Page 6 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
4
วั
ฒนธรรมไทย
วั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตย หมายถึ
ง ประชาชนมี
สิ
ทธิ
และหน้
าที่
ๆ ต้
องกระทำในกรอบของรั
ฐธรรมนู
ญ และต้
องปฏิ
บั
ติ
เป็
นประจำทุ
กวั
นจนเป็
นวิ
ถี
ชี
วิ
ต โดยการที่
ประชาชนนำเอาหลั
กการ
และความเชื่
อของระบอบประชาธิ
ปไตยมาประพฤติ
ปฏิ
บั
ติ
ตน
ทั้
งในระดั
บครอบครั
ว โรงเรี
ยน และชุ
มชน ตลอดจนการประกอบ
อาชี
พและการทำงานร่
วมกั
บผู้
อื่
น ทั้
งนี้
การประพฤติ
จะต้
องสอดคล้
อง
กั
บหลั
กการปกครองระบอบประชาธิ
ปไตย โดยปฏิ
บั
ติ
ตามสิ
ทธิ
และหน้
าที่
ของพลเมื
องตามที่
กฎหมายกำหนดและเข้
ามามี
ส่
วนร่
วม
ในการปกครองในระดั
บต่
างๆ อย่
างกว้
างขวาง
สำหรั
บต้
นเหตุ
ของปั
ญหาวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยบกพร่
อง
นั้
น เกิ
ดจากนั
กการเมื
องที่
อาจมี
การใช้
รั
ฐธรรมนู
ญโดยไม่
ได้
เคารพ
เจตนารมณ์
ของรั
ฐธรรมนู
ญ และมี
การบริ
หารประเทศที่
ไม่
ถู
กต้
องอิ
วั
ตถุ
นิ
ยมมากเกิ
นไป และอี
กสาเหตุ
หนึ่
งก็
คื
อ คนไทยอ่
อนแอลง
วั
ฒนธรรมการพึ่
งพาตนเอง วั
ฒนธรรมการออมหายไป เราอยู่
ในยุ
ที่
สั
งคมฟุ้
งเฟ้
อ ทำให้
มี
หนี้
ภาคครั
วเรื
อนมากขึ้
น ธรรมาภิ
บาลก็
หายไป
กระทรวงวั
ฒนธรรม
กั
บการเสริ
มสร้
าง
วั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตย
นสภาวะปั
จจุ
บั
น ประเทศไทยของเราประสบปั
ญหา
ความแตกแยกทา งความคิ
ดทั้
งด้
านวั
ฒนธรรม
และการเมื
องอย่
างที่
ไม่
เคยปรากฏมาก่
อน นำมา
ซึ่
งปั
ญหาความรุ
นแรงต่
าง ๆ มากมายในสั
งคม ทุ
กวั
นนี้
ก็
ยั
งหาสาเหตุ
ไม่
ได้
ว่
าแท้
ที่
จริ
งแล้
วปั
ญหาต่
างๆ ที่
เกิ
ดขึ้
นในสั
งคมไทยนั้
น เกิ
ดจาก
สาเหตุ
ใด
กระทรวงวั
ฒนธรรม ในฐานะหน่
วยงานภาครั
ฐที่
ต้
องการ
จะแก้
ไขปั
ญหาดั
งกล่
าว เพื่
อสร้
างความสมานฉั
นท์
ความสามั
คคี
และความสั
นติ
สุ
ขให้
เกิ
ดขึ้
นในสั
งคมไทยโดยใช้
มิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรม
ภายใต้
การกำกั
บดู
แลของนายธี
ระ สลั
กเพชร รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวง
วั
ฒนธรรม ได้
วิ
เคราะห์
ถึ
งปั
ญหาดั
งกล่
าว พบว่
าปั
ญหาความวุ่
นวาย
ต่
างๆ ที่
เกิ
ดขึ้
นในสั
งคมไทยของเรานั้
น มี
สาเหตุ
มาจากวั
ฒนธรรม
ประชาธิ
ปไตยที่
บกพร่
อง
ทำไมถึ
งต้
องมี
การเสริ
มสร้
างวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตย
ให้
เกิ
ดขึ้
นในสั
งคมไทย นายธี
ระ สลั
กเพชร รมว.วธ. กล่
าวว่
çจะเห็
นได้
จากในช่
วงระยะเวลา Û-๔ ปี
ที่
ผ่
านมา
บ้
านเมื
องของเราเกิ
ดความแตกแยกอย่
างที่
ไม่
เคยเป็
มาก่
อน เราเคยภู
มิ
ใจที่
ได้
รั
ฐธรรมนู
ญปี
๒๕๔
ที่
ประชาชนชาวไทยได้
มี
ส่
วนร่
วมในการร่
าง
รั
ฐธรรมนู
ญ ซึ่
งมั่
นใจได้
ว่
าประชาธิ
ปไตยน่
าจะยั่
ยื
นได้
แล้
วในประเทศไทย แต่
หลั
งจากนั้
รั
ฐธรรมนู
ญฉบั
บนี้
ก็
เกิ
ดปั
ญหา ทำให้
วั
ฒนธรรม
และการเมื
องของเราถอยหลั
ง ปั
ญหาก็
คื
อ เรายั
ไม่
มี
ความเข้
าใจในเรื่
องของวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตย
อย่
างแท้
จริ
ง หรื
ออาจกล่
าวอี
กนั
ยหนึ่
งว่
าคนไทยยั
งไม่
เข้
าใจ
คำว่
าระบอบประชาธิ
ปไตย
ั้
ี่
ึ่
ง ั
ญ ุ
น ่
ก ั
ี้
ก็
ยั
ี่
ี่
ี่
ื่
ึ่
n
นายสุ
ริ
นทร์
ผอ.วั
≤นธรรม จ.ตราด ให้
การต้
อนรั
บ รมว.กระทรวงวั
≤นธรรม
n
นายธี
ระ สลั
กเพชร รมว.กระทรวงวั
≤นธรรม กล่
าวเปî
ดเวที
ประชาคม
จ.ตราด
n
นายแก่
นเพชร ช่
วงรั
งษี
ผวจ.ตราด
ร่
วมกล่
าวเปî
ดเวที
ประชาคม