Page 30 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
28
ดาราสาวจากตระกู
ลสู
งศั
กดิÏ
คนหนึ่
ง ถู
กชั
กชวน
จากเพื่
อนที่
เป็
นผู้
กำกั
บให้
มาเล่
นละครเป็
นดารารั
บเชิ
ในบางฉาก แต่
เมื่
อเผลอรั
บปากเล่
นให้
เพื่
อนแล้
ว ใครต่
อใคร
ก็
ออกปากชมว่
า เธอเล่
นดี
เหลื
อเกิ
น จากนั้
นเป็
นต้
นมา เธอก็
หลงเล่
ห์
มายา กระโจนเข้
าสู่
จอเงิ
นและจอแก้
ว จนกลายเป็
อาชี
พหลั
กช่
วงหนึ่
งของชี
วิ
ตไปอย่
างไม่
น่
าเชื่
แต่
ไม่
ว่
าเธอจะตี
บทในละครเรื่
องไหนแตกกระจุ
อย่
างไรก็
ตาม ไม่
ว่
าจะมี
คนชมเธออื้
ออึ
งทั่
วบ้
านทั่
วเมื
องเพี
ยงไร
ก็
ตามเถิ
ด ทว่
าเมื่
อเธอกลั
บถึ
งบ้
าน พร้
อมกั
บถามแม่
ว่
ละครที่
ตนเล่
นซึ่
งเพิ่
งออกอากาศไปสด ๆ นั้
น แม่
ว่
ายั
งไง
คำตอบที่
ได้
รั
บจากแม่
ก็
คื
อ “ลู
กยั
งเล่
นได้
ไม่
ดี
พอ”
เธอเล่
นละครมาเกื
อบสิ
บเรื่
อง ถามแม่
เมื่
อไหร่
แม่
ก็
ยั
คงยื
นยั
นคำนั้
น “ลู
กยั
งเล่
นได้
ไม่
ดี
พอ” (ไม่
ได้
หมายความว่
าไม่
ดี
แต่
ดี
ไม่
พอในมาตรฐานของผู้
เป็
นแม่
เท่
านั้
น) อยู่
มาวั
นหนึ่
เมื่
อเธอมี
โอกาสเล่
นละครเรื่
องใหม่
คราวนี้
เธอข้
ามไปเล่
บทร้
าย กลายเป็
นเมี
ยน้
อยของมหาเศรษฐี
คนหนึ่
ง ซึ่
งคนเขา
เกลี
ยดกั
นทั้
งเมื
อง เมื่
อละครออกอากาศมาร่
วมเดื
อน
เธอถามแม่
ด้
วยประโยคเดิ
ม แม่
ตอบว่
า “เรื่
องนี้
เธอเล่
นได้
วิ
เศษที่
สุ
ด”
คำชมคำแรกที่
เธอได้
รั
บจากผู้
เป็
นแม่
ในรอบหลายปี
คราวนี้
ทำเอาเธอน้
ำตาไหลพราก เธอบอกกั
บตั
วเองว่
กว่
าแม่
จะชมลู
กได้
ลู
กแทบหมดกำลั
งใจที่
จะก้
าวเดิ
น แต่
เมื่
ฟั
งคำอธิ
บายจากแม่
เธอก็
ถึ
งกั
บร้
องไห้
อี
กครั้
งหนึ่
ง แต่
ความ
รู้
สึ
กต่
างกั
นอย่
างลิ
บลั
บ การร้
องไห้
ครั้
งหลั
งไม่
ได้
เกิ
ดจาก
ความดี
ใจที่
ได้
รั
บคำชม แต่
เกิ
ดจากการตระหนั
กในความรั
อั
นยิ่
งใหญ่
ของคนเป็
นแม่
แม่
กล่
าวกั
บเธอถึ
งเหตุ
ผลที่
ให้
คำชมแก่
ลู
กอย่
างยากเย็
นแสนเข็
ญว่
“นอกบ้
านนั้
น ใคร ๆ เขาก็
ชมลู
กสาวคนเก่
งของแม่
แค่
นี้
มั
นก็
มี
อิ
ทธิ
พลมากพอแล้
วที่
จะทำให้
