Page 38 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
36
มารยาทในการใช้
ลิ
ฟท์
ลิ
ฟท์
ถื
อเป็
นพาหนะอย่
างหนึ่
ที่
อำนวยความสะดวกในการขึ้
นและลงที่
สู
งได้
อย่
างรวดเร็
ปั
จจุ
บั
นตามตึ
กสู
งทั่
วไปนิ
ยมใช้
ลิ
ฟท์
แทนบั
นได ซึ่
งแน่
นอนที่
สุ
ผู้
คนมากมายก็
ต้
องอาศั
ยลิ
ฟท์
ในการขึ้
นลงโดยเฉพาะช่
วงเวลาเร่
งด่
วน
มารยาทในการใช้
ลิ
ฟท์
นั้
น ผู้
ชายควรให้
ผู้
หญิ
งเข้
าไปในลิ
ฟท์
ก่
อน
และผู้
ชายควรเป็
นผู้
กดปุ่
มควบคุ
มการใช้
ลิ
ฟท์
โดยสอบถามว่
จะไปชั้
นไหน ฝ่
ายหญิ
งเมื่
อตอบว่
าไปชั้
นไหนแล้
วควรกล่
าวคำ
ขอบคุ
ณ เมื่
อลิ
ฟท์
เปิ
ดออกควรให้
ฝ่
ายหญิ
งเดิ
นออกไปก่
อน
ในขณะยื
นอยู่
ในลิ
ฟท์
ไม่
ควรสนทนากั
น หากกรณี
ที่
มี
ความจำเป็
ควรสนทนาด้
วยเสี
ยงเบาที่
สุ
ดเพื่
อไม่
ให้
รบกวนผู้
อื่
น หากมี
ผู้
ใช้
บริ
การมาก ควรเรี
ยงลำดั
บก่
อนหลั
ง โดยให้
ผู้
ที่
มาก่
อนได้
ใช้
บริ
การก่
อน และผู้
ที่
อยู่
ใกล้
แผงควบคุ
มลิ
ฟท์
ควรเป็
นผู้
กดปุ่
ควบคุ
มการใช้
ลิ
ฟท์
มารยาทในการเข้
าชมมหรสพ
โรงมหรสพต่
าง ๆ
เป็
นอี
กสถานที่
หนึ่
งที่
รวมบุ
คคลจำนวนมากมาอยู่
ในที่
เดี
ยวกั
น ซึ่
งมี
ความหลากหลายกั
นในแต่
ละเรื่
อง มารยาทในการเข้
าชมมหรสพ
ตามที่
ต่
างๆ นั้
น สิ่
งแรกที่
ควรปฏิ
บั
ติ
คื
ปฏิ
บั
ติ
ตามระเบี
ยบ
การใช้
สถานที่
นั้
น ๆ และเชื่
อฟั
งคำแนะนำของเจ้
าหน้
าที่
การเข้
าชมมหรสพผู้
เข้
าชมควรแต่
งกายให้
สุ
ภาพเหมาะสมกั
กาลเทศะ หากมี
การซื้
อบั
ตรเข้
าชมต้
องเข้
าแถวตามลำดั
บก่
อนหลั
ไม่
ควรแทรกหรื
อตั
ดแถวหรื
อฝากเงิ
นคนที่
อยู่
ข้
างหน้
าโดยที่
ตั
วเอง
ไม่
ได้
ยื
นเข้
าแถว เว้
นแต่
ผู้
นั้
นสนิ
ทสนมกั
นและมี
เหตุ
จำเป็
นทำให้
ไม่
สามารถยื
นเข้
าแถวได้
ถ้
าไปเป็
นกลุ่
มชายหญิ
ง ผู้
ชายควรเป็
ผู้
ไปซื้
อบั
ตร
ไม่
ควรนำอาหารหรื
อของขบเคี้
ยวเข้
าไปรั
ประทาน เพราะจะทำให้
เกิ
ดเสี
ยงดั
งรบกวนผู้
อื่
นรวมถึ
จะมี
กลิ่
นอาหารหรื
อเศษอาหารตกเกลื่
อนกลาด สร้
างความ
รำคาญแก่
คนข้
างเคี
ยง ไม่
ควรลุ
กจากที่
นั่
งโดยไม่
จำเป็
หรื
อลุ
กเข้
าออกจากที่
นั่
งบ่
อย ๆ
ไม่
ควรพาเด็
กที่
เล็
กเกิ
นไป
เข้
าชมการแสดง เพราะอาจจะส่
งเสี
ยงรบกวนและทำความรำคาญ
ให้
ผู้
อื่
น อย่
าส่
งเสี
ยงสนทนากั
นดั
ง ๆ หรื
อวิ
พากษ์
วิ
จารณ์
การแสดง
รวมถึ
งไม่
แสดงอาการสนุ
กสนานจนเกิ
นกว่
าเหตุ
เพราะเป็
การกระทำที่
ไม่
สุ
ภาพ หญิ
งและชายไม่
ควรเกี้
ยวพาราสี
กอดหรื
จั
บต้
องกั
นเมื่
ออยู่
ในโรงมหรสพ เมื่
อจะไอ หรื
อจาม ต้
องทำด้
วย
กิ
ริ
ยาปกปิ
ด มิ
ให้
เกิ
ดเสี
ยงดั
งรบกวนผู้
อื่
มารยาทในการขั
บขี่
รถยนต์
