Page 27 - aug53

Basic HTML Version

๒๕
เพราะน้ำ
�คื
อชี
วิ
ต แม่
น้ำ
�จึ
งเปรี
ยบดั
งมารดาแห่
งสรรพ
ชี
วิ
ตทั้
งปวง และเพราะแม่
น้ำ
�คื
อแกนหลั
กแห่
งการก่
อร่
าง
สร้
างอารยธรรมทั้
งมวลของมนุ
ษย์
ในยุ
คเก่
าก่
อน การเรี
ยนรู้
เรื่
องของแม่
น้ำ
� จึ
งเป็
นการเรี
ยนรู้
เรื่
องราวของวิ
วั
ฒนาการ
ทางสั
งคมของมนุ
ษย์
เรานั้
นเอง ในภาคอี
สานของไทย
ภู
มิ
ภาคที่
ขึ้
นชื่
อว่
าแห้
งแล้
งกั
นดารที่
สุ
ดในประเทศไทย ใคร
จะคิ
ดว่
า ที่
นี่
เป็
นแหล่
งก่
อกำ
�เนิ
ดแม่
น้ำ
�สายที่
ยาวที่
สุ
ดใน
ประเทศไทยถึ
งสองสาย คื
อแม่
น้ำ
�มู
ล และแม่
น้ำ
�ชี
ไม่
เพี
ยง
เท่
านั้
น แม่
น้ำ
�ทั้
งสองสายนี้
ยั
งไหลเข้
ามาหลอมรวมกั
นในเขต
จั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
แล้
วไหลไปตกยั
งลำ
�น้ำ
�โขง ก่
อกำ
�เนิ
เป็
นพื้
นที่
ลุ่
มแม่
น้ำ
�ขนาดใหญ่
ที่
มี
แม่
น้ำ
�สาขาอื่
นๆ ไหลจากขุ
เขาสำ
�คั
ญๆ รอบด้
านเข้
ามาหลอมรวม และที่
ราบลุ่
มแม่
น้ำ
อั
นกว้
างใหญ่
นี้
ก็
คื
อ ลุ่
มน้ำ
�มู
ล หรื
อลุ่
มน้ำ
�โขง ชี
มู
ล ของ
ภาคอี
สานบ้
านเฮานั่
นเอง และอารยธรรมมากมายหลากหลาย
รู
ปลั
กษณ์
ก็
ได้
ก่
อกำ
�เนิ
ดขึ้
นแล้
วแต่
กาลก่
อน ณ ลุ่
มน้ำ
�อั
นเป็
มารดาแห่
งอารยธรรมอี
สานแห่
งนี้
โขงเจี
ยม เมื
องปากแม่
น้ำ
�มู
และเราก็
จะมาเล่
าเรื่
องมารดาของแผ่
นดิ
นสายนี้
กั
นตรงจุ
ดที่
เป็
นสุ
ดปลายแม่
น้ำ
�มู
ล ที่
ซึ่
งแม่
น้ำ
�มู
ลไหลมาตก
แม่
น้ำ
�โขง ที่
ตรงนี้
ปั
จจุ
บั
นมี
ชื่
อเรี
ยกทางการท่
องเที่
ยวว่
แม่
น้ำ
�สองสี
แห่
งเมื
องโขงเจี
ยม
โขงเจี
ยม เป็
นเมื
องประมงเล็
กๆ ตรงจุ
ดนั
ดพบของ
แม่
น้ำ
�โขงและแม่
น้ำ
�มู
ล บรรยากาศตอนเช้
ามื
ด พระอาทิ
ตย์
ยั
งไม่
ขึ้
น ท้
องฟ้
าทางฟากฝั่
งลาวเป็
นสี
ส้
มแดงสวยงามน่
ถ่
ายภาพ และยั
งไม่
ทั
นเช้
า ชาวเรื
อหาปลาก็
ออกมาวางตาข่
าย
กั
นหนาตาและจะมากขึ้
นเรื่
อยๆ จนบางชั่
วโมงมี
เรื
อหาปลา
อยู่
ตรงนี้
หลายสิ
บลำ
� ที่
ตรงนี้
เป็
นที่
พบกั
นของสองสายน้ำ
�ฝู
ปลาจึ
งชุ
กชุ
ม เป็
นแหล่
งอาหารอั
นอุ
ดมสมบู
รณ์
แก่
ประชาชน
มาแล้
วนั
บร้
อยนั
บพั
นปี
ใช่
แล้
ว พื้
นที่
แถบนี้
ได้
ปรากฏรอยอารยธรรมขึ้
นแล้
ในประวั
ติ
ศาสตร์
ยุ
คโบราณ จากหลั
กฐานศิ
ลาจารึ
กของ
เจ้
าชายนาม จิ
ตรเสน ผู้
ซึ่
งต่
อมาจะได้
เป็
นกษั
ตริ
ย์
เจนละนาม
มเหนทรวรมั
น ศิ
ลาจารึ
กนี้
อยู่
ที่
พิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
จั
งหวั
ดอุ
บลราชธานี
วั
นนี้
และพื้
นที่
ที่
นั
กโบราณคดี
สั
นนิ
ษฐานกั
นว่
าน่
าจะเป็
ศู
นย์
กลางของชาวเจนละนี้
ก็
คื
อ ที่
โบราณสถานวั
ดภู
ซึ่
งอยู่
ต่ำ
ลงมาจากเมื
องโขงเจี
ยมประมาณห้
าสิ
บกิ
โลเมตรในเขตเมื
อง
จั
มปาสั
ก ประเทศ สปป.ลาว ที่
ตรงนั้
นนอกจากตั
วโบราณ
สถานซึ่
งเป็
นศาสนสถานในศาสนาฮิ
นดู
แล้
ว ก็
ยั
งมี
ซากเมื
อง
โบราณนาม เศรษฐปุ
ระ อยู่
ใกล้
ๆ มี
การขุ
ดพบจารึ
กบอกนาม
เมื
องชั
ดเจนเช่
นกั
อภิ
นั
นท์
บั
วหภั
กดี
...เรื่
องและภาพ
แม่
น้ำ
�มู
ลกลางเมื
องอุ
บลราชธานี
ภาพเขี
ยนสี
ผาแต้