Page 37 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
35
การสู
บบุ
หรี่
ในที่
สาธารณะ
ถึ
งแม้
ว่
าจะมี
การรณรงค์
เรื่
องการงดสู
บบุ
หรี่
ออกมาเป็
นระยะ ๆ แต่
เราก็
ยั
งพบเห็
นคน
สู
บบุ
หรี่
กั
นอยู่
บ้
างก็
ยื
นสู
บตามป้
ายรถเมล์
บางคนก็
เดิ
นสู
บกั
ตามทางเท้
าหรื
อที่
สาธารณะทั่
ว ๆ ไป สร้
างความรำคาญให้
กั
บุ
คคลอื่
นที่
ต้
องสั
ญจรไปมาในบริ
เวณนั้
น ซึ่
งเจ้
าตั
วอาจจะไม่
ทราบ
หรื
อเป็
นความเคยชิ
นส่
วนตั
ว แต่
ต้
องอย่
าลื
มว่
ามี
คนอี
กมากมาย
ที่
ไม่
ชอบสู
ดควั
นบุ
หรี่
ไม่
ว่
าจะด้
วยเหตุ
ผลใดก็
ตาม แต่
เป็
นเรื่
อง
ที่
น่
ายิ
นดี
เมื่
อวั
นที่
๑๑ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้
มี
ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ
ข ฉบั
บที่
๑๘ เกี่
ยวกั
บเรื่
องการห้
ามสู
บบุ
หรี่
ในที่
สาธารณะออกมาบั
งคั
บใช้
สรุ
ปสาระสำคั
ญได้
ว่
าห้
ามสู
บบุ
หรี่
ในผั
บ บาร์
และสถานบริ
การอื่
น ๆ ร้
านอาหารในบริ
เวณที่
ไม่
มี
ระบบปรั
บอากาศ ตลาด และสถานที่
สาธารณะต่
าง ๆ โดยใน
บริ
เวณที่
ติ
ดเครื่
องปรั
บอากาศต้
องเป็
นเขตปลอดบุ
หรี่
ทั้
งหมด
ส่
วนในบริ
เวณที่
ไม่
ติ
ดเครื่
องปรั
บอากาศต้
องเป็
นเขตปลอดบุ
หรี่
แต่
สามารถจั
ดเขตสู
บบุ
หรี่
ได้
โดย
ผู้
ที่
สู
บบุ
หรี่
ในที่
ห้
ามสู
บ จะมี
โทษปรั
บไม่
เกิ
น ๒,๐๐๐ บาท
ในหลาย ๆ ประเทศเขาก็
ประกาศ
ใช้
กั
นมานานแล้
ว กฎหมายแบบนี้
ใคร ๆ ก็
เห็
นด้
วยเพราะดี
ทั้
งต่
สุ
ขภาพผู้
สู
บเองและผู้
ที่
รั
บควั
นบุ
หรี่
อี
กทั้
งยั
งลดอั
ตราเสี่
ยงต่
อโรค
ที่
เกิ
ดจากพิ
ษของบุ
หรี่
อี
กด้
วย เมื่
อเป็
นเช่
นนี้
แล้
ว ก็
อย่
าสู
บบุ
หรี่
ในที่
สาธารณะกั
นเลย หรื
อถ้
าหากเลิ
กได้
ก็
จะเป็
นการดี
ที่
สุ
มารยาทการใช้
ทางเดิ
นสาธารณะ
ปั
จจุ
บั
นทางเดิ
สาธารณะมั
กจะมี
การตี
เส้
นกำหนดช่
องทางเดิ
น และมี
ลู
กศร
เป็
นสั
ญลั
กษณ์
กำกั
บทิ
ศทางการเดิ
นอย่
างชั
ดเจน ผู้
ใช้
ทางเดิ
สาธารณะก็
ต้
องสั
งเกตและเดิ
นให้
ถู
กช่
องทาง แต่
ถ้
าไม่
มี
เส้
นกำหนดช่
องทางเดิ
น ก็
ต้
องใช้
จิ
ตสำนึ
กสาธารณะที่
ดี
และ
ไม่
ว่
าจะเป็
นทางเดิ
นที่
เดิ
นทางเดี
ยว (One way) หรื
ช่
องทางเดิ
นที่
มี
การเดิ
นสวนทางได้
(Two way) ก็
ต้
องสั
งเกต
ด้
วยว่
ามี
คนเดิ
นสวนทางมาหรื
อมี
คนที่
เดิ
นตามหลั
งมาต้
องการ
จะแซงเราหรื
อไม่
เราจะเห็
นเสมอว่
าบางครั้
งเดิ
นมากั
นหลายคน
ก็
เดิ
นเรี
ยงหน้
ากระดานพู
ดคุ
ยกั
นอย่
างสนุ
กสนาน นอกจาก
จะส่
งเสี
ยงอึ
กทึ
กรบกวนคนอื่
นแล้
ว เวลามากั
นหลายคนลั
กษณะ
การเดิ
นก็
จะเดิ
นช้
า ๆ พู
ดคุ
ยกั
นไปเรื่
อย ๆ เพลิ
นจนลื
มสั
งเกตว่
มี
คนอื่
นที่
เดิ
นตามหลั
งมาต้
องการจะแซง หรื
อมี
คนที่
เดิ
นสวนมา
หรื
อไม่
นอกจากนี้
หากทางเท้
าเส้
นไหนมี
การวางสิ
นค้
าขายกั
นด้
วย
การหยุ
ดดู
หยุ
ดซื้
อสิ
นค้
า ก็
จะทำให้
กี
ดขวางเส้
นทางสั
ญจร ยิ่
งถ้
ไปกั
นหลายคนด้
วยแล้
ว เรี
ยกได้
ว่
าจะเป็
นการปิ
ดทางเดิ
นเพื่
ซื้
อสิ
นค้
ากั
นเลย บางคนเดิ
นไปพู
ดคุ
ยโทรศั
พท์
มื
อถื
อไปด้
วย ซึ่
ในความเป็
นผู้
มี
มารยาทแล้
หากมี
ความจำเป็
นต้
องพู
ดคุ
โทรศั
พท์
นาน ๆ จะหยุ
ดหาที่
นั่
งหรื
อยื
นพู
ดคุ
ยในที่
เหมาะสม
ไม่
เกะกะกี
ดขวางผู้
อื่
หรื
อหากจำเป็
นที่
จะต้
องเดิ
นไปด้
วย
คุ
ยโทรศั
พท์
ไปด้
วย สิ่
งสำคั
ญต้
องอย่
าทำให้
การเดิ
นของเราช้
าลง
และควรรี
บสรุ
ปประเด็
นการสนทนาให้
เร็
วที่
สุ
ด เพื่
อให้
การสั
ญจร
บนทางเท้
าของเราเป็
นไปตามปกติ
โดยไม่
มี
สิ่
งใดมาทำให้
เสี
สมาธิ
นอกจากนี้
ควรเดิ
นสวนทางกั
บยานพาหนะเพราะจะทำให้
รถที่
สวนทางมาเห็
นได้
ชั
ดเจน ในขณะเดี
ยวกั
นเราก็
จะสามารถ
มองเห็
นรถที่
กำลั
งวิ่
งสวนทางมาด้
วย ไม่
ควรทิ้
งเศษขยะบน
ทางเดิ
นสาธารณะ และหากชายกั
บหญิ
งเดิ
นด้
วยกั
นบนทางเท้
ชายควรเดิ
นด้
านนอกที่
ติ
ดถนนเพื่
อปกป้
องฝ่
ายหญิ
งจากอั
นตราย
ที่
อาจเกิ
ดขึ้
นได้