Page 18 - aug53

Basic HTML Version

๑๖
๕. คำ
�ที่
มี
คำ
�ว่
า “แม่
” ประกอบอยู่
หน้
าคำ
� ที่
เป็
นสั
ตว์
และ
ธรรมชาติ
ได้
แก่
แม่
กระแชง
- ปลาสลิ
ดแห้
งชนิ
ดใหญ่
แม่
หนั
- ช้
างพั
งที่
เป็
นหั
วหน้
าโขลง
แม่
เบี้
- พั
งพานงู
ใช้
กั
บงู
เห่
าและงู
จงอาง
๖. คำ
�ที่
มี
คำ
�ว่
า “แม่
” ประกอบอยู่
หน้
าคำ
� เพื่
อใช้
เรี
ยกคน
ผู้
เป็
นหั
วหน้
าหรื
อเป็
นนาย และเป็
นแบบอย่
าง ไม่
จำ
�กั
ว่
าเป็
นผู้
หญิ
งหรื
อผู้
ชาย ได้
แก่
แม่
ทั
- ผู้
มี
หน้
าที่
คุ
มกองทั
พ เช่
น แม่
ทั
พบก
แม่
ทั
พเรื
อ แม่
ทั
พอากาศ แม่
ทั
พภาค
แม่
พิ
มพ์
- ครู
อาจารย์
ซึ่
งถื
อเป็
นแบบอย่
างความ
ประพฤติ
ของศิ
ษย์
วั
นที่
๑๒ สิ
งหาคม เป็
นวั
นเฉลิ
มพระชนมพรรษา
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ และเป็
นวั
ที่
ทางราชการได้
กำ
�หนดให้
เป็
นวั
นแม่
แห่
งชาติ
ซึ่
งเป็
นวั
นที่
มี
ความสำ
�คั
ญยิ่
ง ที่
ลู
กๆทุ
กคนจะต้
องระลึ
กถึ
งพระคุ
ณแม่
พร้
อมทั้
งแสดงความรั
ก ความห่
วงใย และแสดงความ
กตั
ญญู
กตเวที
ต่
อแม่
ด้
วยการดู
แลเอาใจใส่
ช่
วยเหลื
เชื่
อฟั
ง ประพฤติ
ดี
ประพฤติ
ชอบ ประกอบแต่
คุ
ณงามความดี
ซึ่
งการปฏิ
บั
ติ
ตนเช่
นนี้
มิ
ใช่
ว่
าจะปฏิ
บั
ติ
แต่
เฉพาะวั
นแม่
แห่
ชาติ
เท่
านั้
น แต่
จะต้
องปฏิ
บั
ติ
และระลึ
กถึ
งพระคุ
ณของ
แม่
ตลอดไป ดั
งคำ
�ขวั
ญวั
นแม่
ที่
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ ได้
พระราชทานไว้
เมื่
อปี
พ.ศ. ๒๕๔๖
ไว้
ว่
“สามร้
อยหกสิ
บห้
าวั
นคื
อวั
นแม่
มิ
ใช่
แต่
วั
นใดให้
นึ
กถึ
สม่ำ
�เสมอสมั
ครจิ
ตคิ
ดคำ
�นึ
ง เหมื
อนแม่
ซึ่
งรั
กลู
กครบทุ
กวั
น”
บรรณานุ
กรม
คณะกรรมการการศึ
กษาขั้
นพื้
นฐาน, สำ
�นั
กงาน. กระทรวง
ศึ
กษาธิ
การ.
วรรณคดี
วิ
จั
กษ์
เล่
ม ๑.
กรุ
งเทพฯ
: สกสค. ๒๕๕๑.
ราชบั
ณฑิ
ตยสถาน.
พจนานุ
กรม ฉบั
บราชบั
ณฑิ
ตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒.
กรุ
งเทพฯ : นานมี
บุ๊
คพั
บลิ
เคชั่
นส์
.
๒๕๔๖.
แม่
โพสพ