Page 36 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
34
ว่
า สาธารณะ ตามพจนานุ
กรม ฉบั
ราชบั
ณ±ิ
ตยสถาน พุ
ทธศั
กราช ๒๕๔๒ ได้
ให้
ความหมายว่
า เป็
นคำคุ
ณศั
พท์
หมายถึ
เพื่
อประชาชนทั่
วไป เช่
น สวนสาธารณะ ก็
คื
อสวนสำหรั
ประชาชนทั่
วไปที่
สามารถใช้
บริ
การได้
โทรศั
พท์
สาธารณะ ก็
คื
โทรศั
พท์
ที่
ประชาชนทั่
วไปสามารถไปใช้
บริ
การได้
ดั
งนั้
คำว่
าสาธารณะจึ
งไม่
ใช่
ความเป็
นส่
วนตั
ว ที่
สาธารณะจึ
งเป็
นสถานที่
ที่
มี
ผู้
คนมากมายมาใช้
ประโยชน์
ร่
วมกั
น บุ
คคลผู้
ใช้
สถานที่
สาธารณะจึ
งควรคำนึ
งถึ
งมารยาทปฏิ
บั
ติ
ในที่
สาธารณะไว้
ด้
วย
ซึ่
งไม่
ใช่
เรื่
องยากแต่
ก็
ไม่
ง่
ายนั
กที่
จะปฏิ
บั
ติ
นั่
นหมายถึ
งเราต้
อง
เสี
ยสละความสบายหรื
อความเคยชิ
นส่
วนตั
วเล็
ก ๆ น้
อย ๆ
เพื่
อสั
งคมโดยส่
วนรวม สิ่
งที่
จะกล่
าวถึ
งต่
อไปนี้
เป็
นพฤติ
กรรม
ที่
หลายคนคงเคยสั
มผั
สมาบ้
างแล้
ว จนบางครั้
งไม่
เข้
าใจว่
เกิ
ดจากการขาดสามั
ญสำนึ
กหรื
อขาดความมี
มารยาททางสั
งคม
มารยาทในการโดยสารรถประจำทางสาธารณะ
ไม่
ว่
จะเป็
นบนรถเมล์
รถโดยสารปรั
บอากาศ รถตู้
สาธารณะ หรื
รถรั
บจ้
างสาธารณะประเภทอื่
นที่
มี
ผู้
มาใช้
ร่
วมกั
นเป็
นจำนวนมาก
เราจะพบเห็
นกั
นเสมอจนเป็
นภาพที่
ชิ
นตากั
นไปแล้
วกั
บการพู
ดคุ
ßามÕยà
าßไทย
โทรศั
พท์
มื
อถื
อบนรถโดยสารสาธารณะ บางคนขึ้
นรถได้
ก็
หยิ
โทรศั
พท์
มากดเลย แถมยั
งพู
ดคุ
ยเสี
ยงดั
งก่
อความรำคาญ
ให้
กั
บบุ
คคลอื่
นบนรถ ที่
แย่
กว่
านั้
นบางคนคุ
ยโทรศั
พท์
ตั้
งแต่
ขึ้
นรถโดยสารจนถึ
งที่
หมายยั
งไม่
ยอมวางเลยก็
มี
หรื
อไม่
เมื่
วางหู
จากอี
กคนก็
โทรหาอี
กคนทั
นที
ไม่
รู้
ว่
ามี
ธุ
ระมากมายอะไร
ขนาดนั้
น นอกจากเสี
ยงพู
ดคุ
ยจะสร้
างความรำคาญให้
กั
บผู้
คน
ที่
ต้
องร่
วมทางไปบนรถคั
นเดี
ยวกั
นด้
วยแล้
ว การดำเนิ
นกิ
จกรรม
ต่
าง ๆ บนรถ เช่
น การขึ้
นหรื
อลงรถ การจ่
ายค่
าโดยสาร ก็
จะช้
ลงไปด้
วย ทำให้
เกะกะ กี
ดขวาง คนอื่
นเขาอี
ถ้
าเป็
นไปได้
ก็
ควร
พู
ดคุ
ยแต่
ในเรื่
องจำเป็
น ใช้
เวลาในการสนทนาพอสมควร
และไม่
ส่
งเสี
ยงดั
งจนเกิ
นไป
ปั
จจุ
บั
นโทรศั
พท์
มื
อถื
อไม่
ใช่
ใช้
เฉพาะ
โทรเข้
าออกได้
เท่
านั้
น แต่
ยั
งสามารถใช้
ดู
หนั
งฟั
งเพลงได้
อี
กด้
วย
จึ
งเป็
นช่
องทางให้
ผู้
ที่
ขี้
เหงาทั้
งหลาย เปิ
ดฟั
งเพลงหรื
อดู
ที
วี
ในขณะที่
โดยสารรถประจำทางโดยไม่
ใช้
หู
ฟั
ง หรื
อบางคนใช้
หู
ฟั
งก็
จริ
งแต่
เปิ
ดเสี
ยงดั
งออกมารบกวนคนรอบข้
าง ซึ่
งพฤติ
กรรม
ดั
งกล่
าวอาจเป็
นการละเมิ
ดสิ
ทธิ
ในการจะฟั
งหรื
อไม่
อยากรั
บฟั
เสี
ยงรบกวนเหล่
านี้
ของผู้
อื่
น และสร้
างความหงุ
ดหงิ
ดรำคาญ
ให้
ผู้
อื่
นไม่
น้
อย ดั
งนั้
นจึ
งควรรู้
จั
กเคารพความเป็
นส่
วนตั
วของคนอื่
เสี
ยบ้
าง ถ้
าอยากฟั
งก็
ควรใช้
หู
ฟั
งและเปิ
ดเสี
ยงพอได้
ยิ
น เพราะ
การเปิ
ดเสี
ยงดั
งมาก ๆ ก็
จะมี
ผลเสี
ยต่
อหู
ของคุ
ณเอง ทั้
งนี้
ไม่
ใช่
เฉพาะบนรถโดยสารสาธารณะเท่
านั้
น สถานที่
สาธารณะอื่
น ๆ
ก็
ควรปฏิ
บั
ติ
เช่
นเดี
ยวกั
น ให้
นึ
กไว้
เสมอว่
าความเกรงใจเป็
มารยาทของผู้
ดี
ที่
พึ
งมี
ในสั
งคม นอกจากนี้
มารยาทในการ
โดยสารรถประจำทางสาธารณะ ควรรอให้
รถจอดเรี
ยบร้
อยก่
อน
รอให้
ผู้
โดยสารลงจากรถเสี
ยก่
อนจึ
งขึ้
น ควรให้
เด็
ก สตรี
หรื
อคนชรา ขึ้
นรถก่
อน ผู้
ชายควรเสี
ยสละที่
นั่
งให้
เด็
ก สตรี
พระ สามเณร คนพิ
การ และคนชรา
ระหว่
างการเดิ
นทาง
ไม่
พู
ดคุ
ยเสี
ยงดั
ง หรื
อนั่
งหลั
บจนศี
รษะไปกระทบกั
บผู้
อื่
หากรถแน่
นควรรอรถคั
นต่
อไป
¡“√¬“∑„π∑’Ë
 “∏“√≥–
มณ±ล ยิ่
งยวด...เรื่
อง
ื่
ั่
§”