Page 21 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
1
ประสมกั
น จึ
งมี
ความหมายว่
าความหอมหวานของชี
วิ
ตคู่
แปรไป
เป็
นความขมขื่
น สร้
างความทุ
กข์
ระทมแก่
ผู้
นั้
§าวนÈ
ำ§้
าง
§าว
แสดงถึ
งกลิ่
นที่
ไม่
สะอาด ในขณะที่
นÈ
ำ§้
าง
แสดงความบริ
สุ
ทธิ์
ความหมายที่
แย้
งกั
นของคำทั้
งสอง สื่
อนั
ยถึ
งเรื่
องราวของคนดี
ที่
ต้
องมี
ชี
วิ
ตแปดเปื้
อนในโลกี
ย์
∫้
านขนนก
คำว่
าบ้
าน
สื่
อความหมายถึ
งความอบอุ่
น ความมั่
นคง ครอบครั
ว แต่
คำว่
ขนนก
สื่
อความหมายถึ
งความเบาหวิ
วที่
พร้
อมจะปลิ
วทุ
กเมื่
ตามแรงลม นวนิ
ยายเรื่
องนี้
เป็
นเรื่
องของผู้
หญิ
งคนหนึ่
งที่
ใฝ่
ฝั
จะมี
บ้
าน มี
ครอบครั
วที่
อบอุ่
นมั่
นคง แต่
ในที่
สุ
ดความฝั
นของเธอ
ก็
ไม่
อาจเป็
นจริ
ง เพราะพื้
นฐานครอบครั
วที่
ขาดรั
กทำให้
เธอ
มี
ปั
ญหาจิ
ตใจไม่
มั่
นคง
โดยทั่
วไปนั
กเขี
ยนนิ
ยมตั้
งชื่
อเรื่
องที่
สั้
น กระชั
บ เพื่
ให้
จำง่
าย และสื่
อความหมายที่
ซ่
อนนั
ยอย่
างคมคาย แต่
พั
นตำรวจตรี
ประชา พู
นวิ
วั
ฒน์
นั
กเขี
ยนนวนิ
ยายขายดี
ในช่
วง
พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๐ จนได้
ชื่
อว่
าเป็
นนั
กเขี
ยนที่
ได้
ค่
าเรื่
อง
บรรทั
ดละ ๘ บาท สร้
างความเกรี
ยวกราวด้
วยการตั้
งชื่
อเรื่
อง
เป็
นภาษาพู
ดประโยคยาว อย่
างเช่
ก็
ºม‰มà
มี
∑างเลื
อกนีË
§รั
เข็
ดจริ
ง Ê „ห้
ดิÈ
นตาย ´ั
ดกั
นจนแหลก
และ
„§รเกà
งเกิ
นข้
ในตอนนั้
ถื
อว่
าชื่
อเรื่
องเกã
ไกã
แบบนี้
เป็
นเอกลั
กษณ์
เฉพาะตั
ว ปั
จจุ
บั
วรรณกรรมสมั
ยใหม่
ตั้
งชื่
อหนั
งสื
อให้
เป็
นจุ
ดขายมากขึ้
น เพราะ
ในแต่
ละเดื
อนมี
หนั
งสื
อใหม่
ผลิ
ตออกมาเป็
นจำนวนมาก นอกจาก
ออกแบบปกให้
สะดุ
ดตาบนแผงหนั
งสื
อแล้
ว ชื่
อหนั
งสื
อต้
องตั้
งให้
สะดุ
ดหู
จนต้
องถามหาซื้
อ บางครั้
งใช้
ภาษาปากหรื
อภาษาสแลง
เพื่
อเรี
ยกร้
องความสนใจของนั
กอ่
านรุ่
นหนุ่
มสาว อย่
างเช่
ºู้
ชาย
เลวกวà
าหมาและ‰มà
‰ด้
มาจากดาวอั
ง§าร
เป็
นชื่
อหนั
งสื
อแนวคู่
มื
แนะนำให้
ผู้
หญิ
งเข้
าใจผู้
ชาย ผู้
ชายเข้
าใจผู้
หญิ
ง เป็
นชื่
อเรื่
องที่
เรี
ยกร้
องความสนใจนั
กอ่
านทั้
งสองเพศ จากนั้
นกาละแมร์
ก็
มี
ผลงานเขี
ยนเล่
มอื่
น ๆ ในชื่
อท้
าทาย เช่
ºู้
ห≠ิ
งเดิ
นสาย
ºู้
ชายแนวนอน, จดหมาย∂÷
งกิÍ
ก ‚รแมนติ
ก‰มà
กัÍ
ก, ºู้
ห≠ิ
งร้
าย
ºู้
ชายรั
(แปลจาก Why men love bitches?)
