Page 27 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
25
Ù. การเข้
ามามี
ส่
วนร่
วมในทางการเมื
อง การปกครอง
ในฐานะเจ้
าของอำนาจอธิ
ปไตย
เดื
อนมิ
ถุ
นายน ๒๕๕๒ ประเทศไทยก็
จะครบ ˜˜ ปี
ของการเปลี่
ยนแปลงการปกครองมาเป็
นระบอบประชาธิ
ปไตย
อั
นมี
พระมหากษั
ตริ
ย์
เป็
นประมุ
วั
นเวลาดั
งกล่
าวไม่
น้
อยเลย และถึ
งเวลาที่
พวกเรา
จะต้
องร่
วมกั
นในการสร้
างวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยเพื่
อให้
ประชาธิ
ปไตยเป็
นวิ
ถี
ชี
วิ
ตที่
ไม่
ใช่
เป็
นเพี
ยงรู
ปแบบของการ
ปกครองอี
กต่
อไป
อย่
างง่
ายที่
สุ
ด วั
ฒนธรรมเหล่
านี้
จะต้
องเริ่
มที่
ครอบครั
ซึ่
งเป็
นหน่
วยย่
อยที่
สุ
ดของสั
งคม ปฏิ
รู
ปการเลี้
ยงดู
เด็
ก เปลี่
ยนจาก
วิ
ธี
การเลี้
ยงดู
อบรมสั่
งสอนแบบใช้
อำนาจ ใช้
คำสั่
ง กฎระเบี
ยบ
ข้
อบั
งคั
บเป็
นการส่
งเสริ
มให้
เด็
กได้
รั
บความรั
ก ความเอาใจใส่
แบบเสมอต้
นเสมอปลาย มี
สิ
ทธิ
เสรี
ภาพ เสมอภาค ฝñ
กให้
เด็
มี
วิ
นั
ยในตั
วเองและความรั
บผิ
ดชอบอย่
างมี
เหตุ
ผล รู้
ว่
าวิ
นั
ยเป็
ประโยชน์
สำหรั
บพวกเขาและทุ
กคน และฝñ
กให้
เขาคิ
ดตั
ดสิ
นใจ
ด้
วยตั
วเองได้
เพิ่
มขึ้
ในทางการศึ
กษา เราต้
องการให้
มี
ครู
อาจารย์
ที่
มี
จิ
ตใจ
ประชาธิ
ปไตยที่
จะรั
บฟั
งนั
กเรี
ยน นั
กศึ
กษา สอนให้
ผู้
เรี
ยนรู้
จั
วิ
ธี
คิ
ด วิ
เคราะห์
เป็
นตั
วของตั
วเอง กล้
าถาม กล้
าอภิ
ปราย
การวั
ดผลต้
องเน้
นความสามารถในการเข้
าใจ วิ
เคราะห์
สั
งเคราะห์
ปฏิ
บั
ติ
ได้
แทนการท่
องจำ และทั้
งภาครั
ฐ ภาคเอกชน
ภาคสั
งคมประชาต้
องร่
วมกั
นขยายการศึ
กษาที่
มี
คุ
ณภาพที่
ต้
อง
พั
ฒนาความ©ลาดทั้
งทางปั
ญญา อารมณ์
จิ
ตสำนึ
ก ให้
ประชาชน
ทั้
งประเทศเข้
าถึ
งอย่
างทั่
วถึ
งเป็
นธรรม
นอกจากนี้
ในสั
งคมปั
จจุ
บั
นสื่
อสารมวลชนมี
อิ
ทธิ
พลมาก
ต่
อการสร้
างสำนึ
กคิ
ดให้
กั
บประชาชน เราต้
องหาหนทางให้
สื่
เป็
นสื่
อสาธารณะของประชาชน เสนอข้
อมู
ลรอบด้
านเชิ
งวิ
เคราะห์
ให้
ความรู้
ข้
อมู
ลข่
าวสาร ยกระดั
บความคิ
ดอ่
าน และรสนิ
ยม
ค่
านิ
ยมทางด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรมของประชาชนมากขึ้
เราต้
องหาทางใช้
อิ
ทธิ
พลของศิ
ลปวั
ฒนธรรม ศาสนา
ความเชื่
อ สภาพแวดล้
อมทางสั
งคมด้
านต่
าง ๆ เพื่
อส่
งเสริ
ให้
ประชาชนเกิ
ดแนวคิ
ดค่
านิ
ยมในเชิ
งเสรี
ประชาธิ
ปไตย ใจกว้
าง
อดกลั้
น เรี
ยนรู้
มี
ความคิ
ดสร้
างสรรค์
ยอมรั
บความหลากหลาย
ทางวั
ฒนธรรมมากขึ้
สิ่
งต่
าง ๆ เหล่
านี้
จะนำไปสู่
การเคารพการใช้
สิ
ทธิ
และเสรี
ภาพซึ่
งเป็
นพื้
นฐานของประชาธิ
ปไตยที่
แท้
จริ
ง ใช้
เสี
ยง
ข้
างมากในการตั
ดสิ
นใจในขณะเดี
ยวกั
นก็
ไม่
ละเลยการรั
บฟั
งเสี
ยง
ข้
างน้
อยเพื่
อให้
สั
งคมดำรงอยู่
โดยปราศจากความขั
ดแย้
เหนื
ออื่
นใดคื
อการทำให้
ทุ
กคนมี
สำนึ
กของภาคประชา
สั
งคม คื
อมองสั
งคมอย่
างที่
ตนเองเป็
นเจ้
าของ มี
ส่
วนร่
วมในการ
พั
ฒนาเปลี่
ยนแปลง มองปั
ญหาของสั
งคมเป็
นปั
ญหาของตั
วเรา
ถ้
าเราไม่
สามารถสร้
างวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยได้
ทุ
ก ๆ ปี
ในเดื
อนมิ
ถุ
นายน เราคงต้
องมารำลึ
กว่
าวั
นเวลาที่
เพิ่
ขึ้
นของการปกครองในระบอบประชาธิ
ปไตยในประเทศไทย ไม่
ได้
ทำให้
ระบอบประชาธิ
ปไตยเปลี่
ยนแปลงไปในทางที่
ดี
ขึ้
นและ
เป็
นประโยชน์
ของการพั
ฒนาประเทศของเราแต่
อย่
างใด
∫ÿ
≠‡°’
¬√µ‘
°“√–‡«°æ—
π∏å
Õ“®“√¬å
ª√–®”‚§√ß°“√√—
∞ª√–»“ π»“ µ√å
§≥–√—
∞»“ µ√å
¡À“«‘
∑¬“≈—
¬√“¡§”·Àß