การเดิ
นทางด้
วยรถยนต์
บนถนนสาธารณะ นอกจากจะต้
องปฏิ
บั
ติ
ตามกฎหมายราชการ
แล้
ว ยั
งควรต้
องมี
มารยาทและความเอื้
ออาทรต่
อกั
น เพื่
อให้
มี
ทั้
ความราบรื่
นและความปลอดภั
ยในการเดิ
นทางอยู่
เสมอ การขั
บรถ
ในทางเดิ
นรถที่
มี
หลายช่
องทาง จงจำไว้
ว่
จะต้
องขั
บรถใน
ช่
องทางเดิ
นรถด้
านซ้
ายสุ
ด จะขั
บอยู่
ในช่
องทางเดิ
นรถด้
านขวา
เฉพาะเวลาที่
ต้
องการแซงเท่
านั้
ข้
อนี้
เป็
นทั้
งมารยาทและ
กฎจราจร (ม. ๓๔-๓๕) การขั
บรถแซงรถอื่
นไปทางด้
านซ้
าย
ทำได้
๒ กรณี
คื
อ กรณี
ที่
รถอื่
นที่
อยู่
ด้
านหน้
าจะเลี้
ยวขวา และ
กรณี
ที่
มี
สิ่
งกี
ดขวางอยู่
ในช่
องทางด้
านขวา ในกรณี
อื่
น การแซง
ทางด้
านซ้
ายเป็
นการแสดงความเห็
นแก่
ตั
วอย่
างร้
ายกาจและ
น่
าเกลี
ยดที่
สุ
ด การจอดรถในพื้
นที่
ห้
ามจอด โดยเปิ
ดไฟฉุ
กเฉิ
นไว้
ถื
อเป็
นการเอาเปรี
ยบสั
งคมอย่
างหนึ่
ง แม้
จะเป็
นการจอดชั่
วคราว
ก็
ตาม เพราะการเปิ
ดไฟฉุ
กเฉิ
นเพื่
อแสดงว่
าจอด แต่
ถ้
าไม่
ใช่
เวลา
และพื้
นที่
ซึ่
งควรจอดก็
ไม่
ควรปฏิ
บั
ติ
อี
กทั้
งยั
งผิ
ดกฎจราจรอี
กด้
วย
การใช้
ไฟตั
ดหมอก ก็
ควรใช้
เมื่
อมี
หมอกตามชื่
อเรี
ยก แต่
ปั
จจุ
บั
มี
การใช้
ไฟตั
ดหมอกกั
นอย่
างผิ
ดมารยาท สร้
างความรำคาญให้
ทั้
งผู้
ขั
บรถยนต์
คั
นที่
สวนมาและคั
นที่
นำหน้
าในเส้
นทางปกติ
เรื่
องจำเป็
นพื้
นฐานอี
กเรื่
องที่
ถู
กมองข้
ามคื
อการเปิ
ด-ปิ
ดไฟเลี้
ยว
ควรเปิ
ด-ปิ
ดอย่
างเหมาะสม เพราะกฎหมายกำหนดให้
มี
การ
เตื
อนผู้
ร่
วมทางล่
วงหน้
าตามระยะที่
เหมาะสม จึ
งควรเปิ
ดไฟเลี้
ยว
เมื่
อเตรี
ยมเปลี่
ยนช่
องทางหรื
อเลี้
ยวล่
วงหน้
าพอสมควร และ
ไม่
ควรเปิ
ดค้
างจนลื
ที่
กล่
าวมาเป็
นเพี
ยงส่
วนหนึ่
งของมารยาทในที่
สาธารณะ
เท่
านั้
น สั
งคมปั
จจุ
บั
นเต็
มไปด้
วยผู้
คนที่
มี
ฐานะทางสั
งคมแตกต่
างกั
บุ
คคลที่
มี
กิ
ริ
ยามารยาทดี
จะมี
โอกาสได้
รั
บความนิ
ยมชมชอบและ
ชื่
นชมจากบุ
คคลรอบข้
าง
การปฏิ
บั
ติ
ตนในที่
สาธารณะ
เป็
นมารยาททางสั
งคมที่
แต่
ละบุ
คคลต้
องยึ
ดถื
อปฏิ
บั
ติ
ให้
ถู
กต้
อง
ซึ่
งจะทำให้
ผู้
อื่
นไม่
ได้
รั
บความเดื
อดร้
อน มารยาทในที่
สาธารณะ
นั้
นไม่
ใช่
เรื่
องยาก เพี
ยงแต่
ต้
องทำให้
เคยชิ
นเป็
นนิ
สั
ย การที่
จะ
เป็
นคนมี
มารยาทในที่
สาธารณะได้
ดี
นั้
น นอกจากจะต้
องเป็
ผู้
ที่
เสี
ยสละความสบายส่
วนตั
วบางอย่
างแล้
ว สิ่
งที่
สำคั
ญคื
คงจะต้
องเป็
นผู้
ที่
มี
สามั
ญสำนึ
ก รวมถึ
งจิ
ตสำนึ
กสาธารณะที่
จะต้
อง
ช่
วยกั
นดู
แลรั
กษาเพื่
อให้
บรรยากาศในที่
สาธารณะเหล่
านั้
เป็
นบรรยากาศที่
ดี
สำหรั
บผู้
ใช้
สถานที่
สาธารณะทุ
กคน