Page 7 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
5
นอกจากนี้
จะจั
ดทำคู่
มื
อวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตย โดย
ให้
กรมการศาสนา ซึ่
งเป็
นหน่
วยงานหนึ่
งภายใต้
สั
งกั
ดกระทรวง
วั
ฒนธรรม มอบให้
แก่
ผู้
นำศาสนาต่
าง ๆ ทั้
งมุ
สลิ
ม คริ
สต์
และพุ
ทธ
เพื่
อช่
วยเผยแพร่
ในทุ
กศาสนา และบู
รณาการหลั
กสู
ตรการศึ
กษากั
กระทรวงศึ
กษาธิ
การให้
เข้
มข้
นขึ้
นในเรื่
องของวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตย
เพื่
อให้
เกิ
ดความยั่
งยื
นแก่
ลู
กหลานของเรา โดยให้
เรี
ยนรู้
จากการ
ปฏิ
บั
ติ
จริ
งผ่
านสภานั
กเรี
ยน พร้
อมทั้
งขอความร่
วมมื
อจากทุ
กภาคส่
วน
ของสั
งคม ทั้
งภาครั
ฐและเอกชนให้
ตระหนั
กในเรื่
องนี้
มากขึ้
หากชุ
มชน สั
งคมหรื
อพื้
นที่
ใดสามารถนำกระบวนการ
เสริ
มสร้
างวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยมาปรั
บใช้
ได้
อย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพ
จะทำให้
พื้
นที่
นั้
นลดปั
ญหาความเบี่
ยง เบนและความแตกแยก
ทางวั
ฒนธรรมได้
ในชุ
มชนหรื
อสั
งคมก็
จะเกิ
ดความสมานฉั
นท์
ความสามั
คคี
และความสั
นติ
สุ
ข และยั
งนำไปสู่
ความรู้
ความเข้
าใจ
เคารพและยอมรั
บวั
ฒนธรรมซึ่
งกั
นและกั
น ซึ่
งเป็
นปั
จจั
ยพื้
นฐาน
ของการอยู่
ร่
วมกั
นได้
อย่
างสมานฉั
นท์
และสั
นติ
สุ
ขต่
อไปé
แต่
ที่
น่
าตกใจก็
คื
อปั
จจุ
บั
นคนไทยยอมรั
บวั
ฒนธรรมการกิ
นตามน้
คื
อ รั
ฐบาลคอรั
ปชั่
นไม่
เป็
นไร ขอให้
ครอบครั
วมี
กิ
นก็
พอ ซึ่
งไม่
ถู
กต้
อง
และที่
น่
าเสี
ยใจที่
สุ
ดคื
อ คุ
ณธรรม จริ
ยธรรมในสั
งคมไทยหายไป
โดยหั
นมาใช้
ความรุ
นแรงกั
นมากขึ้
จากสาเหตุ
ดั
งกล่
าว กระทรวงวั
ฒนธรรม จึ
งต้
องเร่
งเสริ
สร้
างวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยให้
เกิ
ดขึ้
นในสั
งคมไทย ที่
ดำเนิ
นการอยู่
คื
อ จะให้
การเรี
ยนรู้
เรื่
องวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยผ่
านองค์
กรต่
าง ๆ
อาทิ
เช่
น ผ่
านสภาวั
ฒนธรรมหมู่
บ้
าน ตำบล และอำเภอที่
กระจาย
อยู่
ทั่
วประเทศ ภายใต้
โครงการวั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน ที่
กระทรวงวั
ฒนธรรมดำเนิ
นการอยู่
เพื่
อสร้
างความเข้
มแข็
งของชุ
มชน
อย่
างยั่
งยื
นด้
วยการรวมพลั
ง ทุ
กหน่
วยงาน ส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมชุ
มชน
สู่
สั
งคม เพื่
อสั
งคมอยู่
เย็
นเป็
นสุ
ขอย่
างยั่
งยื
น ผ่
านการเรี
ยนรู้
หลั
กธรรม
ตามรอยพระยุ
คลบาทของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว ๑ ประการ
เป็
นหลั
กธรรมที่
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วทรงถื
อปฏิ
บั
ติ
มาตลอด
ระยะเวลา ˆÛ ปี
แห่
งการครองราชย์
ที่
แสดงให้
เห็
นแนวทางการ
ครองตน ครองคน ครองงาน และการอยู่
ร่
วมกั
นอย่
างมี
วั
ฒนธรรม
ประชาธิ
ปไตย กระทรวงวั
ฒนธรรม จึ
งได้
น้
อมนำมาดำเนิ
นงาน
โครงการวั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน ประกอบด้
วย
๑. ทำงานอย่
างผู้
รู้
จริ
ง และมี
ผลงานเป็
นที่
ประจั
กษ์
๒. มี
ความอดทน มุ่
งมั่
น ยึ
ดธรรมะ และความถู
กต้
อง
Û. ความอ่
อนน้
อมถ่
อมตน เรี
ยบง่
าย และประหยั
๔. มุ่
งประโยชน์
คนส่
วนใหญ่
เป็
นหลั
ı. รั
บøí
งความเห็
น¢องºู้
อ◊่
น และเคารพความคิ
ดที่
แตกต่
าง
ˆ. มี
ความตั้
งใจจริ
งและขยั
นหมั่
นเพี
ยร
๗. มี
ความสุ
จริ
ต และความกตั
ญêู
๘. พึ่
งตนเอง ส่
งเสริ
มคนดี
และคนเก่
๙. รั
กผู้
อื่
๑. การเอื้
อเฟóô
อซึ่
งกั
นและกั
โดยทำงานในรู
ปของประชาคม ให้
ชาวบ้
านรู้
จั
กทำแผนชุ
มชน
แผนหมู่
บ้
านและตำบลในกรอบของระบบเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง ถื
อเป็
การเรี
ยนรู้
เรื่
องวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยผ่
านการปฏิ
บั
ติ
จริ
ง ถ้
าคนไทย
ได้
ปฏิ
บั
ติ
ตามรอยพระยุ
คลบาทของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ผมเชื่
อว่
าจะทำให้
คนไทยเข้
มแข็
งขึ้
น มี
ศั
กยภาพ และมี
ใจที่
มี
วั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยอย่
างแท้
จริ
ง และมี
ความพร้
อมในการเผชิ
กั
บทุ
กปั
ญหาในสั
งคมได้
เป็
นอย่
างดี