Page 17 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
15
ในช่
วงระยะเวลาที่
ผ่
านมา หน่
วยราชการต่
าง ๆ ที่
มี
หน่
วยงานทางด้
านดนตรี
ได้
มี
การบั
นทึ
กเสี
ยงรั
กชาติ
เป็
นจำนวนมาก
มี
ทั้
งการแต่
งเพลงใหม่
และนำเพลงเก่
ามาบั
นทึ
ก ระหว่
างเดื
อน
มิ
ถุ
นายน-สิ
งหาคม ปี
พ.ศ. ๒๕๒๒ วงดุ
ริ
ยางค์
ราชนาวี
ได้
บั
นทึ
เสี
ยงเพลงรั
กชาติ
ที่
ห้
องบั
นทึ
กเสี
ยง ณ พระตำหนั
กจิ
ตรลดา
รโหฐาน ในการบั
นทึ
กเสี
ยงครั้
งนี้
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ทรงควบคุ
มการบั
นทึ
กเสี
ยงด้
วยพระองค์
เอง โดยมี
พลเรื
อเอก
หม่
อมหลวงอั
ศนี
ปราโมช และ พลเรื
อตรี
วี
ระพั
นธ์
วอกลาง
สลั
บกั
นเป็
นวาทยากร นั
กร้
องที่
ร่
วมขั
บร้
องได้
แก่
สั
นติ
ลุ
นเผ่
สวลี
ผกาพั
นธ์
และ จิ
นตนา สุ
ขสถิ
ตย์
เพลงรั
กชาติ
ที่
บั
นทึ
กครั้
งนี้
นอกจากที่
กล่
าวถึ
งแล้
วยั
งมี
บทเพลงพระราชนิ
พนธ์
รั
กชาติ
อี
กหลายเพลง เช่
น แผ่
นดิ
นของเรา เกิ
ดเป็
นไทยตายเพื่
อไทย
เราสู้
และความฝั
นอั
นสู
งสุ
ด เป็
นต้
น เมื่
อเพลงเหล่
านี้
บั
นทึ
เสร็
จแล้
ว ได้
นำไปเปิ
ดในสถานี
วิ
ทยุ
และโทรทั
ศน์
ทั่
วไป นอกจากนั้
ยั
งได้
นำไปบรรเลงในพิ
ธี
พระราชทานเพลิ
งศพทหารที่
เสี
ยชี
วิ
จากการสู้
รบเพื่
อปกป้
องและคุ้
มครองประเทศ ในปั
จจุ
บั
น เมื่
อมี
เหตุ
การณ์
ที่
คนในชาติ
ต้
องการความรั
กสามั
คคี
และกำลั
งใจ
ในการต่
อสู้
บทเพลงรั
กชาติ
ก็
จะทำหน้
าที่
สื่
อความรั
กและให้
กำลั
ใจต่
อสู้
เพื่
อชาติ
บ้
านเมื
องโดยไม่
ย่
อท้
อ อย่
างเช่
นเมื่
อเดื
อน
กรกฎาคม ปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่
ผ่
านมา ท่
ามกลางความขั
ดแย้
งของ
คนในชาติ
วงดุ
ริ
ยางค์
ราชนาวี
ได้
บรรเลงและขั
บร้
องเพลงรั
กชาติ
ออกรายการโทรทั
ศน์
ทางที
วี
ไทย ให้
ประชาชนทั่
วไปได้
รั
บฟั
ทำให้
บรรยากาศดี
ๆ เกิ
ดขึ้
นหลายอย่
าง เช่
น มี
การจั
บกลุ่
สนทนาเกี่
ยวกั
บบทเพลง และเสนอทางออกในการแก้
ปั
ญหา
ของชาติ
ร่
วมกั
เพลงรั
กชาติ
ที่
มี
ความสมบู
รณ์
นั้
น เนื้
อเพลงจะมี
ความ
ไพเราะงดงาม สื่
อความรั
กความสามั
คคี
ความกล้
าหาญ และ
การสละชี
วิ
ตเพื่
อชาติ
เนื้
อความและความหมายมี
ความต่
อเนื่
อง
และเป็
นเอกภาพ วรรณยุ
กต์
และสั
มผั
สเป็
นไปตามฉั
นทลั
กษณ์
ของโคลงกลอนที่
ถู
กต้
อง ในส่
วนดนตรี
นั้
น ทำนองและจั
งหวะ
จะช่
วยเสริ
มความรู้
สึ
กของบทเพลงให้
มี
ความหนั
กแน่
น Œึ
กเหิ
และเร้
าใจ เมื่
อเนื้
อเพลง และดนตรี
ผสมลงตั
ว บทเพลงรั
กชาติ
เพลงนั้
นจะมี
พลั
ง และสร้
างแรงบั
นดาลใจให้
ผู้
ได้
ยิ
นได้
ฟั
งทุ
กคน
ขอนำบทเพลงพระราชนิ
พนธ์
เกิ
ดเป็
นไทยตายเพื่
อไทย ที่
พวกเรา
ทุ
กคนเคยได้
ยิ
นได้
ฟ้
ง และรู้
จั
กกั
นดี
มาเป็
นตั
วอย่
าง
เกิ
ดเป็
นไทยตายเพื่
อไทย
เกิ
ดเป็
นไทยแล้
วใจต้
องสู้
ถิ่
นไทยเรารู้
เรารั
กยิ่
ศั
ตรู
หน้
าไหนไม่
เกรงกริ่
หากมาช่
วงชิ
งตายเสี
ยเถิ
เผ่
าไทยเดิ
มล้
วนคนใจเด็
แกร่
งดั
งเหล็
กเพชรชู
ชาติ
เชิ
ต่
างรั
กษาไว้
แดนกำเนิ
เกิ
ดเป็
นไทยแล้
วจำใส่
ใจ
เพลงรั
กชาติ
มี
ความสำคั
ญต่
อจิ
ตใจของคนในชาติ
มาก
นอกจากช่
วยในการบั
นเทิ
ง และขั
บกล่
อมแล้
ว ยั
งสามารถเสริ
สร้
างขวั
ญกำลั
งใจ ความรั
กสามั
คคี
และเป็
นแรงบั
นดาลใจให้
ทำ
สิ่
งที่
เป็
นประโยชน์
ต่
อมวลชน และประเทศชาติ
ซึ่
งในที่
สุ
ดจะนำ
มาซึ่
งความสงบสุ
ข และความมั่
นคงของชาติ