Page 16 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
14
วั
ฒนธรรมนÕ°µ”รา
§ÿ
≥§à
“¢Õ߇æ≈ß√—
°™“µ‘
ยามานุ
สติ
เป็
นคำโคลงพระราชนิ
พนธ์
ใน
พร ะ บาทสม เ ด็
จพร ะ ม ง กุ
ฎแกล้
า เ จ้
า อยู่
หั
ทรงพระราชนิ
พนธ์
ไว้
ณ พระตำหนั
กจิ
ตรลดา
รโหฐานเมื่
อวั
นเสาร์
ที่
๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ และได้
พระราชฐานแก่
ทหารอาสาสมั
ยสงครามโลกครั้
งที่
๑ ต่
อมาได้
มี
การนำโคลงนี้
มาแต่
งเป็
นเพลงปลุ
กใจ ซึ่
งประพั
นธ์
ทำนองโดย
นารถ ถาวรบุ
ตร เมื่
อใดที่
เราได้
ยิ
นเพลงนี้
เราจะรู้
สึ
กถึ
งความรั
ชาติ
อยากจะทำอะไรเพื่
อให้
ชาติ
มั่
นคง และปลอดภั
ย โดยเฉพาะ
เมื่
อประเทศชาติ
ถู
กรุ
กรานหรื
อคนในชาติ
แตกความสามั
คคี
ประวั
ติ
ศาสตร์
ของชาติ
ไทยในแต่
ละช่
วงที่
ผ่
านมา
มี
เหตุ
การณ์
ต่
าง ๆ มากมายที่
ท้
าทายความอยู่
รอดของชาติ
เราเคยเผชิ
ญทั้
งศั
ตรู
ภายนอกและภายในประเทศ บางครั้
งแทบ
เอาตั
วไม่
รอด แต่
สุ
ดท้
ายก็
ผ่
านมาได้
ปั
จจั
ยต่
าง ๆ ที่
ทำให้
ชาติ
ดำรงอยู่
ได้
นั้
นมี
หลายปั
จจั
ย ไม่
ว่
าจะเป็
นความรั
ก ความสามั
คคี
ความกล้
าหาญของคนในชาติ
หรื
อการมี
ผู้
นำที่
ดี
โดยเฉพาะ
พระมหากษั
ตริ
ย์
ไทยที่
ทรงนำประเทศชาติ
ให้
พ้
นภั
ยตลอดมา
และอี
กปั
จจั
ยหนึ่
งที่
มี
ส่
วนสำคั
ญในการเสริ
มสร้
างจิ
ตใจ และกำลั
ใจให้
ต่
อสู้
กั
บอุ
ปสรรคต่
างๆ จนสามารถเอาชนะได้
นั่
นคื
เพลงปลุ
กใจ หรื
อเพลงรั
กชาติ
ในรั
ชสมั
ยของพระเจ้
าอยู่
หั
รั
ชกาลที่
๖ ที่
ประเทศต้
องเผชิ
ญกั
บการล่
าอาณานิ
คมของชาติ
ตะวั
นตก และสงครามโลกครั้
งที่
๑ พระองค์
ได้
ทรงพระราชนิ
พนธ์
โครงกลอนไว้
หลายบทเพื่
อสร้
างความรั
กความสามั
คคี
ของ
ประชาชนและทหารของพระองค์
โครงกลอนเหล่
านั้
นสามารถ
นำไปขั
บร้
องได้
ตามธรรมชาติ
ของบทกวี
ของไทย ซื่
งต่
อมา
ภายหลั
ง ได้
มี
การนำบทพระราชนิ
พนธ์
มาใส่
ทำนอง และเรี
ยบ
เรี
ยงดนตรี
เพื่
อให้
วงดนตรี
สามารถนำไปร้
องและบรรเลงได้
บทเพลงพระราชนิ
พนธ์
รั
กชาติ
ของในหลวงรั
ชกาลที่
๖ ที่
เรา
ได้
ยิ
นได้
ฟั
งกั
นบ่
อย คื
อเพลง สยามานุ
สติ
และไทยรวมกำลั
ในช่
วงเปลี่
ยนแปลงการปกครอง และ ระหว่
าง
สงครามโลกครั้
งที่
๒ ถื
อว่
าเป็
นยุ
คสำคั
ญของเพลงรั
กชาติ
