Page 8 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
6
วั
ฒนธรรมไทย
ายฝนที่
โปรยปรายและท้
องฟ้
าที่
มื
ดครึ้
มตั้
งแต่
เช้
าตรู่
ของวั
นที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ทำให้
ถนนเปี
ยกชุ่
มฉ่
ตลอดเส้
นทาง รถตู้
มุ่
งหน้
าสู่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมไทยสายใย
ชุ
มชน ตำบลท่
าโสม ด้
วยความระมั
ดระวั
ง อากาศวั
นนี้
ที่
จั
งหวั
ดตราด ทำไมช่
างมี
ความแตกต่
างกั
นจริ
งๆ เพราะเมื่
อวาน
ยั
งมี
แดดร้
อนระอุ
มาก ๆ ขนาดผู้
เขี
ยนกิ
นกã
วยเตีÎ
ยวทะเลที่
แสนอร่
อย
ต้
องกิ
นแค่
ชามเดี
ยวเนื่
องจากต้
องกิ
นไปพร้
อมปาดเหงื่
อไปด้
วยใน
คราวเดี
ยวกั
น หรื
อจะเป็
นการบอกให้
รู้
ว่
าเข้
าหน้
าฝนแล้
วนะ อย่
างไร
ก็
แล้
วแต่
วั
นนี้
เป็
นวั
นสำคั
ญ ที่
กระทรวงวั
ฒนธรรม โดยสำนั
กงาน
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.) ถื
อเป็
นวั
นดี
เป็
นวั
นเปิ
ดตั
โครงการเวที
ประชาคมการเรี
ยนรู้
ตามรอยพระยุ
คลบาท ในโครงการ
วั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน
ตำบลท่
าโสม (วั
ดท่
าโสม) อำเภอเขาสมิ
ง จั
งหวั
ดตราด โดยมี
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรมเป็
นประธานในพิ
ธี
เปิ
ด นายธี
ระ สลั
กเพชร
ในเวลา ๑Û.Û น.
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชนตำบลท่
าโสม อำเภอเขาสมิ
จั
งหวั
ดตราด ได้
เริ่
มมี
การดำเนิ
นโครงการมาตั้
งแต่
ปี
พ.ศ. ๒๕๔๗
และได้
เปิ
ดศู
นย์
อย่
างเป็
นทางการในเดื
อนมิ
ถุ
นายน ๒๕๔๘ ศู
นย์
แห่
งนี้
มี
องค์
ประกอบด้
านวั
ฒนธรรมที่
ส่
งเสริ
มความเข้
มแข็
งของชุ
มชน
ใช้
จุ
ดเด่
นของวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
นมาช่
วยพั
ฒนาชุ
มชนด้
านต่
าง ๆ ตั้
งอยู่
บนพื้
นฐานของแนวคิ
ดเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง โดยมี
พระครู
วิ
มลโสมนั
นท์
เจ้
าอาวาสวั
ดท่
าโสม เป็
นหลั
กในการดำเนิ
นการร่
วมกั
บชุ
มชนและ
ทุ
กภาคส่
วน ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งนี้
เป็
นทั้
งแหล่
งเรี
ยนรู้
และที่
ศึ
กษา
ดู
งานของจั
งหวั
ดตราด และในวั
นนี้
ยั
งได้
เป็
นจุ
ดเริ่
มต้
นในการเรี
ยนรู้
ตามรอยพระยุ
คลบาทในโครงการวั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน
เวที
ประชาคมการเรี
ยนรู้
ตามรอยพระยุ
คลบาทในโครงการ
วั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชนเป็
นการสนั
บสนุ
นให้
ชุ
มชนได้
ศึ
กษา
หลั
กธรรมตามรอยพระยุ
คลบาทของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
๑ ประการ ที่
พระองค์
ทรงถื
อปฏิ
บั
ติ
มาตลอดระยะเวลา ˆÛ ปี
แห่
การครองราชย์
ที่
แสดงให้
เห็
นแนวทางการครองตน ครองคน ครองงาน
และการอยู่
ร่
วมกั
นอย่
างมี
วั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตย
กิ
จกรรมในวั
นงานเริ่
มขึ้
นตามกำหนดการ เมื่
อเวลา ๑Û. น.
