Page 39 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
37
สาร–นà
ารŸâ
คนที่
เพิ่
งเกิ
ดมาในโลกนี้
เพี
ยงหนึ่
งปี
จะเข้
าใจหรื
จะทำอะไรให้
โลกนี้
ได้
แค่
ไหน กฎหมายที่
เพิ่
งจะใช้
ได้
นาน
เพี
ยงหนึ่
งขวบปี
นั้
น ก็
คงจะอยู่
ในสภาพเช่
นเดี
ยวกั
คณะกรรมการพิ
จารณาภาพยนตร์
และวี
ดิ
ทั
ศน์
ชุ
ดนี้
เกิ
ดขึ้
นตามพระราชบั
ญญั
ติ
ดั
งกล่
าว คณะกรรมการœ ต้
อง
ปฏิ
บั
ติ
ตามและต้
องใช้
กฎหมายฉบั
บนี้
ซึ่
งก็
ไม่
น่
าจะแตกต่
าง
กั
บการใช้
ประโยชน์
กั
บคนที่
เกิ
ดมาในโลกเพี
ยงหนึ่
งปี
เช่
นเดี
ยวกั
นอี
กคื
อ คณะกรรมการœ ยั
งบอกไม่
ได้
ว่
าระหว่
าง
ความน่
ารั
ก (ที่
อุ
ตส่
าห์
มี
กฎหมายฉบั
บนี้
) กั
บความมี
ประโยชน์
(ที่
จะใช้
กฎหมายนี้
แก่
ทุ
กฝ่
ายที่
เกี่
ยวข้
องในสั
งคม)
ประเด็
นไหนจะมี
น้
ำหนั
กมากกว่
ากั
การทำงานอย่
างนี้
จะน่
าสนุ
กหรื
อเปล่
า ก็
คงจะต้
อง
อาศั
“เวลา”
เพื่
อติ
ดตามกั
นต่
อไป
çπ—Ë
ߥŸ
Àπ—
ßé
໓
πß“π πÿ
°®√‘
ßÀ√◊
Õ?
ครก็
ตามที่
คิ
ดว่
า หน้
าที่
การงานในการ
“นั่
งดู
หนั
ง” เป็
นงานของคนที่
โชคดี
หรื
เป็
นงานที่
น่
าสนุ
ก ใครคนนั้
น คื
อ คนที่
ยั
ไม่
เข้
าใจภาระหน้
าที่
ของ “คณะกรรมการหนั
ง” ซึ่
งควร
จะรั
บฟั
งเรื่
องราวเหล่
านี้
ไว้
เป็
นอย่
างยิ่
...ถ้
าคุ
ณคิ
ดว่
า หนั
ง เป็
นสิ่
งที่
น่
าสนใจ
“คณะกรรมการหนั
ง”
ที่
กล่
าวนี้
มี
ชื่
ออย่
างเป็
ทางการว่
“คณะกรรมการพิ
จารณาภาพยนตร์
และ
วี
ดิ
ทั
ศน์
ซึ่
งตั้
งขึ้
นตามกฎหมายที่
มี
ชื่
อว่
“พระราชบั
ญญั
ติ
ภาพยนตร์
และวี
ดิ
ทั
ศน์
พ.ศ. ๒ııÒ”
ที่
มี
ผลบั
งคั
บใช้
หลั
งจากวั
นที่
ประกาศในราชกิ
จจานุ
เบกษา เมื่
อวั
นที่
๔ มี
นาคม
๒๕๕๑ นั
บมาถึ
งวั
นนี้
กฎหมายฉบั
บนี้
ก็
เพิ่
งมี
อายุ
ผ่
าน
หนึ่
งขวบปี
ี่
ี่
ั่
ี่
ี่
ั้
ี่
ี่
ึ่
สมบั
ติ
¿ู่
กา≠จน์
...เรื่
อง