ลู
กของแม่
หลงตั
วเอง
จนเท้
าแทบไม่
ติ
ดดิ
นอยู่
แล้
ว กลั
บเข้
ามาในบ้
าน หากแม่
ยั
งพลอย
เห่
อลู
กไปอี
กคนหนึ่
ง วั
นหนึ่
งลู
กของแม่
ก็
คงหลงตั
วเอง
จนเสี
ยคนแน่
ๆ อี
กอย่
างหนึ่
ง ถ้
าหากแม่
บอกลู
กว่
ลู
กเล่
นได้
ดี
จริ
ง ๆ ตั้
งแต่
เรื่
องแรกที่
ลู
กเล่
นเป็
นตั
วประกอบ
ป่
านนี้
ลู
กก็
คงไม่
อาจพั
ฒนาฝี
มื
อมาได้
ถึ
งป่
านนี้
หรอก
เพราะแม่
บอกว่
าลู
กยั
งดี
ไม่
พอมิ
ใช่
หรื
อ ลู
กถึ
งอยากเอาชนะ
คำของแม่
แล้
ววั
นนี้
ไง เป็
นวั
นที่
ลู
กของแม่
ชนะใจแม่
แล้
วจริ
ง ๆ
วั
นนี้
ลู
กเล่
นได้
ทั้
งบทนางร้
ายและนางเอกอย่
างถึ
งแก่
น นี่
จึ
งเป็
วั
นที่
ลู
กของแม่
ได้
เป็
นดารามื
ออาชี
พแล้
วอย่
างแท้
จริ
ง”
ลู
กสาวกอดแม่
น้
ำตาคลอหน่
วย นึ
กไม่
ถึ
งว่
าคำติ
ของแม่
ในวั
นนั้
น จะทำให้
เธอได้
รั
บคำชมที่
มี
แก่
นสารจาก
แฟนละครมาจนถึ
งป่
านนี้
หากแม่
ไม่
ติ
เธอเสี
ยคนแล้
ว เธอก็
คงเป็
นดารา
ที่
เฝ้
าแต่
หลงตั
วเอง อหั
งการ ยโส เท้
าไม่
ติ
ดดิ
น ทั้
งยั
งไม่
มี
ทาง
เฉี
ยดใกล้
คำว่
า “มื
ออาชี
พ” แม้
แต่
น้
อย แต่
เพราะแม่
มองการณ์
ไกลมอบคำติ
ให้
ลู
กก่
อนที่
จะชมในภายหลั
นั่
นแท้
ๆ จึ
งทำให้
เธอเป็
นดาราที่
คู่
ควรกั
บคำว่
ามื
ออาชี
อย่
างสมภาคภู
มิ
แม้
ในวั
นนี้
เธอจะไม่
โลดแล่
นอยู่
ในงาน
ละครอี
กแล้
ว แต่
ไม่
ว่
าเธอจะเดิ
นไปที่
ไหน ๆ ใครต่
อใคร
ก็
ยั
งคงจดจำบทบาทที่
เธอเล่
นได้
ไม่
เคยลื
มเลื
อน
เธอเล่
าอี
กว่
า คนที่
ชมเรานั้
น หาที่
ไหนก็
ได้
ทั้
งนั้
เพราะการชมไม่
ยากอะไร ไม่
ว่
าจริ
งใจหรื
อไม่
จริ
งใจ
ก็
เอ่
ยปากชมกั
นได้
ทุ
กเมื่
อ แต่
คนที่
กล้
าติ
เรา ทั้
ง ๆ ที่
เสี่
ยงต่
ความบาดหมางทางใจกั
นนั้
น ต้
องนั
บว่
าเป็
นคนที่
รั
กเราจริ
(หรื
อไม่
ก็
เกลี
ยดเราจริ
ง) บางครั้
งหากเราถู
กติ
จึ
งไม่
ควร
ด่
วนโกรธ แต่
ควรมองอย่
างพิ
นิ
จ บางที
คนที่
ติ
เรานั่
นเอง
คื
อ คนที่
กำลั
งส่
งเสริ
มเรา (เขาจึ
งกล้
าพู
ดความจริ
ง)
ในทางกลั
บกั
น คนที่
กำลั
งชมเราเสี
ยอี
ก บางที
เขากำลั
พยายามทำลายเราอย่
างเลื
อดเย็
นที่
สุ