Page 32 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
30
“อาจารย์
ว่
าคำถามมั
นยั
งขาดไปอย่
างหนึ่
ง ถ้
าจะให้
ครบถ้
วนจริ
งๆ ต้
องถามว่
า อะไรเอ่
ย ยื
นตี
นเดี
ยว เหนี่
ยวกิ
นลม
สองปี
กระงม ร้
องก้
องอยู่
กลางเวหา ช่
วยพยากรณ์
พื
ชผล?”
“ช่
วยพยากรณ์
พื
ชผล หมายความว่
าอะไรค่
ะ”
พวกเรา
ถามขึ้
นพร้
อม ๆ กั
อาจารย์
จึ
งเล่
าที่
มาที่
ไปให้
ฟั
งว่
า คนทางภาคตะวั
นออก
จะเล่
นว่
าวกั
นในช่
วงที่
มี
ลมหนาวประมาณเดื
อนพฤศจิ
กายน
ซึ่
งต่
างจากภาคกลางที่
จะเล่
นว่
าวในช่
วงฤดู
ร้
อนที่
เป็
นลมตะเพา
การเล่
นว่
าวในช่
วงเดื
อนพฤศจิ
กายนจะตรงกั
บช่
วงเวลาที่
ผลไม้
ออกดอกพอดี
ชาวภาคตะวั
นออกมี
ความเชื่
อกั
นว่
าหากว่
าวดุ๊
ยดุ่
ที่
เราชั
กขึ้
นไปบนฟ้
าสามารถลอยอยู่
ค้
างคื
นได้
โดยที่
ว่
าวไม่
ตก
แสดงว่
าปี
นั้
นพื
ชผลจะดี
ผลไม้
จะติ
ดดี
ออกผลมาก ว่
าวดุ๊
ยดุ่
ยจึ
งใช้
เป็
นเครื่
องมื
อในการพยากรณ์
อย่
างหนึ่
ง ซึ่
งอาจารย์
ประยงค์
บอกว่
าได้
ทำการพิ
สู
จน์
มาแล้
วว่
าเป็
นความจริ
งตามการพยากรณ์
และหากว่
าปี
ไหนที่
ว่
าวดุ๊
ยดุ่
ยไม่
สามารถลอยค้
างคื
นอยู่
บนฟ้
าได้
แม้
จะมี
การใช้
ยาฮอร์
โมนหรื
อปุ๋
ยต่
าง ๆ เข้
าช่
วย พื
ชผลก็
จะไม่
ดี
ผลไม้
ติ
ดลู
กน้
อย จึ
งนั
บเป็
นภู
มิ
ปั
ญญาของคนโบราณอย่
างหนึ่
พอได้
รู้
ถึ
งประวั
ติ
ที่
มาแล้
วก็
ทำให้
อยากลองทำว่
าวดุ๊
ยดุ่
ด้
วยตั
วเองดู
สั
กครั้
ง อาจารย์
ประยงค์
ก็
ให้
ความกรุ
ณากั
บพวกเรา
มาก ๆ ช่
วยสอนและบอกสู
ตรการทำว่
าวให้
อย่
างไม่
หวงวิ
ชาเลย
การทำว่
าวมี
วั
สดุ
อุ
ปกรณ์
หลายอย่
าง ที่
สำคั
ญก็
คื
อ ไม้
ไผ่
ควรใช้
ไม้
ไผ่
สี
สุ
ก (เพราะเป็
นไม้
ที่
ดี
เนื้
อแน่
น สี
สวย มี
ความ
ยื
ดหยุ่
น เด้
งไปมาได้
ดี
สามารถขยั
บตั
ว ขยั
บปี
กด้
วยความรวดเร็
ทำให้
ว่
าวมี
ชี
วิ
ตชี
วา) กระดาษสาหรื
อกระดาษฟาง เชื
อกด้
าย
ที่
ใช้
มั
ดส่
วนต่
าง ๆ ของโครงว่
าว กาวสำหรั
บทากระดาษ ทาไม้
น้
ำมั
นทาไม้
หรื
อย้
อมไม้
เลื่
อยมื
อโค้
งขนาดเล็
ก สำหรั
บตั
ดไม้
ตลั
บเมตร คั
ตเตอร์
กรรไกร สำหรั
บตั
ดกระดาษ เหล็
กตอก
ขนาดต่
าง ๆ สำหรั
บใช้
ทำลวดลาย
สำหรั
บขั้
นตอนในการทำว่
าวนั้
มี
ดั
งนี้
๑. ตั
ดไม้
ไผ่
(สี
สุ
ก) ที่
มี
อายุ
ราว ๓-๔ ปี
๒. รอให้
ไม้
ไผ่
แห้
ง ใช้
เวลาประมาณ ๓-๔ สั
ปดาห์
๓. ก่
อนนำไม้
ไผ่
มาหลาว ควรนำไปดั
ดให้
ตรงโดยการ
ลนไฟแล้
วดั
๔. เตรี
ยมไม้
ไผ่
ให้
ครบตามรู
ปแบบของว่
าว
๕. หลาวไม้
ให้
ได้
ขนาดตามที่
ต้
องการจนครบ
๖. นำมาผู
กโยงขึ้
นรู
ป ขึ
งลวดที่
โครงของว่
าวตามแต่
จะต้
องการ
๗. นำน้
ำมั
นทาไม้
หรื
อย้
อมไม้
มาทา พร้
อมทากาว
เพื่
อทำให้
เชื
อกที่
ผู
กตามส่
วนต่
าง ๆ ของโครงว่
าวนั้
นแน่
นขึ้
และรั
กษาเนื้
อไม้
ก่
อนนำไปปะกระดาษ