Page 23 - aug53

Basic HTML Version

๒๑
ใกล้
ชิ
ดสั
มพั
นธ์
กั
บชุ
มชนอย่
างแนบแน่
น จึ
งก่
อเกิ
ด นฤมิ
ตรกรรม
งานช่
างแขนงต่
างๆ เป็
นมรดกทางวั
ฒนธรรมที่
ตกทอดมาจนถึ
ทุ
กวั
นนี้
ศาสนาคารกั
บมิ
ติ
ความหมายแห่
งฐานานุ
ศั
กดิ์
ของ
โครงสร้
างทางสั
งคม ในเชิ
งช่
างสามารถ จำ
�แนกออกเป็
สกุ
ลช่
างพื้
นบ้
าน (ชาวบ้
าน)
สกุ
ลช่
างพื้
นเมื
อง (อิ
ทธิ
พลช่
างหลวง)
สกุ
ลช่
างญวนหรื
อ (อิ
ทธิ
พลช่
างต่
างถิ่
น)
กลุ่
มสกุ
ลช่
างพื้
นบ้
าน
(ชาวบ้
าน) เป็
นกลุ่
มช่
างที่
กล่
าว
ได้
ว่
าเป็
นช่
างมื
อสมั
ครเล่
นที่
พอมี
ความสามารถในเชิ
งช่
าง
หรื
องานฝี
มื
อบ้
างแต่
ไม่
ใช่
ถึ
งกั
บช่
างมื
ออาชี
พ โดยเป็
นช่
างที่
มี
อาชี
พหลั
กในการทำ
�ไร่
ไถนาอยู่
ในวิ
ถี
สั
งคมเกษตรกรรม หรื
รั
บจ้
างทั่
วไป ช่
างกลุ่
มนี้
มั
กเป็
นผู้
ช่
วยหรื
อลู
กมื
อช่
าง ที่
รั
งสรรค์
ผลงานออกมาก่
อเกิ
ดเป็
นงานช่
างที่
มี
เอกลั
กษณ์
เฉพาะตั
ไม่
เหมื
อนใครโดยเฉพาะความละเอี
ยดประณี
ต โดยมี
เป้
าหมาย
หรื
อมุ่
งหวั
งเพี
ยงการแสดงออกเพื่
อเป็
นพุ
ทธบู
ชา อั
นเกิ
ดจาก
ศรั
ทธาความเชื่
อเป็
นที่
ตั้
ง ดั
งนั้
นผลงานที่
ออกมาอาจดู
แล้
เหมื
อนขาดประสบการณ์
ทางด้
านทั
กษะฝี
ไม้
ลายมื
อและ
เทคนิ
ควิ
ทยาการ เนื่
องด้
วยไม่
เคยถู
กฝึ
กหรื
อได้
เรี
ยนอย่
าง
เป็
นระบบไม่
ว่
าจะเป็
นสำ
�นั
กวั
ดหรื
อโรงเรี
ยนใดๆ ก็
ตาม โดย
ช่
างกลุ่
มนี้
มั
กสร้
างสรรค์
ผลงานฝากไว้
ตามวั
ดในชุ
มชนรอบ
นอกของชนทบอั
นห่
างไกลจากตั
วเมื
อง โดยเฉพาะการใช้
สี
สั
ที่
ฉู
ดฉาดจั
ดจ้
านสดใส รู
ปทรงสั
ดส่
วนที่
แปลกแตกต่
างจาก
ที่
พบเห็
นโดยทั่
วไป ปรั
ชญาช่
างกลุ่
มนี้
จั
ดอยู่
ใน วั
ฒนธรรม
ชาวบ้
านที่
มี
เอกลั
กษณ์
สำ
�คั
ญคื
อ ความเป็
นอิ
สระเสรี
ทางความ
คิ
ดจะไม่
มี
แบบแผนที่
ตายตั
วโดยจะสามารถปรั
บเปลี่
ยนไปตาม
เหตุ
ปั
จจั
ยแวดล้
อมความเป็
นจริ
งในวิ
ถี
ชี
วิ
ตสั
งคมวั
ฒนธรรม
ณ ห้
วงเวลานั้
นๆ เป็
นสำ
�คั
ญโดยยั
งเคารพรากเหง้
าวั
ฒนธรรม
อย่
างสร้
างสรรค์
และหลากหลายโดยอาศั
ยทรั
พยากรณ์
ที่
มี
อยู่
ในท้
องถิ่
นเป็
นวั
สดุ
หลั
ก ดั
งนั้
นงานช่
างสกุ
ลนี้
จึ
งจั
ดได้
ว่
าเป็
“ศิ
ลปะเพื่
อชี
วิ
ต ศิ
ลปะเพื่
อประชาชน” ดั
งที่
จิ
ตร ภู
มิ
ศั
กดิ์
(ที
ปกร) กล่
าวไว้
ว่
า “ศิ
ลปะเพื่
อชี
วิ
ตก็
คื
อศิ
ลปะเพื่
อประชาชน
ศิ
ลปะได้
รั
บใช้
ชี
วิ
ตของมวลชน ส่
วนผู้
ที่
ทำ
�งานเพื่
อผลิ
ตสิ่
งที่
มี
คุ
ณค่
าเลี้
ยงชี
วิ
ตและโลกนั้
น “เป็
นศิ
ลปะเพื่
อประชาชน” ซึ่
ถู
กดู
ว่
าผลิ
ตแต่
ศิ
ลปะเลวๆ ต่ำ
�ๆ สุ
กเอาเผากิ
น ทำ
�งานศิ
ลปะ
เหมื
อนใช้
เท้
า แท้
ที่
จริ
งแล้
วศิ
ลปะเพื่
อประชาชนก็
คื
อการสร้
าง
ศิ
ลปะที่
ซื่
อตรงต่
อชี
วิ
ต ผู้
สร้
างจะต้
องศึ
กษาชี
วิ
ตอย่
างเจนจบ
ลึ
กซึ้
งทุ
กแง่
ทุ
กมุ
ม มิ
ใช่
ศึ
กษาแต่
อารมณ์
เพ้
อฝั
นของตนฝ่
าย
เดี
ยว
ดั
งนั้
นงานช่
างในกลุ่
มนี้
จึ
งจั
ดเป็
นงานพื้
นบ้
านที่
เป็
นฝี
มื
ชาวบ้
านที
ได้
รั
บอิ
ทธิ
พลจากภายนอกน้
อยมากหรื
อแทบจะไม่
มี
เลย
หอแจกวั
ดธรรมละ เมื
องอุ
บลศิ
ลปะสกุ
ลช่
างญวณ
พระธาตุ
พนม
สี
หน้
าสิ
มวั
ดบ้
านกระเดี
ยนเมื
องอุ
บลสกุ
ลช่
างญวน