Page 33 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
31
สิ่
งสำคั
ญที่
สุ
ดในการทำว่
าวดุ๊
ยดุ่
ยก็
คื
อ อั
ตราส่
วนในการ
ทำว่
าว ซึ่
งอาจารย์
ประยงค์
ได้
ให้
สู
ตรการคิ
ดคำนวณอย่
างง่
าย ๆ
ที่
จะทำให้
ได้
ว่
าวซึ่
งนอกจากจะมี
ความสวยงามแล้
วยั
งสามารถ
เล่
นได้
จริ
งอี
กด้
วย สู
ตรก็
คื
ปี
กล่
างจะมี
ความยาว·ละกว้
าง
เ∑่
ากั
บครึ่
งหนึ่
งของปี
กบน ·ละระยะห่
างระหว่
างปี
กบนกั
บปี
กล่
าง
·ละขากบ จะเ∑่
ากั
บครึ่
งหนึ่
งของความยาวของปี
กล่
าง ส่
วนคั
น·อก
จะมี
ความยาวไม่
เกิ
นปี
กบน
หากลองนำคำอธิ
บายของอาจารย์
ประยงค์
มาเข้
าสู
ตรก็
จะได้
ดั
งนี้
ค่
สมมุ
ติ
ให้
ปี
กบนมี
ความกว้
าง ๒๐ เซ็
นติ
เมตร x ความยาว
๕๐ เซ็
นติ
เมตร ปี
กล่
างมี
ความกว้
างและความยาวเป็
นครึ่
งหนึ่
ของปี
กบน ดั
งนั้
นปี
กล่
างจึ
งมี
ขนาดความกว้
างเท่
ากั
บ ๑๐ เซ็
นติ
เมตร
x ความยาว ๒๕ เซ็
นติ
เมตร ในส่
วนของระยะห่
างระหว่
าง
ปี
กบนกั
บปี
กล่
างและขากบนั้
น จะเท่
ากั
บครึ่
งหนึ่
งของความยาว
ของปี
กล่
าง ระยะห่
างที่
ได้
จึ
งเป็
น ๑๒.๕ เซ็
นติ
เมตรค่
ะ และ
คั
นแอกมี
ความยาวไม่
เกิ
น ๕๐ เซ็
นติ
เมตร หากดู
รู
ปประกอบ
จะทำให้
เข้
าใจได้
ง่
ายขึ้
นค่
ะ (รู
ปขวาด้
านบน) ทราบสู
ตรกั
นแล้
ก็
ไม่
ยากเลยใช่
ไหมค่
ว่
าวดุ๊
ยดุ่
ยสามารถ เ ล่
นได้
แม้
ในลมที่
มี
ความเ ร็
๓๕-๔๐ กิ
โลเมตรต่
อชั่
วโมง แต่
ว่
าวจุ
Ãาจะเล่
นในกระแสลมที่
มี
ความเร็
วอยู่
ในประมาณ ๓๐ กิ
โลเมตรต่
อชั่
วโมง หากลมแรงมาก ๆ
ว่
าวจุ
Ãาจะไม่
สามารถเล่
นได้
ก า ร เ ล่
นว่
า วนอก จ า ก จ ะ เ ป็
นกี
Ãาที่
ส ร้
า ง ค ว าม
เพลิ
ดเพลิ
นให้
กั
บผู้
เล่
นแล้
ว ว่
าวยั
งเป็
นสื่
อที่
สร้
างความสั
มพั
นธ์
ระหว่
างคนในชุ
มชน เด็
กและผู้
ใหญ่
ต่
างร่
วมกั
นเล่
นว่
าว
อย่
างสนุ
กสนาน เป็
นกิ
จกรรมที่
ทำให้
คนในชุ
มชนได้
ช่
วยเหลื
อกั
ใครที่
ทำว่
าวเป็
นก็
มั
กจะมี
หนู
ๆ วั
ยซน รวมถึ
งวั
ยรุ่
นเข้
ามาขอวิ
ชา
การทำว่
าวกั
นอยู่
เนื
อง ๆ ปั
จจุ
บั
นศู
นย์
วั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน
ตำบลท่
าโสม ซึ่
งตั้
งอยู่
ภายในวั
ดท่
าโสม ได้
มี
การตั้
งชมรมว่
าวขึ้
เพื่
อเป็
นแหล่
งในการถ่
ายทอดภู
มิ
ปั
ญญาโบราณสู่
คนรุ่
นใหม่
โดยอาจารย์
ประยงค์
บอกว่
ายิ
นดี
ต้
อนรั
บทุ
กคน เพื่
อที่
การทำว่
าว
จะได้
ไม่
สู
ญหายไป เพราะปั
จจุ
บั
นเด็
ก ๆ หั
นไปเล่
นเกม
คอมพิ
วเตอร์
กั
นหมด ทำให้
มี
ผู้
สนใจในกี
Ãาพื้
นบ้
านประเภทนี้
ลดน้
อยถอยลงทุ
กวั
น และในอนาคตหากเป็
นไปได้
อยากให้
มี
การบรรจุ
วิ
ชาการทำว่
าวเข้
าไปในหลั
กสู
ตรการศึ
กษาซึ่
งอาจเป็
ส่
วนหนึ่
งของวิ
ชาพลศึ
กษาก็
ได้
ได้
รั
บฟั
งความคิ
ดของอาจารย์
แล้
วก็
ขอเป็
นกำลั
งใจให้
ค่
เย็
นวั
นนั้
นพวกเราจึ
งได้
ว่
าวดุ๊
ยดุ่
ยติ
ดมื
อกลั
บกรุ
งเทพœ
กั
นไปคนละตั
ว ต้
องขอขอบคุ
ณอาจารย์
ประยงค์
รอดระวั
งภั
ที่
ทำให้
เราหายสงสั
ยในปริ
ศนาคำทาย และยั
งได้
สอนการทำว่
าว
ดุ๊
ยดุ่
ยให้
กั
บพวกเราอี
กด้
วย อี
กไม่
กี่
เดื
อนลมหนาวก็
จะพั
ดมาแล้
ว่
าวดุ๊
ยดุ่
ยที่
พวกเราตั้
งใจทำคงจะได้
ขึ้
นไปบิ
นโฉบเฉี่
ยวอยู่
บน
ท้
องฟ้
า เพื่
อทำหน้
าที่
ว่
าวนั
กพยากรณ์
ทำให้
ชั
กอยากรู้
แล้
วซิ
ว่
หนาวนี้
คำพยากรณ์
จะออกมาเช่
นไร