มี
การจำลองและสาธิ
ตชี
วิ
ตความเป็
นอยู่
ของคนท่
าโสม ไม่
ว่
จะเป็
นการประกอบอาชี
พทางศิ
ลปะและวั
ฒนธรรม เช่
น การทำอาหาร
ขนมจาก ขนมครก ขนมสากกะเบื
อลุ
น แกงเลี
ยง การทำไข่
เค็
การเลี้
ยงหอยนางรม สาธิ
ตการแกะหอย การนวดแพทย์
แผนไทย
การทำว่
าว นอกจากนี้
ยั
งมี
การแสดงดนตรี
ไทย การรำอวยพรของ
กลุ่
มเด็
กเยาวชน และมี
การแห่
กลองยาวเพื่
อรั
บรั
ฐมนตรี
ว่
าการ
กระทรวงวั
ฒนธรรมอี
กด้
วย และในเวลา ๑Û.Û น. จะเป็
นช่
วงของพิ
ธี
เปิ
ดโครงการอย่
างเป็
นทางการ
ช่
วงเวลาของการเปิ
ดเวที
ประชาคมการเรี
ยนรู้
ตามรอย
พระยุ
คลบาทในโครงการวั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน เริ่
มขึ้
นในเวลา
๑๔.Û น. เกริ่
นนำเข้
าสู่
เวที
ประชาคมด้
วยการชมวี
ดิ
ทั
ศน์
ตามรอย
พระยุ
คลบาท จากนั้
นนายอภิ
ชาติ
ดำดี
และนายเกริ
กเกี
ยรติÏ
เอกพจน์
ผู้
ดำเนิ
นรายการ ได้
พาทุ
กคนเข้
าสู่
เวที
ประชาคม โดยในช่
วงแรก
จะให้
ชาวบ้
านตำบลท่
าโสม ได้
นำเสนอการนำหลั
กธรรม ๑ ประการ
ของในหลวงที่
ใช้
ในการทำงานด้
านวั
ฒนธรรมของชุ
มชน และในช่
วงที่
สอง
จะเป็
นการขยายความหลั
กธรรม ๑ ประการ ตลอดจนพระจริ
ยวั
ตร
ของพระองค์
ท่
าน และช่
วงท้
ายสุ
ดจะเป็
นพิ
ธี
ถวายสั
ตย์
ปฏิ
ญาณตน
ของชาวบ้
านตำบลท่
าโสม การที่
เปิ
ดเวที
ประชาคมในวั
นนี้
ถื
อว่
เป็
นการแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู้
ซึ่
งกั
นและกั
นทำให้
เกิ
ดพลั
งเข้
มแข็
งขึ้
ที่
สำคั
ญได้
เป็
นตั
วแบบหรื
อต้
นแบบเพื่
อนำสู่
การขยายผลไปสู่
ชุ
มชน
อื่
น ๆ ทั่
วประเทศ
กลุ่
มต่
าง ๆ ของตำบลท่
าโสมที่
มาเข้
าร่
วมประชาคมในวั
นนี้
มี
มากถึ
ง Û กลุ่
ม มี
ความเข้
มแข็
งและโดดเด่
นในงานด้
านวั
ฒนธรรม
ร่
วมแรงร่
วมใจอย่
างดี
ยิ่
งในการดำเนิ
นงานโครงการวั
ฒนธรรมไทย
สายใยชุ
มชน ไม่
ว่
าจะเป็
นกลุ่
มอาสาสมั
ครสาธารณสุ
ขหมู่
บ้
าน (อสม.)
กลุ่
มเกษตรกรชาวสวนผลไม้
กลุ่
มศู
นย์
สายใยชุ
มชน กลุ่
มกองทุ
燫∑’
ª√–™“§¡é
 “¬„¬™ÿ
¡™π°—
∫°“√‡√’
¬π√Ÿâ
µ“¡√Õ¬æ√–¬ÿ
§≈∫“∑
ปรารถนา มงคลธวั
ช...เรื่
อง
ี่
ี่
ึ้
ั้
ู่
ี่
ุ่
ู้
ุ่
ู่
น ี้