Page 19 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
17
ด้
วยผลงานที่
สม่
ำเสมอและดี
เลิ
ศเหล่
านี้
นี่
เอง ท่
านจึ
งได้
รั
บการ
เลื่
อนตำแหน่
งจากหั
วหน้
าแผนกดนตรี
จนได้
เป็
นผู้
บั
งคั
บกองดุ
ริ
ยางค์
ทหารเรื
อ และได้
รั
บโปรดเกล้
าฯ ให้
ดำรงตำแหน่
งพลเรื
อตรี
คนแรก
และคนเดี
ยวทางด้
านสาขาดนตรี
ซึ่
งเป็
นพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณสู
งสุ
ต่
อวงการทหารเรื
อเป็
นอย่
างสู
ท่
านได้
เล่
าให้
ฟั
งถึ
งการแสดงที่
ประทั
บใจยิ่
งครั้
งหนึ่
งว่
çเปì
นการแสดง„นวั
ง เลีÈ
ยงรั
∫รองประ∏านา∏ิ
∫ดี
เยอรมั
น §รัÈ
งนัÈ
พระ∫า∑สมเด็
จพระเจ้
าอยูà
หั
ว ∑รงประ∑าน§ำแนะนำวà
า เมื
องเยอรมั
เขาเปì
นเมื
องดนตรี
§ลาสสิ
ก เพราะ©ะนัÈ
นเราเลà
นเพลง‰∑ย„นรู
ปแ∫∫
ดนตรี
§ลาสสิ
กอยà
างนีÈ
„ห้
เลà
นเ©พาะเพลง‰∑ย อยà
างลาวดวงเดื
อน
ลาวเจริ
≠ศรี
เขมร‰∑ร‚ย§ และเพลงพระราชนิ
พน∏å
...เวลามี
งาน
พระอง§å
∑à
านจะเสด็
จพระราชดำเนิ
นมา∑ีË
วง∑ุ
ก∑ี
∫าง§รัÈ
มา∑รงแ´ก‚´‚øนกลางวงเลย §รัÈ
งหน÷Ë
งสมเด็
จพระราชิ
นี
ก็
∑รงรั
∫สัË
กั
∫พระเจ้
าอยูà
หั
ววà
า çขอเพลง´ั
กเพลง´ิ
ขอเพลงสรรเสริ
≠ จะ‰ด้
จ∫
เสี
ย∑ี
จะเช้
าแล้
วé เพราะ∑รงดนตรี
‰มà
ยอมจ∫ (หั
วเราะ)é
ในขณะที่
รั
บราชการอยู่
นั้
น ด้
วยความสามารถและ
ประสบการณ์
ท่
านได้
ร่
วมก่
อตั้
งวง
Bangkok Symphony Orchestra
วางรากฐานและพั
ฒนานั
กดนตรี
ในฐานะºู้
อำนวยเพลง จนได้
มาตรฐานสากล
ต่
อมาได้
ร่
วมก่
อตั้
งสถาบั
Bangkok Symphony
Music School
ซึ่
งเป็
นโรงเรี
ยนสอนเครื่
องสายทุ
กชนิ
ด ผลิ
ตนั
กดนตรี
ที่
มี
ฝี
มื
อรุ่
นแล้
วรุ่
นเล่
า นอกจากนี้
ท่
านยั
งมี
ผลงานด้
านการประพั
นธ์
เพลง
และเรี
ยบเรี
ยงเสี
