Page 25 - aug53

Basic HTML Version

๒๓
ญวนอยู่
ค่
อนข้
างมาก ตามหั
วเมื
องสำ
�คั
ญตั้
งแต่
หนองคาย
สกลนคร นครพนม มุ
กดาหาร อุ
บล เช่
นตั
วอย่
างของสิ
วั
ดบ้
านเซเป็
ด หรื
อจะเป็
นสิ
มที่
บ้
านกระเดี
ยน เมื
องอุ
บล
ล้
วนแล้
วแต่
เป็
นศิ
ลปะแบบญวนเป็
นส่
วนมากทั้
งรู
ปทรงโดย
รวมและส่
วนประดั
บตกแต่
ง งานช่
างญวนเป็
นช่
างอาชี
พที่
มี
เอกลั
กษณ์
เฉพาะตนด้
วยความต่
างของสกุ
ลช่
าง รู
ปแบบ
ที่
เป็
นส่
วนผสมระหว่
างจี
น ญวน ฝรั่
งเศสและลาวอี
สาน
ก่
อเกิ
ดเป็
นรู
ปแบบเฉพาะที่
ไม่
มี
ในเวี
ยดนาม แต่
พบใน
สปป.ลาวและไทยอี
สาน ซึ่
งควรค่
าแก่
การอนุ
รั
กษ์
และถื
อเป็
ศิ
ลปะพื้
นถิ่
นของอี
สานด้
วยเช่
นกั
โดยเฉพาะตั้
งแต่
พุ
ทธศตวรรษที่
๒๐ ลงมา ผู้
คน
สองฝากฝั่
งแม่
น้ำ
�โขงโยงใยเป็
นเครื
อญาติ
ทางวั
ฒนธรรม
โดยเฉพาะงานช่
าง กล่
าวได้
ว่
า “ศิ
ลปะลาวในประเทศไทย”
เป็
นเพี
ยงศิ
ลปกรรมในช่
วงเวลาหนึ่
งของช่
วงเวลาที่
ยาวนาน
หลายพั
นปี
ในดิ
นแดนอี
สาน โดยมี
ทั้
งความต่
อเนื่
องและการ
ปรั
บเปลี่
ยน จนกลายเป็
นว่
าศิ
ลปะอี
สานได้
ย้
อนเข้
าไปแพร่
หลายสู่
ลาว รวมทั้
งกระจายออกไปอยู่
ในพื้
นที่
ต่
างๆ ของ
ดิ
นแดนไทยบางส่
วนที่
มี
สายสั
มพั
นธ์
ทางวั
ฒนธรรม ดั
งนั้
การเรี
ยก “ศิ
ลปะลาวในประเทศไทย” ต้
องมี
บริ
บทด้
าน
สั
งคม ระยะเวลาและพื้
นที่
กำ
�กั
บอยู่
ด้
วย
การปรั
บเปลี่
ยน
โครงสร้
างทางสั
งคมใหม่
ทำ
�ให้
งานช่
างเหล่
านี้
หยุ
ดชะงั
กขาด
ช่
วงการสื
บสานพั
ฒนา อี
กทั้
งปั
จจั
ยภายนอกเช่
นการเข้
ามา
ของคนเวี
ยดนามที่
หนี
ภั
ยสงครามเข้
ามามี
ส่
วนสร้
างสี
สรรค์
ให้
กั
บงานช่
างอี
สานในอี
กรู
ปแบบหนึ่
งและโดยเฉพาะที่
มี
การ
ส่
งพระสงฆ์
เข้
าไปศึ
กษาพระปริ
ยั
ติ
ธรรมในกรุ
งเทพรวมถึ
ปั
จจั
ยด้
านการเมื
องสมั
จอมพลป. พิ
บู
ลยสงคราม
ที่
สร้
าง
กระแสปฎิ
รู
ปวั
ฒนธรรมไทยฉบั
บแห่
งชาติ
ที่
เป็
นการหยิ
บยื
สิ
มสกุ
ลช่
างญวณวาริ
ชภู
มิ
สกลนคร
โหง่
วหรื
อช่
อฟ้
าวั
ดเกษมเมื
องอุ
บล
หางหงส์
สกุ
ลช่
างพื้
นเมื
องที่
หอแจกวั
ดศรี
อุ
บลเมื
องอุ
บล
หอแจกวั
ดศรี
มลฑามุ
ดกาหาร
ศิ
ลปะพื้
นบ้
านอี
สานผสมศิ
ลปะกุ
ลาหรื
อไทยใหญ่
พม่