Page 31 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
29
Õ
ะไรเอ่
ย ยื
นตี
นเดี
ยว เหนี่
ยวกิ
นลม
สองปï
กระงม ร้
องก้
องอยู่
กลางเวหา
ใครทราบบ้
างค่
ะว่
าปริ
ศนาคำทายข้
างต้
นคื
ออะไร
หากอยากทราบคำตอบก็
ลองติ
ดตามอ่
านเรื่
องกั
นต่
อไป พร้
อม ๆ
กั
บถอดรหั
สปริ
ศนาคำทายร่
วมกั
นค่
เมื่
อต้
นเดื
อนพฤษภาคมผู้
เขี
ยนได้
มี
โอกาสไปสั
มผั
สกั
วิ
ถี
ชี
วิ
ตและวั
ฒนธรรมของชาวเมื
องตราด สองข้
างทางเราได้
เห็
ผลไม้
นานาชนิ
ดออกผลทั้
งเงาะ มั
งคุ
ด ลองกอง และราชาแห่
งผลไม้
คื
อทุ
เรี
ยน น่
าอิ
จฉาคนที่
นี่
จริ
ง ๆ ที่
ได้
อาศั
ยอยู่
ในดิ
นแดนที่
อุ
ดมสมบู
รณ์
ทั้
งผลไม้
หลากชนิ
ดและทรั
พยากรทางทะเลที่
มี
อยู่
อย่
าง
มากมาย หลั
งจากที่
เราชื่
นชมกั
บสวนผลไม้
สองข้
างทางได้
ไม่
นาน
เราก็
เดิ
นทางมาถึ
งตำบลท่
าโสม อำเภอเขาสมิ
ง เพื่
อมาพบกั
บุ
คคลผู้
ที่
จะมาไขปริ
ศนาคำทายข้
างต้
น ชั
กจะตื่
นเต้
นเสี
ยแล้
วซิ
เหมื
อนกั
บกำลั
งจะได้
ไปพบกั
บโรเบิ
ร์
ต แลงดอน ด็
อกเตอร์
ด้
านสั
ญวิ
ทยาผู้
ถอดรหั
สลั
บดาวิ
นชี
นวนิ
ยายที่
โด่
งดั
งไปทั่
วโลก
(ดู
ท่
าทางเราจะติ
ดกั
บนวนิ
ยายมากไปหน่
อย)
รถเลี้
ยวเข้
าจอดที่
วั
ดท่
าโสม มองไปเห็
นหนุ่
ม ๆ ช่
วยกั
หลาวไม้
ไผ่
บางคนก็
ตั
ดกระดาษ เราจึ
งเดิ
นเข้
าไปถามถึ
งอาจารย์
ประยงค์
รอดระวั
งภั
ย ประธานชมรมว่
าว ศู
นย์
วั
ฒนธรรมไทย
สายใยชุ
มชนตำบลท่
าโสม หนุ่
ม ๆ พากั
นพร้
อมใจชี้
ไปทางซ้
าย
ภาพที่
เราได้
เห็
นคื
ออาจารย์
กำลั
งนั่
งมั
ดไม้
ไผ่
เข้
าด้
วยกั
อย่
างคล่
องแคล่
ว ในที่
สุ
ดเรา
ก็
ได้
พบกั
บอาจารย์
ประยงค์
ผู้
ใหญ่
ใจดี
ที่
จะมาช่
วยถอดรหั
คำทายที่
เราได้
แต่
เก็
บความ
สงสั
ยไว้
ตั้
งแต่
ได้
รั
บคำถาม
ปริ
ศนามาตั้
งแต่
ที่
กรุ
งเทพœ
เราจึ
งไม่
รอช้
าที่
จะยิ
งคำถาม
แรกกั
บอาจารย์
ว่
“อะไรเอ่
ย ยื
นตี
นเดี
ยว เหนี่
ยว
กิ
นลม สองปี
กระงม ร้
องก้
องอยู่
กลาง
เวหา?”
