Page 17 - aug53

Basic HTML Version

๑๕
แม่
อยู่
หั
- คำ
�เรี
ยกพระมเหสี
แม่
คุ
- คำ
�พู
ดเอาใจหญิ
งหรื
อแสดงความเอ็
นดู
รั
กใคร่
แม่
คู่
- นั
กสวดผู้
ขึ้
นหน้
าบท
แม่
งาน
- หั
วหน้
าผู้
รั
บผิ
ดชอบในงานบางอย่
าง
แม่
เจ้
- คำ
�เรี
ยกเมี
ยพ่
อเมื
องหรื
อเจ้
าผู้
ครอง
นคร
แม่
เจ้
าประคุ
ณ - คำ
�เรี
ยกแสดงความรั
กใคร่
หรื
อประชด
ประชั
นแล้
วแต่
น้ำ
�เสี
ยง
๒. คำ
�ที่
มี
คำ
�ว่
า “แม่
” ประกอบอยู่
หน้
าคำ
�ที่
เป็
นสิ่
งของ
เครื่
องใช้
ได้
แก่
แม่
แคร่
- กรอบไม้
หรื
อไม้
ไผ่
ประกั
บแคร่
ทั้
ง ๔
ด้
าน
แม่
กระได
- ไม้
ยาว ๒ อั
น ที่
ขนาบสำ
�หรั
บสอดใส่
หรื
อตี
ลู
กบั
นได
แม่
บท
- หั
วข้
อใหญ่
เช่
น ยกบาสี
ขั้
นบนเป็
แม่
บท
แม่
เตาไฟ
- ไม้
สี่
เหลี่
ยมที่
เป็
นกรอบกรุ
ดิ
นสำ
�หรั
วางก้
อนขี้
ลา เกี
ยง หรื
อเตาวง
แม่
ปะ
- ชื่
อเรื
อขุ
ดชนิ
ดหนึ่
งคล้
ายเรื
อชะล่
า แต่
มี
ขนาดใหญ่
และยาวกว่
า ท้
ายต่
อไม้
นกงอนสู
งขึ้
นคล้
ายหางแมงป่
องมั
ใช้
ถ่
แม่
พิ
มพ์
- สิ่
งที่
เป็
นต้
นแบบ เช่
น แม่
พิ
มพ์
ตั
หนั
งสื
แม่
แรง
- เครื่
องสำ
�หรั
บดี
ดงั
ดหรื
อยกของหนั
แม่
วี
- คอกจั
บช้
างขนาดเล็
แม่
สี
- กลุ่
มสี
ที่
สามารถผสมออกมาเป็
นสี
อื่
นๆ
ได้
ทุ
กสี
มี
๕ สี
คื
อ แดง เขี
ยว เหลื
อง
ดำ
� ขาว เรี
ยกว่
า “เบญจรงค์
แม่
เหล็
- แร่
หรื
อโลหะที่
มี
คุ
ณสมบั
ติ
ดู
ดเหล็
กได้
แม่
หิ
นบด
- แท่
งหิ
นสี
เหลี
ยมหรื
อกลม มี
ร่
องด้
านข้
าง
โดยรอบสำ
�หรั
บบดยาคู่
กั
บลู
กหิ
นบด
๓. คำ
�ที่
มี
คำ
�ว่
า “แม่
” ประกอบอยู่
หน้
าคำ
� เพื่
อยกย่
อง
เทวดาหรื
อผี
ที่
ดู
แลรั
กษาหรื
อเข้
าทรง ได้
แก่
แม่
ซื้
- เทวดาหรื
อผี
ที่
เชื่
อกั
นว่
าเป็
นผู้
ดู
แล
รั
กษาทารก
แม่
มด
- ผู้
หญิ
งที่
ใช้
อำ
�นาจเวทมนต์
บั
งคั
บภู
ตผี
ให้
ช่
วยทำ
�อะไรบางอย่
างที่
ผิ
ดปกติ
ธรรมดาได้
ผู้
หญิ
งที่
ทรงเจ้
าเข้
าผี
แม่
ย่
านาง
- ผี
ผู้
หญิ
งประจำ
�เรื
แม่
ศรี
- ชื่
อการละเล่
นสมั
ยโบราณอย่
างหนึ่
โดยเชิ
ญผี
แม่
ศรี
มาเข้
าทรงหญิ
งสาว
หญิ
งสาวที่
ถู
กผี
เข้
าทรงจะรำ
� ได้
อย่
างสวยงาม นิ
ยมเล่
นในเทศกาล
สงกรานต์
๔. คำ
�ที่
มี
คำ
�ว่
า “แม่
” ประกอบอยู่
หน้
าคำ
� เพื่
อยกย่
อง
เทวดา
แม่
พระคงคา
- เทพธิ
ดาประจำ
�น้ำ
�, เจ้
าแม่
แห่
งน้ำ
แม่
พระธรณี
- เทพธิ
ดาประจำ
�แผ่
นดิ
น, เจ้
าแม่
แห่
แผ่
นดิ
แม่
โพสพ
- เทพธิ
ดาประจำ
�ข้
าว, เจ้
าแม่
แห่
งข้
าว
แม่
ชี
แม่
มด