Page 25 - sep52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
23
วิ
ถี
ไทย
อเอ่
ยถึ
งนครศรี
ธรรมราชทุ
กท่
านคงทราบกั
นดี
ว่
เมื
องนี้
เป็
นเมื
องเก่
าแก่
ที่
มี
ความเจริ
ญก้
าวหน้
โดดเด่
นหลายด้
าน ทั้
งด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรม การ
ปกครอง และโดยเฉพาะด้
านศาสนา ที่
นี่
เป็
นเมื
อง
ศู
นย์
กลางทางพระพุ
ทธศาสนา ลั
ทธิ
ลั
งกาวงศ์
ได้
สร้
างพระบรมธาตุ
เจดี
ย์
วั
ดพระมหาธาตุ
วรมหาวิ
หาร และ
ติ
ดต่
อเชื่
อมสั
มพั
นธ์
กั
บประเทศต่
าง ๆ รวมถึ
งอิ
นเดี
ย ซึ่
งได้
นำเอา
พุ
ทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์
เข้
ามาเผยแพร่
ซึ่
งเชื่
อว่
ประ เพณี
สารทเดื
อนสิ
บได้
รั
บการเผยแพร่
มาจากอิ
นเดี
ชาวนครศรี
ธรรมราชยึ
ดถื
อเอาพระธาตุ
เป็
นสิ่
งยึ
ดเหนี่
ยวจิ
ตใจ
และกล่
าวจนติ
ดปากว่
า ขอให้
พระธาตุ
จงคุ้
มครอง และเมื่
อมี
งานบุ
ต่
าง ๆ ชาวนครจึ
งไปจั
ดที่
วั
ดพระมหาธาตุ
วรมหาวิ
หาร นี่
เป็
นการ
แสดงให้
เห็
นถึ
งความมี
วิ
สั
ยทั
ศน์
หรื
อกุ
ศโลบายอั
นแยบยลของ
บรรพบุ
รุ
ษ ที่
ให้
มี
ประเพณี
ทำบุ
ญต่
าง ๆ แล้
วจั
ดที่
วั
ดพระธาตุ
วรมหาวิ
หาร ทำให้
วั
ดพระมหาธาตุ
วรมหาวิ
หาร มี
อายุ
ยาวนาน
มาจนถึ
งทุ
กวั
นนี้
อานิ
สงส์
วั
นสารท
กาพย์
ยานี
๑๑
เดื
อนสิ
บแรมสิ
บห้
จั
ดพองลาขนมมี
ผลผั
กคั
ดอย่
างดี
ประจงจั
ดอย่
างชำนาญ
ชื่
นชมห่
มแห่
หมรั
พร้
อมสำรั
บของคาวหวาน
ทำบุ
ญอุ
ทิ
ศทาน
ตามความเชื่
อบรรพชน
ครั้
งเมื่
อพุ
ทธกาล
พิ
มพิ
สารฤทั
ยหม่
นิ
มิ
ตสะดุ้
งตน
เสี
ยงโหยให้
ระงมครวญ
จึ
งทู
ลสั
พพั
ญญู
พระทรงรู้
อย่
างถี่
ถ้
วน
ตรั
สว่
าญาติ
ทั้
งมวล
ที่
ละโลกเสวยกรรม
วิ
ญญาณขอบุ
ญส่
ให้
พระองค์
อุ
ปถั
มภ์
กรวดน้
ำอุ
ทิ
ศนำ
เป็
นพละเปตพลี
ความเชื่
อความศรั
ทธา
สื
บทอดมาจนบั
ดนี้
ชาวพุ
ทธสุ
ดเปรมปรี
ทำบุ
ญสารทถวายทาน
รู
ปถ่
ายโกฏิ
อั
ฐิ
ต้
องดำริ
เราลู
กหลาน
จั
ดใสผอบพาน
นิ
มนต์
พระบั
งสุ
กุ
รวมสุ
ขญาติ
วงศา
ไกลใกล้
มาสนั
บสนุ
กตั
ญญู
รู้
แทนคุ
สิ่
งปรากฏความงดงาม
คนคอนกลั
บมาบ้
าน
สร้
างประสานสิ่
งดี
สาม
ทำบุ
ญรำลึ
กนาม
เยี่
ยมพ่
อแม่
และวงวาน
รวมญาติ
ทั้
งใกล้
ไกล
อานิ
สงส์
อย่
างไพศาล
เป็
นผลปั
จจุ
กาล
กลั
บเยี่
ยมบ้
านเมื
องนครฯ
(สงวน กลิ่
นหอม, ๒๕๕๑ : ๕๐)
สมศรี
แสงแก้
ว…เรื่
อง
เที่
ยวงาน...
บุ
ญเดื
อนสิ
บเมื
องคอน