Page 28 - aug53

Basic HTML Version

๒๖
จะไปชมเมื
องเศรษฐปุ
ระ และไปดู
วั
ดภู
กั
นให้
ละเอี
ยด
ก็
ต้
องออกจากพรมแดนไทยไปเข้
าแดนลาว แต่
ก็
สามารถจะ
ใช้
บริ
การนำ
�เที่
ยวต่
างๆ จากเมื
องไทยได้
พู
ดไปทำ
�ไมมี
ทุ
กวั
นี้
รถทั
วร์
ไทยวิ่
งกั
นให้
คึ
กคั
กอยู่
ในเมื
องปากเซ ยิ่
งเสาร์
อาทิ
ตย์
หรื
อวั
นหยุ
ดยาวก็
เรี
ยกว่
าทั
วร์
ไทยแทบจะปิ
ดเมื
องปากเซไป
เลยที
เดี
ยว
แต่
ใช่
ว่
าโขงเจี
ยมจะมี
รอยอารยธรรมอยู่
แค่
ตรงนั้
ที่
อุ
ทยานแห่
งชาติ
ผาแต้
ม ภาพเขี
ยนสี
ผื
นใหญ่
บนผนั
งถ้ำ
�ก็
เป็
นแหล่
งอารยธรรมใหญ่
นั
กโบราณคดี
สั
นนิ
ษฐานกั
นไป
ต่
างๆ แต่
ที่
เราเลื
อกจะเชื่
อก็
คื
อความเห็
นของท่
านอาจารย์
ศรี
ศั
กร วั
ลลิ
โภดม ที่
ว่
า นี่
คื
อแหล่
งประกอบพิ
ธี
กรรมของ
คนยุ
คโบราณ ภาพเขี
ยนสี
มี
มากมาย ฝี
มื
อเขี
ยนหลายระดั
การประกอบพิ
ธี
กรรมอาจต้
องมี
การวาดภาพ จึ
งมี
คนมาวาด
ภาพกั
นมากมาย หลายคน หลายฝี
มื
อ หลายความคิ
ด และ
หลายประสบการณ์
อาจจะเป็
นพิ
ธี
กรรมที่
มี
การ
ทำ
�นายโชคชะตาราศี
จะทำ
�นาย
ดวงชะตาใคร ก็
ให้
วาดรู
ปไว้
บน
ผนั
งผาเป็
นสื่
อ ผู้
ทำ
�นายจะได้
มี
เค้
ามู
ลในการทำ
�นาย ท่
านอาจารย์
ศรี
ศั
กร ท่
านว่
าของท่
านแบบนี้
ส่
วน
ใครจะเชื่
อแบบไหนก็
สุ
ดแล้
วแต่
ก็
แล้
วกั
นอกจากภาพเขี
ยนสี
ที่
เป็
ร่
องรอยอารยธรรมโบราณแล้
ว อช.
ผาแต้
มยั
งมี
สิ่
งที่
ควรชมมากมาย
อย่
างน้ำ
�ตกสร้
อยสวรรค์
น้ำ
�ตกลงรู
และที่
ที่
ไม่
ควรพลาดจริ
งๆ ก็
คื
อฤดู
ปราสาทวั
ดภู
เมื
องจั
มปาสั
ปราสาทสระกำ
�แพงใหญ่
ศรี
ษะเกษ
ปราสาทห้
วยทั
บทั
ดอกไม้
ดิ
น จำ
�พวกดุ
สิ
ตา สร้
อยสุ
วรรณา มณี
เทวา หญ้
าข่
าวก่ำ
กระดุ
มเงิ
น ผลิ
บานพร้
อมกั
นบนผาแต้
ม ที่
จะเริ่
มขึ้
นในราว
ปลายเดื
อนพฤศจิ
กายน เมื่
อถึ
งเวลานั้
น พื้
นดิ
นก็
จะชุ่
มชื่
บนเขามี
ทะเลหมอก ลานหิ
นบนผาแต้
มก็
จะงดงามด้
วย
เหล่
าดอกไม้
สี
เหลื
องแดงสดสว่
างไสว งดงามดั
งสวนสวรรค์
เลยที
เดี
ยว
นอกจากแหล่
งท่
องเที่
ยวดั
งว่
าแล้
ว แหล่
งท่
องเที่
ยว
ใหม่
ของปี
นี้
ก็
คื
อ สามพั
นโบก เวิ้
งหิ
นทรายที่
ดู
คล้
าย Grand
Canyon อั
นเกิ
ดขึ้
นจากการกั
ดเซาะของลมและน้ำ
� ที่
อยู่
ถั
ดจากผาแต้
มขึ้
นไปทางอำ
�เภอเขมราฐห่
างไปสั
กหลายสิ
กิ
โลเมตร ที่
นั่
นในวั
นนี้
นั
กท่
องเที่
ยวก็
เดิ
นทางไปชมกั
นมาก
หน้
าหลายตา
แต่
สายน้ำ
�ของผาแต้
ม ก็
ไม่
ได้
ไหลลงแม่
น้ำ
�มู
ล แต่
ไหลลงแม่
น้ำ
�โขงไปง่
ายๆ หากเทื
อกเขาภู
พานอั
นเป็
นแนว
เทื
อกเขาเดี
ยวกั
บผาแต้
มก็
ได้
ก่
อกำ
�เนิ
ดลำ
�น้ำ
�สำ
�คั
ญสองสาย
ที่
ไหลลงมารวมเป็
นแม่
น้ำ
�มู
ลด้
วยคื
อ ลำ
�เซบาย และลำ
�เซบก
สายน้ำ
�ทั้
งสองสายนี้
ไหลลงมาเติ
มน้ำ
�ให้
กั
บแม่
น้ำ
�มู
ลในเขต
อำ
�เภอวาริ
นชำ
�ราบ จั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
โน้
สายน้ำ
�จากพนมดงรั
ก กำ
�แพงเมื
องจี
น แห่
งอาณาจั
กร
ขอมโบราณ
เทื
อกเขาพนมดงรั
ก หรื
อภู
เขาไม้
คาน ก็
เป็
นแหล่
น้ำ
�สำ
�คั
ญให้
กั
บลำ
�น้ำ
�มู
ล สายน้ำ
�จากพนมดงรั
กมี
ตั้
งแต่
ลำ
�โดมน้
อย ลำ
�โดมใหญ่
ลำ
�ปลายมาศ ลำ
�จั
กราช ลำ
�เชี
ยงไกร
ลำ
�น้ำ
�ชี
ไปจนถึ
งลำ
�พระเพลิ
ง เรี
ยกว่
าตั้
งแต่
เขตจั
งหวั
นครราชสี
มาเรื่
อยมาจนถึ
งจั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
พนมดงรั