หนั
งสื
อแนวรั
กโรแมนติ
กสไตล์
นิ
ยายรั
กเกาหลี
ที่
เขี
ยน
โดยนั
กเขี
ยนวั
ยรุ่
นสมั
ยนี้
ก็
ตั้
งชื่
อหนั
งสื
อด้
วยภาษาหวื
อหวา
ซึ่
งบอกแนวหนั
งสื
อชั
ดเจนว่
าเป็
นเรื่
องรั
กของหนุ่
มสาวซึ่
งมั
กจะ
เป็
นคู่
กั
ด อย่
างเช่
ºู้
ห≠ิ
งพั
น∏ุå
ร้
าย VS ºู้
ชายพั
น∏ุå
´à
าสå
, เสีË
ยงรั
อั
นตราย เจ้
าชายหมายเลข 7, หนุà
มกวน สาวแกรà
ง รั
กแรง§ู
ณสอง,
จั
∫นายวายร้
ายมารั
∫„ช้
ยั
ย§ุ
ณหนู
, ยั
ยปากกรร‰กรกั
∫นาย§ารมจั
ด,
มอ§§à
าลาเต้
มิ
ก´å
รั
กºสม„จ„ห้
นายกาแø, กามเ∑พแสนกล
รั
กอลวล หั
ว„จ„สปîö
ง, นาย (เกื
อ∫) ร้
ายกั
∫ยั
ย (แกล้
ง) ∫ืÈ
อ,
ร้
ายสุ
ดขัÈ
วกะชัË
วสุ
ดขี
ฯลฯ ที่
พบมากอี
กอย่
างหนึ่
งในบรรดา
หนั
งสื
อของนั
กเขี
ยนวั
ยรุ่
น ซึ่
งโดยมากเป็
นวรรณกรรมออนไลน์
คื
อเผยแพร่
ทางอิ
นเทอร์
เน็
ตก่
อนนำมารวมเล่
ม คื
อการตั้
งชื่
อเรื่
อง
เป็
นภาษาต่
างประเทศ บางครั้
งทั
บศั
พท์
เป็
นภาษาไทย บางครั้
ใช้
คำภาษาต่
างประเทศเลย เช่
เดอะ ‰ว∑å
‚รด, ‰มรอน,
Zatiara, เ´วี
นา มหาน§รแหà
งมนตรา, อาเ´น∏าเลี
ย, มาŒาเดล
มหาวิ
∑ยาลั
ยมหาเว∑
นอกจากชื่
อเรื่
องแล้
ว ชื่
อนามปากกา
ก็
มั
กเป็
นภาษาต่
างประเทศ แสดงให้
เห็
นว่
าภาษาต่
างประเทศ
มี
อิ
ทธิ
พลมากในวั
ฒนธรรมภาษาไทย
หนั
งสื
อสารคดี
ในปั
จจุ
บั
นก็
ตั้
งชื่
อสะดุ
ดหู
สะดุ
ดตา
ด้
วยภาษาร่
วมสมั
ย อย่
างหนั
งสื
อที่
ขายดี
ที่
สุ
ดในงานมหกรรม
หนั
งสื
อแห่
งชาติ
ในปี
ที่
แล้
วและปี
นี้
คื
ลั
∫ ลวง พราง ปØิ
วั
ติ
ปราสา∑∑ราย
และ
ลั
∫ ลวง พราง ภา§ Ú ´à
อนรู
ปปØิ
วั
ติ
çหั
กเหลีË
ยม‚หดé
ของ วาสนา นาน่
วม การเลื
อกใช้
คำศั
พท์
ในวงการทหารเข้
ากั
นดี
กั
บเนื้
อหาที่
กล่
าวถึ
งการปฏิ
วั
ติ
๑˘
กั
นยายน ๒๕๔˘ โดยคณะมนตรี
ความมั่
นคงแห่
งชาติ
(คมช.)
ซึ่
งเป็
นกลุ่
มทหาร นอกจากนี้
ชื่
อรองของหนั
งสื
อทั้
งสองเล่
มยั
งบอก
จุ
ดมุ่
งหมายว่
าผู้
เขี
ยนจะเปิ
ดเผยให้
รู้
ว่
าการปฏิ
วั
ติ
ดั
งกล่
าวมี
ความ
พลิ
กผั
นที่
ซ่
อนเร้
นอยู่
อย่
างไรบ้
าง
จะเห็
นได้
ว่
า การตั้
งชื่
อหนั
งสื
อในปั
จจุ
บั
น นอกจาก
จะบอกใบ้
ถึ
ง เนื้
อหาหรื
อแนวคิ
ดในหนั
งสื
อไว้
เป็
นนั
ยให้
ตี
ความแล้
ว หนั
งสื
อบางส่
วนยั
งนิ
ยมใช้
ภาษาที่
กระตุ้
นให้
เกิ
ความสนใจทั
นที
อาจใช้
ภาษาไม่
สุ
ภาพ ภาษาสแลง ภาษาปาก
ภาษาเฉพาะวงการ หรื
อภาษาต่
างประเทศ ซึ่
งจะพบได้
มาก
ในหนั
งสื
อของนั
กเขี
ยนวั
ยรุ่
น ชื่
อหนั
งสื
อมี
แนวโน้
มที่
จะยาวขึ้
แต่
เท่
าที่
พบมาเห็
นจะไม่
มี
ชื่
อหนั
งสื
อเล่
มใดยาวเท่
ากั
บหนั
งสื
รวมเรื่
องสั้
นของสิ
ริ
วร แก้
วกาญจน์
นั
กเขี
ยนรางวั
ลศิ
ลปาธร
ซึ่
งมี
ชื่
อว่
เรืË
องเลà
าของ§น∫ั
น∑÷
กเรืË
องเลà
า∑ีË
นั
กเลà
าเรืË
อง§นหน÷Ë
เลà
า„ห้
เขาøí