Page 14 - aug53

Basic HTML Version

๑๒
วั
ฒนธรรมภาษา
เมื่
อเขี
ยนถึ
งคำ
�ในวรรณคดี
ในบทความเดื
อนมิ
ถุ
นายน พบว่
ายั
งมี
คำ
ในวรรณคดี
อี
กหลายคำ
�ที่
เป็
นปั
ญหาในการตี
ความ และบางคำ
�มี
ผู้
ตี
ความผิ
มายาวนาน จึ
งนำ
�เรื่
องคำ
�ในวรรณคดี
มาเขี
ยนต่
ออี
กครั้
งหนึ่
บทชมโฉมหรื
อบทชมความงามของตั
วละครในวรรณคดี
เป็
นขนบทาง
วรรณศิ
ลป์
อย่
างหนึ่
ง เพราะกวี
จะสื
บทอดแบบแผนและวิ
ธี
การกล่
าวชมตามที่
กวี
รุ่
นก่
อน ๆ ใช้
กั
นมา คื
อ มั
กใช้
ความเปรี
ยบแบบอุ
ปมาอุ
ปไมย และบรรยาย
ความงามที
ละส่
วนโดยเปรี
ยบเที
ยบกั
บความงามของสิ่
งอื่
นที่
อยู่
ในธรรมชาติ
เช่
น ใบหน้
างามผุ
ดผ่
องดั่
งดวงจั
นทร์
วั
นเพ็
ญ แก้
มเปล่
งปลั่
งดั
งผลมะปราง
คิ้
วโก่
งราวกั
บคั
นธนู
ดวงตาสวยใสไร้
เดี
ยงสาราวกั
บตาของกวางหรื
อเนื้
อทราย
จมู
กโด่
งงุ้
มราวกั
บตะขอ ใบหู
นุ่
มนวลราวกั
บกลี
บดอกบั
ว ฯลฯ บทชมโฉมใช้
ชม
ตั
วละครได้
ทั้
งเพศหญิ
งและเพศชาย เพราะถื
อเป็
นความงามตามอุ
ดมคติ
ผู้
เขี
ยนขอยกตั
วอย่
างตอนหนึ่
งของบทชมโฉมจาก
ประชุ
มจารึ
กวั
ดโพธิ์
ซึ่
งพระบาทสมเด็
จพระนั่
งเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
วทรงพระราชนิ
พนธ์
ไว้
เป็
นกลบทชื่
บั
วบานกลี
บขยาย ดั
งนี้
เจ้
างามพั
กตร์
ผ่
องเพี
ยงบุ
หลั
นฉาย
เจ้
างามเนตรประหนึ่
งนั
ยนาทราย
เจ้
างามขนงก่
งละม้
ายคั
นศรทรง
เจ้
างามนาสายลดั่
งกลขอ
เจ้
างามศอเสมื
อนคอสุ
วรรณหงส์
เจ้
างามกรรณกลกลี
บบุ
ษบง
เจ้
างามวงวิ
ลาสเรี
ยบระเบี
ยบไร
ฯลฯ
การที่
บทชมโฉมมี
แบบแผนการเปรี
ยบเที
ยบอวั
ยวะแต่
ละส่
วนใน
ร่
างกายกั
บสิ่
งอื่
นที่
งดงามคล้
ายกั
นอาจทำ
�ให้
ผู้
อ่
านตี
ความถ้
อยคำ
�ในบทชมโฉม
ทุ
กบทว่
าเป็
นไปตามแบบแผนทั้
งหมด โดยอาจมิ
ได้
พิ
จารณาว่
าบทชมโฉมบาง
บทมี
ความหมายแตกต่
างไป เช่
น บทชมความงามของพระลอตอนหนึ่
งว่
ทำ
�นองนาสิ
กไท้
คื
อเทพนฤมิ
ตไว้
เปรี
ยบด้
วยขอกามฯ
คำ
�ว่
ขอกาม
ที่
กวี
นำ
�มาเปรี
ยบเที
ยบนี้
มี
ผู้
แปลความว่
า ตะขอของ
กามเทพ ซึ่
งอ่
านเผิ
น ๆ ก็
กลมกลื
นดี
เพราะการเปรี
ยบรู
ปพรรณสั
ณฐานของ
จมู
กกั
บตะขอก็
เป็
นจิ
นตภาพในบทชมโฉมจำ
�นวนมาก แต่
ถ้
าครุ่
นคิ
ดอี
กหน่
อย
จะสะดุ
ดใจตรงที่
กามเทพไม่
เคยมี
ตะขอเป็
นอาวุ
ธ กามเทพเป็
นโอรสของ
พระลั
กษมี
เป็
นเทพแห่
งความรั
ก กามเทพเป็
นชายหนุ่
มรู
ปงาม มี
อาวุ
ธคื
อธนู
และลู
กศร คั
นธนู
ทำ
�ด้
วยไม้
อ้
อย สายธนู
เป็
นผึ้
งเกาะต่
อกั
นเป็
นสาย ส่
วนลู
กธนู
ศ.ดร.รื่
นฤทั
ย สั
จจพั
นธุ์
...เรื่
อง
พระสุ
ธน-มโนห์
รา
อิ
เหนา
อุ
ณรุ