Page 22 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
20
วั
ฒนธรรมว‘
æา°…å
Õπÿ
 “«√’
Œ
ª√–™“∏‘
ª‰µ¬
 —
≠≈—
°…≥å
¢Õß√—
∞∏√√¡πŸ
พลาดิ
ศั
ย สิ
∑∏ิ
∏ั
≠กิ
จ...เรืË
อง
§
วามเป็
นประชาธิ
ปไตยในสั
งคมไทยนั้
น เป็
นเรื่
อง
ที่
ต้
องทำความเข้
าใจกั
นให้
ชั
ดเจนเสี
ยแต่
แรกว่
สั
ญลั
กษณ์
ที่
บอกความเป็
นประชาธิ
ปไตยนั้
นอยู่
ที่
อนุ
สาวรี
ย์
ประชาธิ
ปไตยที่
ยกย่
องให้
รั
ฐธรรมนู
ญนั้
นเป็
นกฎหมาย
สู
งสุ
ดปกครองประเทศ หรื
อพระราชานุ
สาวรี
ย์
พระบาทสมเด็
พระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว รั
ชกาลที่
๗ พระองค์
ผู้
สละราชสมบั
ติ
เพื่
อให้
อำนาจแก่
ประชาชนโดยไม่
ยิ
นยอมให้
อำนาจแก่
กลุ่
มใด
คณะใด ด้
วยสั
ญลั
กษณ์
ทั้
งสองแห่
งนั้
นให้
ความสำคั
ญถึ
งความเป็
ประชาธิ
ปไตยแตกต่
างกั
อนุ
สาวรี
ย์
ประชาธิ
ปไตยนั้
นตั้
งอยู่
เป็
นวงเวี
ยนขนาดใหญ่
ระหว่
างถนนราชดำเนิ
นกลางกั
บถนนดิ
นสอ ซึ่
งสร้
างขึ้
นเพื่
ระลึ
กถึ
ง เหตุ
การณ์
เปลี่
ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบู
รณาญาสิ
ทธิ
ราชย์
มาเป็
นระบบประชาธิ
ปไตยเมื่
อวั
นที่
๒๔
มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยคณะราษฎร
โดยเริ่
มก่
อสร้
างเมื่
อวั
นที่
๒๔ มิ
ถุ
นายน พ.ศ. ๒๔๘๒
ในสมั
ยจอมพล ป.พิ
บู
ลสงคราม เป็
นนายกรั
ฐมนตรี
ออกแบบโดย
หม่
อมหลวงปุ่
ม มาลากุ
ล โดยศาสตราจารย์
ศิ
ลปá
พี
ระศรี
ควบคุ
มการก่
อสร้
างจนแล้
วเสร็
จ ส่
วนศิ
ลปิ
นผู้
ปั้
นอนุ
สาวรี
ย์
คื
นายสิ
ทธิ
เดช แสงหิ
รั
อนุ
สาวรี
ย์
ประชาธิ
ปไตย ∂ู
กกำหนดให้
สร้
างอย่
างมี
ความหมาย กล่
าวคื
ปี
กทั้
งสี่
ด้
านของอนุ
สาวรี
ย์
นั้
นวั
ดจากแท่
นพื้
นได้
๒๔ เมตร รั
ศมี
ยาว ๒๔ เมตร โดยวั
ดจากเส้
นผ่
าศู
นย์
กลาง
ของป้
อมกลางที่
ตั้
งพานรั
ฐธรรมนู
ญไปจนถึ
งขอบสุ
ดของแท่
นพื้