Page 11 - aug53

Basic HTML Version

คอยนั่
งดู
คอยพู
ดจาแนะนำ
�ให้
ท่
านมี
ความสบายใจ ว่
าเรา
เอาใจใส่
ท่
าน แนะนำ
�ว่
าควรทานอย่
างนั้
น ควรทานอย่
างนี้
อั
นนี้
อร่
อยคุ
ณแม่
เอาอี
กหน่
อย ตั
กข้
าว เติ
มให้
ท่
าน และต้
อง
รั
กษาท่
านในยามที่
ท่
านเจ็
บป่
วย อย่
างนี้
เป็
นตั
วอย่
าง เรี
ยกว่
ปฏิ
บั
ติ
วั
ตถากจริ
งๆ เมื่
อเราเป็
นเด็
กท่
านปฏิ
บั
ติ
ต่
อเราอย่
างไร
เราโตขึ้
นแล้
วท่
านแก่
ลงไป เราก็
ควรปฏิ
บั
ติ
ท่
านอย่
างนั้
น ให้
ท่
านได้
รั
บความสะดวกสบายใจเรื่
อง การกิ
น การนุ่
งการห่
อาบน้ำ
�อาบท่
าอะไรทุ
กประการ นี่
เรื่
องร่
างกายในยามที่
ท่
าน
มี
ชี
วิ
ตอยู่
และ เมื่
อเวลาที่
ท่
านถึ
งแก่
กรรมไปแล้
ว เราก็
ต้
อง
ทำ
�บุ
ญกุ
ศล อุ
ทิ
ศบุ
ญไปให้
ท่
าน และประการสุ
ดท้
ายบุ
ตรธิ
ดา
ที่
ดี
จะต้
องดำ
�รงวงศ์
สกุ
ลของท่
านไว้
อั
นนี้
คื
อหน้
าที่
ของเรา
ที่
จะให้
แก่
คุ
ณแม่
บุ
ตรธิ
ดาคนใดสำ
�นึ
กอยู่
ในใจเสมอว่
าแม่
เปรี
ยบเสมื
อนพระของเรา แล้
วเราก็
รั
ก เคารพ บู
ชา ปฏิ
บั
ติ
ดี
ต่
อท่
าน เราก็
จะมี
แต่
ความเจริ
ญ ความก้
าวหน้
า จะไม่
มี
ความเสื่
อมโทรมในชี
วิ
อี
กเรื่
องคื
การดู
แลใจ
คื
อทำ
�ให้
ท่
านสบายใจ เรื่
องทาง
จิ
ตใจนี่
เป็
นเรื่
องสำ
�คั
ญ ต้
องดู
แลใจท่
านด้
วย ดู
แลใจคุ
ณแม่
ก็
คื
อประพฤติ
ในสิ่
งที่
ท่
านพอใจ ท่
านสบายใจ เราต้
องเรี
ยนรู้
นิ
สั
ยคุ
ณแม่
ว่
าท่
านไม่
ชอบใจอะไร เช่
น ท่
านไม่
ชอบใจคนดื่
เหล้
า จะพู
ดก็
กลั
วไอ้
หนู
ของแม่
จะรำ
�คาญ แต่
เราอย่
าให้
ท่
าน
รำ
�คาญใจ สั
งเกตดู
คุ
ณแม่
ไม่
ชอบ ท่
านบ่
นท่
านว่
าอะไรขึ้
นมา
เราก็
ควรจะหยุ
ดจากการกระทำ
�เช่
นนั้
น ทำ
�อะไรควรสั
งเกต
ดู
สายตาดู
กิ
ริ
ยาท่
าทางคุ
ณแม่
ถ้
าเห็
นว่
าท่
านไม่
พอใจไม่
พึ
งใจแล้
ว เราไม่
ทำ
�สิ่
งนั้
น เพราะเรารั
กแม่
มากกว่
ารั
กสิ่
งนั้
ถ้
าเราไปรั
กเหล้
ามากกว่
าแม่
รั
กการพนั
นมากกว่
าแม่
คุ
ณแม่
ไม่
สบายใจ ความไม่
สบายของคุ
ณแม่
ในเรื่
องลู
กไม่
รู้
จั
ตอบแทนหนั
กใจมาก ทำ
�ให้
เกิ
ดความทุ
กข์
มาก บางที
ทุ
กข์
ถึ
กั
บตายไปเลยที
เดี
ยว เป็
นโรคไปเลยที
เดี
ยว
นอกจากข้
อเตื
อนสติ
ลู
กๆ ในการระลึ
กถึ
งและ
ตอบแทนบุ
ญคุ
ณของแม่
แล้
ว ท่
านปั
ญญา นั
นทภิ
กขุ
ยั
งกล่
าว
ถึ
งคนเป็
นแม่
ด้
วยว่
“ควรจะได้
สำ
�นึ
กในหน้
าที่
ในฐานะที่
เราเป็
นแม่
ด้
วยว่
าเราควรทำ
�ตนอย่
างไร ควรจะประพฤติ
ตั
วเป็
นตั
วอย่
างแก่
ลู
กอย่
างไร ควรสอนลู
กอย่
างไร และ
ควรอบรมลู
กของเราอย่
างไร เพื่
อให้
ลู
กของเราเจริ
ญด้
วย
คุ
ณธรรม ตามหลั
กคำ
�สอนในทางพระพุ
ทธศาสนาด้
วย”
ดั
งนั้
น เนื่
องในโอกาสวั
นแม่
แห่
งชาติ
ปี
นี้
ลู
กๆ ทุ
กคน
จึ
งควรหาเวลาอยู่
กั
บแม่
มาหาแม่
บ่
อยๆ เพราะเราไม่
รู้
ว่
าใน
อนาคตแม่
จะอยู่
กั
บเราได้
นานแค่
ไหน พร้
อมทั้
งนำ
�ดอกไม้
หรื
อพวงมาลั
ยไปกราบเท้
าคุ
ณแม่
ให้
ท่
านชื่
นใจว่
าลู
กยั
งระลึ
ถึ
งท่
านอยู่
เสมอ และไม่
ควรกระทำ
�แค่
เพี
ยงวั
นแม่
เท่
านั้
น แต่
ลู
กๆ ทุ
กคนควรระลึ
กถึ
งพระคุ
ณของแม่
ทุ
กวั
น อาจจะแค่
การ
โทรศั
พท์
บอกรั
กและคิ
ดถึ
งท่
านวั
นละนิ
ด แค่
นี้
ก็
ทำ
�ให้
คนเป็
แม่
มี
ความสุ
ขมากแล้
วที่
ลู
กๆ ยั
งไม่
ลื
มที่
จะนึ
กถึ
งแม่
และมี
แม่
อยู่
ในใจเสมอ..
อุ่
นใดๆ โลกนี้
ไม่
มี
เที
ยบเที
ยม อุ่
นอกอ้
อมแขนอ้
อมกอดแม่
ตระกอง
รั
กเจ้
าจึ
งปลู
กรั
กลู
กแม่
ย่
อมห่
วงใย ไม่
อยากจากไปไกลแม้
เพี
ยงครึ่
งวั
ให้
เจ้
าเป็
นเด็
กดี
ให้
เจ้
ามี
พลั
ให้
เจ้
าเป็
นความหวั
งของแม่
ต่
อไป...
บทเพลงอิ่
มอุ่
น...จากศุ
บุ
ญเลี้
ยง