Page 16 - aug53

Basic HTML Version

๑๔
คุ
ณแม่
หนาหนั
งเพี
ยง
พสุ
ธา
คุ
ณบิ
ดรดุ
จอา
กาศกว้
าง
คุ
ณพี่
พ่
างศิ
ขรา
เมรุ
มาศ
คุ
ณพระอาจารย์
อ้
าง
อาจสู้
สาคร
โคลงโลกนิ
ติ
บทนี้
ได้
กล่
าวถึ
งพระคุ
ณของแม่
ไว้
เป็
ลำ
�ดั
บแรก ซึ่
งผู้
เขี
ยนได้
ให้
ความสำ
�คั
ญของแม่
เหนื
อสิ่
งอื่
นใด
ในโลกนี้
โดยเปรี
ยบเที
ยบบพระคุ
ณของแม่
ว่
ายิ่
งใหญ่
ไพศาล
ดั่
งผื
นแผ่
นดิ
น ส่
วนพระคุ
ณของพ่
อกว้
างขวางดั่
งอากาศ
พระคุ
ณของพี่
สู
งส่
งเปรี
ยบได้
กั
บเขาพระสุ
เมรุ
และพระคุ
ของครู
บาอาจารย์
เปรี
ยบได้
กั
บน้ำ
�ในแม่
น้ำ
�ทั้
งหลาย
คำ
�ว่
า “แม่
” ในพจนานุ
กรมฉบั
บราชบั
ณฑิ
ตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
ให้
ความหมายไว้
ว่
า “หญิ
งผู้
ให้
กำ
�เนิ
ดหรื
เลี้
ยงดู
ลู
ก , คำ
�ที่
ลู
กเรี
ยกหญิ
งผู้
ให้
กำ
�เนิ
ดหรื
อเลี้
ยงดู
ตน” แต่
ความเป็
นจริ
งแล้
ว ความหมายของคำ
�ว่
า “แม่
” มิ
ได้
หมายถึ
หญิ
งผู้
ให้
กำ
�เนิ
ดหรื
อเลี้
ยงดู
ลู
กเท่
านั้
น ทั้
งนี้
เพราะคำ
�ว่
า “แม่
มี
ความหมายที่
ยิ่
งใหญ่
และเป็
นบุ
คคลที่
มี
ความสำ
�คั
ญที่
สุ
ดใน
ชี
วิ
ตของลุ
กๆ ทุ
กคน แม่
เป็
นทั้
งครู
เป็
นทั้
งพ่
อและแม่
เป็
ทุ
กสิ่
งทุ
กอย่
างในชี
วิ
ตลู
เฉลี
ยว เพชรแก้
ว…เรื่
อง
ในโอกาสวั
นแม่
แห่
งชาติ
นี้
ผู้
เขี
ยนได้
รวบรวมคำ
�ใน
ภาษาไทยที่
มี
คำ
�ว่
า “แม่
” ประกอบอยู่
ด้
วย โดยแบ่
งออกเป็
๖ ลั
กษณะดั
งนี้
๑. คำ
�ที่
มี
คำ
�ว่
า “แม่
” ประกอบอยู่
หน้
าคำ
� เพื่
อใช้
เรี
ยก
ผู้
หญิ
งที่
ทำ
�การบางอย่
างหรื
อมี
ลั
กษณะบางอย่
าง ได้
แก่
แม่
ค้
- ผู้
หญิ
งที่
ทำ
�กิ
จการค้
แม่
ครั
- ผู้
หญิ
งที่
มี
หน้
าที่
ปรุ
งอาหาร
แม่
ชี
- คำ
�เรี
ยกผู้
หญิ
งที่
นุ่
งขาวห่
มขาว โกนผม
โกนคิ้
ว ถื
อศี
แม่
ยก
- ผู้
หญิ
งที่
เป็
นผู้
อุ
ปถั
มภ์
พระเอกลิ
เก
แม่
บ้
าน
- ผู้
หญิ
งที่
เป็
นภรรยาของพ่
อบ้
าน,
ผู้
หญิ
งที่
เป็
นผู้
จั
ดการงานในบ้
าน,
ผู้
หญิ
งที่
เป็
นผู้
จั
ดการงานในสถานที่
ต่
างๆ
แม่
นม
- ผู้
หญิ
งที่
ให้
นมเด็
กอื่
นดื่
มนมตนแทนแม่
แม่
พระ
- คำ
�เรี
ยกผู้
หญิ
งที่
มี
จิ
ตใจเมตตาปราณี
ชอบช่
วยเหลื
อผู้
อื่
นเป็
นนิ
แม่
เพลง
- ผู้
หญิ
งที่
เป็
นต้
นบทหรื
อหั
วหน้
าวงเพลง
พื้
นบ้
าน เช่
น เพลงฉ่
อย เพลงเกี่
ยวข้
าว
เพลงเรื
แม่
สื่
- ผู้
หญิ
งที่
ทำ
�หน้
าที่
ชั
กนำ
�เพื่
อให้
ชาย
หญิ
งได้
แต่
งงานกั
แม่
เหย้
าแม่
เรื
อน - ผู้
หญิ
งที่
เป็
นผู้
ดู
แลบ้
านเรื
อน
แม่
เล้
- ผู้
หญิ
งที่
เป็
นหั
วหน้
าซ่
องโสเภณี
,
ผู้
หญิ
งที่
เป็
นหั
วหน้
าควบคุ
มดู
แลเลี้
ยง
หญิ
งสาวไว้
บำ
�เรอชาย
แม่
ม่
าย
- ผู้
หญิ
งที่
มี
สามี
แล้
ว แต่
สามี
ตายหรื
หย่
าร้
างกั
นไป
แม่
ม่
ายทรงเครื่
อง - แม่
ม่
ายที่
มั่
งมี
เงิ
นทอง
แม่
ยาย
- แม่
ของภรรยา
แม่
ร้
- เรี
ยกผู้
หญิ
งจดจ้
าน
แม่
ร้
าง
- ผู้
หญิ
งที่
เลิ
กกั
บสามี
แม่
รี
แม่
แรด
- ผู้
หญิ
งที่
ทำ
�เจ้
าหน้
าเจ้
าตา
แม่
ยั่
วเมื
อง
- คำ
�เรี
ยกพระสนมเองในสมั
ยโบราณ