Page 12 - aug53

Basic HTML Version

๑๐
งามอย่
างไทย
การทำ
�บุ
ของพุ
ทธศาสนิ
กชนนั้
นมี
อยู่
หลายวิ
ธี
ด้
วยกั
น ไม่
ว่
จะเป็
น การบริ
จาคทรั
พย์
เพื่
อบำ
�รุ
งพุ
ทธศาสนาในด้
านต่
างๆ ทั้
งการ
สร้
างศาสนาคาร การศึ
กษาของพระสงฆ์
การช่
วยเหลื
อพระสงฆ์
ที่
อาพาธ การทำ
�บุ
ญเช่
นนี้
คนไทยมั
กนิ
ยมทำ
�ในวาระพิ
เศษของชี
วิ
ตไม่
ได้
ทำ
�กั
นเป็
นประจำ
� แต่
มี
วิ
ธี
การทำ
�บุ
ญอยู่
อย่
างหนึ่
งที่
พุ
ทธศาสนิ
กชน
สามารถทำ
�ได้
ทุ
กวั
นนั่
นก็
คื
การตั
กบาตรหรื
อใส่
บาตร
เป็
นวั
ฒนธรรม
ทางพุ
ทธศาสนาที่
ชาวพุ
ทธนิ
ยมใส่
บาตรทุ
กวั
น แต่
โบราณมาพระมหา-
กษั
ตริ
ย์
เจ้
านาย ขุ
นนาง ชาวบ้
านก็
ใส่
บาตรทุ
กวั
น บาตรเป็
นเครื่
อง
อั
ฐบริ
ขารชิ้
นสำ
�คั
ญคู่
กั
บพระภิ
กษุ
สงฆ์
เป็
นภาชนะสำ
�หรั
บใส่
อาหาร
ของพระภิ
กษุ
มาแต่
ครั้
งพุ
ทธกาล ทุ
กเช้
าตรู่
พระภิ
กษุ
สงฆ์
จะออกโปรด
สั
ตว์
ด้
วยการเดิ
นบิ
ณฑบาตไปตามบ้
านเรื
อน ในภาคกลางถ้
าวั
ดและ
บ้
านเรื
อนตั้
งอยู่
ริ
มน้ำ
� พระสงฆ์
จะพายเรื
อออกบิ
ณฑบาต
ในพุ
ทธศาสนามี
บั
ญญั
ติ
ไว้
ว่
า พระภิ
กษุ
สงฆ์
ไม่
สามารถปรุ
อาหารรั
บประทานเองได้
ต้
องออกภิ
กขาจารคื
ออุ้
มบาตรไปรั
บอาหาร
เป็
นทานจากชาวบ้
าน ได้
สิ่
งใดมาก็
ฉั
นสิ่
งนั้
นจากบาตรนั้
น ไม่
อาจ
เลื
อกได้
ทั้
งนี้
เพราะภิ
กษุ
สงฆ์
ฉั
นอาหารเพื่
อให้
มี
ชี
วิ
ตอยู่
ยื
ยยาวไปอี
หนึ่
งวั
นเท่
านั้
น ไม่
ได้
ฉั
นเพื่
อเสพรส การให้
ทานด้
วยการใส่
บาตรจึ
นั
บว่
าเป็
นบุ
ญกุ
ศลสู
งอย่
างหนึ
งในวั
ฒนธรรมทางศาสนาของคนไทย
คนไทยโบราณมี
ความละเอี
ยดประณี
ตมากในการจั
ดเตรี
ยม
อาหารสำ
�หรั
บใส่
บาตร อาหารคาวหวานแต่
ละชิ้
นจะห่
อด้
วยใบตอง
เจี
ยนหั
วท้
ายมน กลั
ดด้
วยไม้
กลั
ดที่
เหลาจากทางมะพร้
าว ข้
าวสวย
ที่
หุ
งสุ
กใหม่
ๆ ยั
งร้
อนอยู่
ก็
คดใส่
ขั
นที่
เรี
ยกว่
าขั
นตั
กบาตร ซึ่
งมั
กจะ
เป็
นขั
นเงิ
นแท้
หรื
อขั
นลงหิ
น ความละเอี
ยดประณี
ตดั
งกล่
าวยั
งรวม
ไปถึ
งวิ
ธี
การใส่
บาตรด้
วย คนโบราณจะสอนลู
กหลานให้
นิ
มนต์
พระ
เสี
ยก่
อนด้
วยการยกมื
อไหว้
พระและกล่
าวคำ
�ว่
า “นิ
มนต์
เจ้
าค่
ะ”
“นิ
มนต์
ขอรั
บ” เมื่
อพระสงฆ์
เปิ
ดฝาบาตรออกแล้
วจึ
งใช้
ทั
พพี
ตั
กข้
าว
จากขั
นใส่
ลงในบาตรด้
วยความระมั
ดระวั
ง มิ
ให้
ข้
าวหล่
นลงพื้
นแล้
จึ
งหยิ
บห่
ออาหารคาวหวานค่
อยๆ ใส่
ลงในบาตรที
ละห่
อด้
วยอาการ
สำ
�รวม
โดยปกติ
แล้
ว คนโบราณจะใส่
เฉพาะข้
าวลงในบาตรเท่
านั้
ส่
วนกั
บข้
าวคาวหวานจะใส่
ปิ่
นโตให้
ลู
กศิ
ษย์
ถื
อกลั
บวั
ด หรื
อมิ
ฉะนั้
ก็
จั
ดใส่
สำ
�รั
บนำ
�ไปถวายที่
วั
ด ปิ่
นโตกั
บข้
าวนี้
ลู
กศิ
ษย์
พระที่
เดิ
นตาม
พระบิ
ณฑบาตมั
กจะหิ้
วปิ่
นโตเปล่
าจากวั
ดมาแลกกั
บปิ่
นโตกั
บข้
าว
ของญาติ
โยมที่
รอใส่
บาตรอยู่
วั
ฒนธรรมนี้
ยั
งพอมี
ให้
พบเห็
นตาม
ต่
างจั
งหวั
ดหรื
อชานเมื
อง แต่
หากเป็
นการใส่
บาตรของผู้
คนใน
เมื
องหลวง เราจะได้
พบกั
บอาหารสำ
�เร็
จรู
ปบรรจุ
ในถุ
งพลาสติ
กหรื
ทอง ไพศาล...เรี
ยบเรี
ยง