ยุ
คหนึ่
เพราะเป็
นช่
วงที่
ประเทศถู
กรุ
กราน เศรษฐกิ
จตกต่
ำ มี
ความ
แปลกแยกในด้
านความคิ
ด ขวั
ญ และจิ
ตใจ ของคนในชาติ
ตกต่
เป็
นที่
สุ
ด เพื่
อเสริ
มสร้
าง ความเข็
มแข็
ง ความสามั
คคี
และ
ความรั
กชาติ
มี
กำลั
งใจที่
จะต่
อสู้
เพื่
อกอบกู้
ชาติ
หลวงวิ
จิ
ตรวาทการ
ได้
ประพั
นธ์
เพลงรั
กชาติ
ไว้
มากมายตามนโยบายของรั
ฐบาล
จอมพล ป. พิ
บู
ลสงคราม ทั้
งที่
ใช้
ในการขั
บร้
องประกอบ
การแสดงละคร และขั
บร้
องทั่
วไป ตั
วอย่
างบางเพลงที่
เรารู้
จั
กดี
ได้
แก่
รั
กเมื
องไทย ตื่
นเถิ
ดชาวไทย ใต้
ร่
มธงไทย อยุ
ธยา
เลื
อดสุ
พรรณ และ ต้
นตระกู
ลไทย เป็
นต้
ตั้
งแต่
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็
นต้
นมา ประเทศไทยได้
ประสบ
กั
บวิ
กฤตการณ์
ต่
าง ๆ ทั้
งด้
านการเมื
องการปกครอง และ
เศรษฐกิ
จการเงิ
น มี
การต่
อสู้
ด้
านอุ
ดมการณ์
แบบประชาธิ
ปไตย
กั
บคอมมิ
วนิ
สต์
มี
รั
ฐประหารหลายครั้
ง เศรษฐกิ
จตกต่
ำ และ
มี
การขั
ดแย้
งระหว่
างฝ่
ายเสื้
อแดงกั
บเสื้
อเหลื
อง ซึ่
งโดยรวมแล้
คื
อการขั
ดแย้
งด้
านความคิ
ดทางการเมื
อง ผลที่
ตามมาคื
การแตกความสามั
คคี
ซึ่
งเป็
นอั
นตรายต่
อความอยู่
รอดของชาติ
ในช่
วงระหว่
างปี
พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๕ ทหารและประชาชน
ได้
ร่
วมกั
นต่
อสู้
กั
บขบวนการคอมมิ
วนิ
สต์
ในประเทศอย่
างหนั
มี
การสู
ญเสี
ยชี
วิ
ตเป็
นจำนวนมาก มี
การแย่
งชิ
งประชาชน
เมื่
อสถานการณ์
บั่
นทอนและสั่
นสะเทื
อนต่
อความมั่
นคงของชาติ
อย่
างนั้
น รั
ฐบาลต้
องใช้
พลั
งอำนาจทุ
กอย่
างของชาติ
เพื่
อให้
ชาติ
อยู่
รอด ในส่
วนกองทั
พและส่
วนราชการต่
าง ๆ เมื่
อรั
บนโยบาย
จากรั
ฐบาลแล้
วได้
ใช้
เครื่
องมื
อทุ
กอย่
างให้
เกิ
ดประโยชน์
สู
งสุ
ในส่
วนของทหารนั้
นคนทั่
วไปจะเข้
าใจว่
าเครื่
องมื
อที่
ทหารใช้
คงไม่
พ้
นยุ
ทโธปกรณ์
และกำลั
งทหารเท่
านั้
น แต่
สิ่
งหนึ่
งที่
ทหาร
ใช้
เพื่
อเสริ
มสร้
างความรั
กความสามั
คคี
ของคนในชาติ
คื
เพลงปลุ
กใจหรื
อเพลงรั
กชาติ
นั่
นเอง
นาวาเอก ณั
∞ รั
ชกุ
ล...เรืË
อง
À“° ¬“¡¬—
ßÕ¬Ÿà
¬—È
ß
¬◊
π¬ß
‡√“°Á
‡À¡◊
ÕπÕ¬Ÿà
§ß
™’
æ¥â
«¬
À“° ¬“¡æ‘
π“»≈ß
‰∑¬Õ¬Ÿà
䴉
ƒÂ
‡√“°Á
‡À¡◊
Õπ¡Õ¥¡â
«¬ À¡¥ ‘È
π °ÿ
≈‰∑¬œ