Page 42 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
40
ความเหมาะสมของบุ
คคลทุ
กฝ่
าย (คื
อ ฝ่
ายกรรมการ ฝ่
าย
ผู้
ประกอบการซึ่
งมี
ทั้
งผู้
ทำหนั
ง เจ้
าของโรงหนั
ง ผู้
ขายหนั
และฝ่
ายประชาชนผู้
บริ
โภค ทั้
งนี้
ยั
งไม่
นั
บรวมถึ
งฝ่
ายเจ้
าของ
ร้
านเกม ธุ
รกิ
จตู้
เกม ซึ่
งเป็
นธุ
รกิ
จบนเทคโนโลยี
ใหม่
ล่
าสุ
เพิ่
มขึ้
นมาอี
ก) ได้
อย่
างไร?
นอกจากนี้
แล้
ว พระราชบั
ญญั
ติ
ฉบั
บนี้
ยั
งกำหนด
ให้
มี
การตรวจพิ
จารณาภาพยนตร์
และวี
ดิ
ทั
ศน์
ที่
จะ “นำออก
ฉาย-ให้
เช่
า-แลกเปลี่
ยน-หรื
อจำหน่
ายในราชอาณาจั
กร”
โดย
วิ
ธี
การใหม่
ที่
เรี
ยกว่
าการจั
ดประเภท ๗ ประเภท
ที่
เรี
ยกกั
นตามภาษาพู
ดว่
“เรตติ้
ง”
ขึ้
นมาอี
ก เป็
นของใหม่
ล่
าสุ
ซึ่
งทุ
กวั
นนี้
กฎหมายมี
แล้
วเป็
นลายลั
กษณ์
อั
กษร
แต่
การใช้
ยั
งทำไม่
ได้
เต็
มที่
เพราะยั
งติ
ดขั้
นตอนของการ
ออกกฎ-ระเบี
ยบ-หรื
อประกาศระดั
บกระทรวง-หรื
อกรม
ตามระเบี
ยบบริ
หารราชการของประเทศไทยอยู่
อี
กขั้
นตอนหนึ่
เ ร า จึ
ง ต้
อ ง ทำ ง านกั
น โ ดย ใ ช้
กฎหมา ยบา ง ส่
วนบ้
า ง
บทเฉพาะกาลบ้
าง ธรรมเนี
ยมปฏิ
บั
ติ
ที่
เคยใช้
กั
นมา
ก่
อนหน้
านี้
บ้
าง นั่
งดู
หนั
งหรื
อตรวจวี
ดิ
ทั
ศน์
กั
นอย่
าง
เครี
ยดมาก เครี
ยดน้
อย (ขึ้
นอยู่
กั
บสาระของหนั
งหรื
วี
ดิ
ทั
ศน์
ที่
นำมาให้
ตรวจ) กั
นอยู่
ในปั
จจุ
บั
ปั
จจุ
บั
น ซึ่
งเทคโนโลยี
ของหนั
งทุ
กวั
นนี้
ล้
วนมี
การพั
ฒนาทั้
งภาพ ทั้
งเสี
ยง ด้
วยวิ
ธี
การใหม่
ๆ ให้
มี
ดี
กรี
แห่
งความกวนประสาท-เร้
าอารมณ์
แก่
ผู้
ชมได้
มากพอสมควร
อยู่
แล้
วนั้
น การนั่
งดู
หนั
ง (อย่
างรั
บผิ
ดชอบเต็
มที่
ในงาน)
โดยการต้
องดู
ไป จำฉากจำตอนไป ตี
ความหนั
งไป ก่
อนที่
จะต้
องสรุ
ปการนำเสนอของหนั
งและมองหนั
งในภาพรวม
ในที่
สุ
ดนั้
น การทำงานในบางครั้
ง (หรื
อในหนั
งหลายเรื่
อง)
จึ
งไม่
ใช่
ความสนุ
กหรื
อความบั
นเทิ
งแน่
นอน
งานดู
หนั
งจึ
งไม่
ใช่
งานสนุ
กอย่
างที่
บางคนคิ
โดยเฉพาะอย่
างยิ่
งถ้
าคนที่
จะทำงานอย่
างใจไม่
รั
ก และ
ไม่
เข้
าใจศาสตร์
ของหนั
งดี
พอ ว่
าหนั
งคื
ออะไร ต้
องการ
นำเสนออะไร? และในฐานะกรรมการเราจะต้
องทำงานของ
เราโดยสรุ
ปความเห็
นอย่
างไร?
ซึ่
งรายละเอี
ยดของงานนี้
ยั
งมี
เรื่
องราวที่
น่
ารู้
อี
มากมายให้
ท่
านได้
รั
บทราบ โดยเฉพาะสำหรั
บท่
านผู้
อ่
าน
ที่
คิ
ดว่
า หนั
งเป็
นสิ่
งที่
น่
าสนใจ ต้
องขอเชิ
ญให้
ติ
ดตามต่
อไปใน
ฉบั
บหน้
ชุ
ดหนึ่
งเป็
นของกระทรวงวั
ฒนธรรม
โดยมี
สำนั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ทำหน้
าที่
เป็
เลขานุ
การ มี
หน้
าที่
พิ
จารณาหนั
งทุ
กชาติ
ทุ
กภาษาที่
จะนำ
ออกฉาย-ขาย-หรื
อให้
เช่
าในประเทศไทย
อี
กชุ
ดหนึ่
งเป็
นของกระทรวงท่
องเที่
ยวฯ
โดยมี
สำนั
กงานพั
ฒนาการท่
องเที่
ยวเป็
นเลขานุ
การ มี
หน้
าที่
พิ
จารณากองถ่
ายทำหนั
งจากต่
างประเทศ ที่
จะขอเข้
ามา
ถ่
ายทำหนั
งทุ
กประเภทในประเทศไทย
“งานนั่
งดู
หนั
ง”
นั้
นอยู่
ในกรรมการชุ
ดแรกคื
ชุ
ดของกระทรวงวั
ฒนธรรม ซึ่
งรั
บงานเซ็
นเซอร์
ที่
โอนมาจาก
กองทะเบี
ยนสำนั
กงานตำรวจแห่
งชาติ
ทั้
งหมด
และงานนี้
แหละครั
บที่
บางคนอาจจะนึ
กว่
าเป็
นงาน
ของคนโชคดี
หรื
องานสนุ
ก ซึ่
งในความเป็
นจริ
งแล้
วการ
ทำงานดู
จะห่
างไกลกั
บความสนุ
ก (ในนิ
ยามของคนทั่
วไป
ที่
เห็
นว่
าการดู
หนั
งเป็
นความสนุ
ก) โดยสิ้
นเชิ
โดยเฉพาะอย่
างยิ่
งถ้
ากรรมการ (หรื
ออนุ
กรรมการ)
ท่
านใดจะทำงานด้
วยความสำนึ
กว่
า เราต้
องทำงาน
ตามวั
ตถุ
ประสงค์
หรื
อเจตนารมณ์
ของกฎหมายฉบั
บนี้
ซึ่
งมี
อยู่
๙๑ มาตรา ๗ หมวด ๑ บทเฉพาะกาล ให้
อยู่
ใน