ยงประสานมากมาย เช่
น เพลงวอลซ์
นาวี
เพลงทหารพรานนาวิ
กโยธิ
น “นั
กรบชุ
ดดำ” เพลงมาร์
ชศรี
ธานี
เพลงน้
อมเกล้
าฯ ถวายชั
ยมงคล เพลงสิ
ริ
มหาราชิ
นี
เป็
นต้
น ด้
วยผลงาน
ที่
โดดเด่
นเป็
นที่
ยอมรั
บอย่
างสู
งมาตลอดระยะเวลากว่
า ๔๐ ปี
จึ
งทำให้
ท่
านได้
รั
บการคั
ดเลื
อกเป็
ศิ
ลปî
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง
(ดนตรี
สากล) พุ
ทธศั
กราช ÚııÒ
สำหรั
โรงเรี
ยนวี
ระพั
นธ์
ดุ
ริ
ยางค์
นั้
น ก่
อตั้
งขึ้
เมื่
ออาจารย์
วี
ระพั
นธ์
ใกล้
จะเกษี
ยณราชการ ท่
านเล่
าว่
çก็
∂ามตั
วเอง
วà
าชอ∫อะ‰ร? ก็
ตอ∫ตั
วเองวà
า çชอ∫สอนเด็
ก Ê สอนแล้
วมี
§วามสุ
แล้
ว∑ำ‰ม∫ัÈ
นปลายชี
วิ
ต‰มà
∑ำสิË
ง∑ีË
ชอ∫ลà
ะ? พอมาเห็
นส∂าน∑ีË
นีÈ
ก็
ชอ∫
เหมาะกั
∫การตัÈ
ง‚รงเรี
ยนและ„กล้
∫้
าน...∫้
านºมอยูà
ตรงข้
ามนีË
เอง
ก็
เลย∑ำเรืË
องขอกระ∑รวงศ÷
ก…า∏ิ
การ เปî
ดเปì
น‚รงเรี
ยนวี
ระพั
น∏å
ดุ
ริ
ยาง§å
´÷Ë
งมาจากชืË
อของºมและชืË
อลู
กชาย§น‚ต (ดุ
ริ
ยาง§å
) มารวมกั
เปî
ดมาเปì
นปï
∑ีË
¯ แล้
ว. . .จะเรี
ยก∑ีË
นีË
วà
าเปì
น∫้
านหลั
ง∑ีË
สองก็
‰ด้
เพราะอยูà
∑ีË
นีË
เปì
นสà
วน„ห≠à
ตืË
นเช้
าก็
มาสอนลู
กศิ
…ยå
แล้
ว ∫างวั
มาตัÈ
งแตà
¯.Û น. สอนจน∂÷
ง Ú.Û น. ‚รงเรี
ยนจะหยุ
ด∑ุ
กวั
นจั
น∑รå
มี
นั
กเรี
ยนเยอะแยะหลายลั
ก…ณะ ∑ัÈ
งเด็
กเล็
ก‰มà
เปì
นเลยหรื
อเปì
น∫้
าง
แล้
วนั
กศ÷
ก…ามหาวิ
∑ยาลั
ยก็
มี
„ห้
ชà
วยติ
วกà
อนสอ∫เข้
าหรื
อเข้
า‰ปแล้
∫าง§รัÈ
งเรี
ยน‰มà
รู้
เรืË
องก็
มา„ห้
สอนก็
มี
ºมพู
ดเสมอวà
า§น‰∑ยชอ∫§ิ
ดวà
เด็
กเล็
ก Ê ∑ำอะ‰ร‰มà
เปì
น แตà
จริ
ง Ê แล้
วเด็
กเล็
กเนีË
ย! ∑ำอะ‰ร‰ด้
‰ว
และเกà
งมาก เพราะเด็
กยั
งสมองวà
างเปลà
า กล้
ามเนืÈ
อยั
งพั
≤นา พอ‚ตข÷È
น´ิ
!
