Page 20 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
18
วั
ฒนธรรม¿า…า
ศาสตราจารยå
ดร.รืË
นƒ∑ั
ย สั
จจพั
น∏ุå
...เรืË
อง
µ—È
ß™◊Ë
ÕÀπ—
ß ◊
Õ
ารตั้
งชื่
อหนั
งสื
อนั
บว่
าเป็
นศิ
ลปะอย่
างหนึ่
ง เพราะ
ชื่
อหนั
งสื
อควรจะต้
องบอกทิ
ศทางของหนั
งสื
อไว้
เป็
นนั
ย ๆ ว่
าเป็
นเรื่
องเกี่
ยวกั
บอะไร นอกจากนี้
ควรจะเป็
นชื่
อที่
สะดุ
ดความสนใจใคร่
รู้
จนอยากเปิ
ดอ่
านเนื้
อใน
วรรณคดี
ไทยสมั
ยก่
อนมั
กตั้
งชื่
อตามชื่
อตั
วละครเอกฝ่
ายชาย
เช่
รามเกี
ยรติÏ
อิ
เหนา พระอภั
ยมณี
สั
งขå
∑อง ขุ
นช้
างขุ
นแºน
ลิ
ลิ
ตพระลอ
ฯลฯ นาน ๆ จะมี
ชื่
อเรื่
องที่
ตั้
งตามชื่
อนางเอก เช่
ม‚นหå
รา แก้
วหน้
าม้
า ‚สนน้
อยเรื
อนงาม ศกุ
นตลา สาวิ
ตรี
ฯลฯ
ซึ่
งเป็
นที่
เข้
าใจได้
ว่
าเพราะตั
วละครผู้
หญิ
งไม่
มี
บทบาทเด่
นเท่
ตั
วละครผู้
ชาย เนื่
องมาจากสั
งคมไทยสมั
ยก่
อนยั
งไม่
เห็
นคุ
ณค่
ของผู้
หญิ
งเท่
ากั
บผู้
ชาย
ั้
ื่
ึ่
ื่
ื่
ี่
ี้
ื่
ี่
ู้
ื้
°
ในสมั
ยรั
ชกาลพระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ซึ่
งรั
บวั
ฒนธรรมหนั
งสื
อจากตะวั
นตกเข้
ามาแล้
ว มี
การตั้
งชื่
อเรื่
อง
ที่
แสดงแก่
นเรื่
องมากขึ้
น เช่
น พระราชนิ
พนธ์
เรื่
อง
มั
∑นะพา∏า
เห็
นแกà
ลู
ก หั
ว„จนั
กร∫ เมื
อง‰∑ยจงตืË
นเ∂ิ
ด ‚§ลนติ
ดล้
ฯลฯ
เมื่
อมี
ความนิ
ยมในการแต่
งและอ่
านบั
นเทิ
งคดี
สมั
ยใหม่
คื
เรื่
องสั้
น นวนิ
ยายมากขึ้
น ผู้
ประพั
นธ์
ได้
คิ
ดตั้
งชื่
อเรื่
องที่
บอกนั
เกี่
ยวกั
บเนื้
อเรื่
องหรื
อแก่
นเรื่
อง ซึ่
งเชิ
ญชวนให้
ผู้
อ่
านสนใจอย่
างยิ่
เช่
ละ§รแหà
งชี
วิ
ต ºิ
วเหลื
องหรื
อºิ
วขาว
ของ หม่
อมเจ้
าอากาศ
ดำเกิ
ง รพี
พั
ฒน์
ºู้
ดี
หน÷Ë
ง„นร้
อย ศั
ตรู
ของเจ้
าหลà
อน ชั
ยชนะ
ของหลวงนƒ∫าล
ของ ดอกไม้
สด
ห≠ิ
ง§นชัË
ว ∫้
าน∑ราย∑อง
ของ
ก.สุ
รางคนางค์
ลู
กºู้
ชาย ข้
างหลั
งภาพ จนกวà
าเราจะพ∫กั
นอี
แล‰ปข้
างหน้
ของ ศรี
บู
รพา
ºู้
ชนะสิ
∫∑ิ
ของ ยาขอบ
ขุ
นศ÷
แºลเกà
า ∫างระจั
ของ ไม้
เมื
องเดิ
ม เป็
นต้
นั
กประพั
นธ์
บางคนตั้
งใจเลื
อกใช้
ถ้
อยคำที่
มี
ซั
บซ้
อน
เพื่
อบอกนั
ยเกี่
ยวกั
บแนวคิ
ดสำคั
ญของเรื่
อง กฤษณา อโศกสิ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลปá
พ.ศ. ๒๕๓๑ พิ
ถี
พิ
ถั
นกั
บการ
ตั้
งชื่
อเรื่
องอย่
างยิ่
ง นวนิ
ยายหลายเรื่
องมี
ชื่
อเรื่
องที่
มี
ลั
กษณะ
เป็
นคำประสมแบบปฏิ
พจน์
(oxymoron) คื
อนำคำที่
มี
ความหมาย
ตรงกั
นข้
ามมาประสมเป็
นคำเดี
ยวกั
น ทำให้
มี
ความหมายแย้
งกั
ขณะเดี
ยวกั
นก็
ขยายความเสริ
มรั
บกั
นและกั
น เช่
น เรื่
อง
‰øหนาว
คำว่
‰ø
แสดงถึ
งความร้
อน ตรงกั
นข้
ามกั
บคำว่
หนาว
เมื่
อประสมกั
นเป็
นคำว่
‰øหนาว
มี
ความหมายว่
ากิ
เลสร้
อนแรง
ที่
เผาผลาญทำลายจนโดดเดี่
ยวและเหน็
บหนาว เรื่
อง
นÈ
ำº÷È
งขม
คำว่
นÈ
ำº÷È
แสดงความหวาน ขั
ดแย้
งกั
บคำว่
ขม
เมื่
อนำมา