่
อิ
นทร์
แปลง
พระพุ
ทธรู
ปคู่
เมื
องอุ
บลฯ