“ถ้
าอยากรู้
คำตอบกÁ
ตาม
มา∑างนีÈ
อาจารย์
พู
ดพลางยิ้
ม ๆ
พร้
อมกั
บพาพวกเราเดิ
นไปหา
คำตอบ
ภาพที่
เราเห็
นอยู่
ข้
าง
หน้
าตอนนี้
คื
อว่
าวตั
วขนาดใหญ่
หน้
าตาคล้
ายกั
บว่
าวจุ
Ãาแต่
ด้
านบนมี
วั
สดุ
อะไรสั
กอย่
างติ
ดอยู่
อาจารย์
ประยงค์
คงเห็
นเครื่
องหมาย
คำถามบนหน้
าพวกเราจึ
งอธิ
บายเพิ่
มเติ
มให้
ฟั
งว่
“ว่
าว∑ี่
พวกเราเหÁ
นอยู่
ด้
านหน้
านีÈ
เรี
ยกว่
าว่
าวดÿä
ยดÿ่
เปì
นว่
าว∑ี่
∑าง¿าคตะวั
นออกนิ
ยมเล่
นกั
น ว่
าวดÿä
ยดÿ่
ยกั
บว่
าวจÿ
Ãา
สร้
างมาจากพืÈ
น∞านเดี
ยวกั
น ·ต่
ว่
าวจÿ
Ãาจะมี
สองขา ·ละ
หั
ว·หลม ส่
วนว่
าวดÿä
ยดÿ่
ยจะมี
ขาเดี
ยว·ละด้
านบนมี
คั
น·อก
(คั
นดÿ่
ย) ติ
ดอยู่
นี่
·หลคื
อคำตอบ∑ี่
พวกหนู
ๆ สงสั
ยกั
น”
ได้
ฟั
งคำอธิ
บายของอาจารย์
แล้
วก็
ทำให้
เข้
าใจเจ้
าคำถาม
ปริ
ศนามากขึ้
น แต่
ก็
ยั
งมี
แอบสงสั
ยอยู่
ตรงที่
ว่
า แล้
วว่
าวดุ๊
ยดุ่
ไปร้
องก้
องอยู่
กลางเวหาได้
อย่
างไร
“ร้
องก้
องอยู่
กลางเวหา กÁ
หมายความว่
า ว่
าวดÿä
ยดÿ่
จะเกิ
ดเสี
ยงกÁ
ต่
อเมื่
อมั
นไปลอยเล่
นลมอยู่
บนøÑ
า เวลา∑ี่
ว่
าว
ส่
ายไปมาส่
วน∑ี่
เปì
นคั
น·อก´ึ่
ง∑ำจากไม้
ไผ่
∑ี่
ขึ
งด้
วยหวาย
จะปะ∑ะกั
บลม·ละ∑ำให้
เกิ
ดเสี
ยงดÿä
ยดÿ่
ยขึÈ
น ‚ดยเสี
ยง∑ี่
เกิ
ดจาก
คั
น·อก∑ี่
∑ำจากหวายจะมี
ความหวาน ·ต่
ในปí
จจÿ
บั
นนีÈ
มี
การนำ
ใบพลาสติ
กหรื
อริ
บบิÈ
นมาใช้
·∑น เสี
ยงจะมี
ความ∑ÿ้
มกว่
าไพเราะ
สู้
หวายไม่
ได้
ที
นี้
เราก็
เดิ
นทางมาถึ
งบางอ้
อเสี
ยที
ต้
องบอกว่
าคนตั้
คำถามก็
ช่
างสั
งเกตเสี
ยจริ
งนำเอาลั
กษณะเฉพาะของว่
าวดุ๊
ยดุ่
แต่
ละด้
านมาตั้
งเป็
นคำถาม แต่
อาจารย์
ประยงค์
ผู้
รู้
เรื่
องว่
าวดุ๊
ยดุ่
มี
ความเห็
นว่
¿Ÿ
ม‘
ªí
≠≠าไทย
¥ÿä
´؈
¬
กิ่
ง∑อง มหาพรไพ»าล...เรื่
อง·ละ¿าพ
«à
“«π—
°æ¬“°√≥å
ย ื
น ี
น ี
ย ี่
ู่
ู้
Á
ิ้
ู่
ื่
อาจารย์
ประยงค์
รอดระวั
ง¿ั