กลั
∫ยิË
งเรี
ยน‰มà
ดี
เพราะสน„จอยà
างอืË
นเยอะ‰ปหมด...é
ด.ญ.มนั
สนั
นท์
พั
นธุ์
เพÁ
หรื
อน้
องนั
ท ศิ
ษย์
รุ่
นล่
าสุ
ดเล่
าถึ
อาจารย์
ว่
çมาเรี
ยน‰ว‚อลิ
นกั
∫อาจารยå
ตัÈ
งแตà
ปลายปï
ıÒ อาจารยå
สอนสนุ
ก อารมณå
ดี
∫อกวà
า„ห้
ขยั
น´้
อม และยั
งมี
วง„ห้
´้
อม ∑ำ„ห้
‰ด้
ประส∫การณå
มากข÷È
น Ωñ
ก„ห้
เรา‰ปเข้
าวง∑ีË
„ห≠à
ข÷È
นเรืË
อย Ê อี
กอยà
าง
การเรี
ยนดนตรี
∑ำ„ห้
เรามี
วิ
นั
ย„นการ´้
อมและมี
§วามรั
∫ºิ
ดชอ∫ ตัÈ
ง„จ
วà
าจะเรี
ยนเพืË
อพั
≤นาΩï
มื
อ‰ปเรืË
อย Ê §à
ะé
ปั
จจุ
บั
นน้
องนั
ทเป็
นสมาชิ
วงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทยในพระอุ
ปถั
มภ์
สมเด็
จพระเจ้
าพี่
นางเธอ
เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
สั
งกั
ดสำนั
กงาน
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
นอกเหนื
อจากความสุ
ขที่
ได้
สอนเด็
ก ๆ เล่
นดนตรี
อาจารย์
วี
ระพั
นธ์
ยั
งมี
อี
กสิ่
งหนึ่
งที่
อยากจะทำ ท่
านเล่
าว่
çºมเ§ย§ิ
ดมานาน
แล้
ว ตัÈ
งแตà
ตอนเรี
ยนอยูà
อั
งกƒ… เมื
อง„ห≠à
Ê ∑ัË
ว‚ลก∑ีË
มี
วั
≤น∏รรม
∑างดนตรี
เขาจะมี
วงสมั
§รเลà
น เรี
ยกวà
า Community Orchestra หรื
เปì
นวงของชุ
มชน ºู้
∑ีË
เลà
นจะ‰มà
‰ด้
เลà
นกั
นจริ
งเพืË
อเปì
นอาชี
พ แตà
เลà
นด้
วย
„จรั
ก ´÷Ë
งอาจจะเปì
นพวก∑ีË
สมั
ยเด็
กเ§ยเรี
ยนดนตรี
พอ‚ตข÷È
น‰ป∑ำงาน
ด้
านอืË
น Ê แตà
ก็
ยั
งอยากเลà
นดนตรี
อยูà
เพืË
อ§วามสนุ
ก วงนีÈ
อาจจะชืË
Bangkok Community Orchestra มี
การแสดง§อนเสิ
รå
ตปï
ละ§รัÈ
สอง§รัÈ
ง „ห้
„§รก็
‰ด้
∑ีË
อยากเลà
นดนตรี
‰ด้
มี
‚อกาส มี
เว∑ี
สา∏ารณะ
ของชุ
มชน ∂ื
อเปì
นการ∑ำ„ห้
กั
∫สั
ง§ม สั
ง§มจะ‰ด้
‰มà
เ§รี
ยด (หั
วเราะ)
§ิ
ดวà
าภาย„นปï
นีÈ
จะรà
วมกั
∫ลู
กศิ
…ยå
คุ
≥จารุ
≥ี
หงส์
จารุ
มาชà
วยกั
น∑ำ
พอแล้
วชี
วิ
ตนีÈ
é
แม้
อาจารย์
วี
ระพั
นธ์
จะกล่
าวไว้
ว่
าได้
เข้
ามาเรี
ยนในวงการ
ดนตรี
คลาสสิ
กโดยบั
งเอิ
ญ แต่
สิ่
งที่
ท่
านได้
สร้
างสรรค์
ไว้
แล้
ว และ
รวมถึ
งสิ่
งที่
กำลั
งจะทำต่
อไปในอนาคตอั
นใกล้
นั้
น...กลั
บมี
คุ
ณู
ปการ
อย่
างใหญ่
หลวง และเป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
อี
กแห่
งหนึ่
งที่
สำคั
ญของ
เยาวชนไทยที่
สนใจดนตรี
คลาสสิ
กในบ้
านเราค่
ะÇ