Page 10 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
8
นเดื
อนมิ
ถุ
นายนนี้
มี
วั
นที่
สำคั
ญยิ่
งของปวงชนชาวไทย
ที่
ต้
องรำลึ
กถึ
ง คื
อ วั
นอานั
นทมหิ
ดล ซึ่
งตรงกั
บวั
นที่
๙ มิ
ถุ
นายนของทุ
กปี
เนื่
องจากเป็
นวั
นสวรรคตของ
พระบาทสมเด็
จพระปรเมนทรมหาอานั
นทมหิ
ดล
รั
ชกาลที่
๘ พระมหากษั
ตริ
ย์
ที่
เสด็
จเถลิ
งถวั
ลยราชสมบั
ติ
ในระบอบ
ประชาธิ
ปไตยอั
นมี
พระมหากษั
ตริ
ย์
เป็
นประมุ
ขพระองค์
แรก รั
ฐบาลไทย
จึ
งได้
ถื
อเอาวั
นดั
งกล่
าวเป็
วั
นอานั
นทมหิ
ดล
เพื่
อต้
องการให้
ปวงชน
ชาวไทยได้
รำลึ
กถึ
งพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณของพระองค์
ที่
ทรงมี
ต่
พสกนิ
กรชาวไทย
พระบาทสมเด็
จพระปรเมนทรมหาอานั
นทมหิ
ดล รั
ชกาลที่
เป็
นพระโอรสพระองค์
แรกในสมเด็
จพระมหิ
ตลาธิ
เบศร อดุ
ลยเดชวิ
กรม
พระบรมราชชนก กั
บสมเด็
จพระศรี
นคริ
นทราบรมราชชนนี
ทรงพระราชสมภพ ณ เมื
องไŒเดลเบอร์
ก ประเทศเยอรมนี
เมื่
วั
นอาทิ
ตย์
ที่
๒ กั
นยายน พ.ศ. ๒๔ˆ๘ มี
พระนามว่
า çหม่
อมเจ้
าชาย
อานั
นทมหิ
ดลé พระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว รั
ชกาลที่
โปรดเกล้
าฯ สถาปนาเป็
นพระวรวงศ์
เธอพระองค์
เจ้
าอานั
นทมหิ
ดล
เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๗ มี
พระเชษฐภคิ
นี
พระองค์
หนึ่
ง คื
อ สมเด็
จพระเจ้
พี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาสราชนคริ
นทร์
และ
มี
พระอนุ
ชาพระองค์
หนึ่
ง คื
อ พระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พล
อดุ
ลยเดช รั
ชกาลปั
จจุ
บั
ในปี
พ.ศ. ๒๔ˆ๙ ได้
ตามเสด็
จฯ สมเด็
จพระบรมราชชนก
ไปประทั
บที่
เมื
องบอสตั
น สหรั
ฐอเมริ
กา ขณะเสด็
จฯ ไปทรงศึ
กษา
วิ
ชาการแพทย์
ต่
อมาในปี
พ.ศ. ๒๔๗๒ สมเด็
จพระบรมราชชนก
เสด็
จทิ
วงคต จึ
งทรงกำพร้
าพระราชบิ
ดาตั้
งแต่
พระชนมายุ
เพี
ยง ๔ พรรษา
และด้
วยทรงมี
พระอนามั
ยไม่
แข็
งแรงมาตลอด ในปี
พ.ศ. ๒๔๗ˆ
สมเด็
จพระบรมราชชนนี
จึ
งได้
ขอพระราชทานพระบรมราชานุ
ญาต
จากพระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว พาพระโอรสและพระธิ
ดา
เสด็
จไปประทั
บ ณ เมื
องโลซานน์
ประเทศสวิ
ตเซอร์
แลนด์
เพื่
พระอนามั
ยและการศึ
กษาของพระโอรสและพระธิ
ดาที่
ประเทศนั้
ต่
อมาพระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ได้
เสด็
จไป
ประทั
บรั
กษาพระเนตรที่
ประเทศอั
งกฤษ และได้
ทรงสละราชสมบั
ติ
การสื
บราชสมบั
ติ
ตามความในรั
ฐธรรมนู
ญแห่
งราชอาณาจั
กรสยาม
จึ
งเป็
นไปตามกฎมณเ±ี
ยรบาลว่
าด้
วยการสื
บราชสั
นตติ
วงศ์
และ
ด้
วยความเห็
นชอบของสภาผู้
แทนราษฎรได้
ลงมติ
ให้
อั
ญเชิ
พระวรวงศ์
เธอ พระองค์
เจ้
าอานั
นทมหิ
ดล เสด็
จ¢ึÈ
นครองราชย์
ส◊
บราชสั
นตติ
วงศ์
เปì
นพระมหากษั
ตริ
ย์
รั
ชกาลที่
¯ แห่
พระบรมราชจั
กรี
วงศ์
เม◊่
อวั
นที่
Ú มี
นาคม พ.ศ. ÚÙ˜˜
โดย
ได้
เฉลิ
มพระนามว่
พระบาทสมเด็
จพระปรเมนทรมหาอานั
นทมหิ
ดล
สกลไพศาล มหารั
ษÆธิ
บดี
พระอั
∞มรามาธิ
บดิ
นทร สยามิ
นทราธิ
ราช
บรมนา∂บพิ
ตร
ซึ่
งในขณะนั้
นพระองค์
ทรงมี
พระชนมายุ
เพี
ยง ๙ พรรษา
จึ
งจำเป็
นต้
องมี
ผู้
สำเร็
จราชการแผ่
นดิ
นแทนพระองค์
เพราะพระองค์
ได้
ทรงศึ
กษาอยู่
ที่
ประเทศสวิ
ตเซอร์
แลนด์
ต่
อมาเมื่
อพระองค์
มี
พระชนมายุ
๑Û พรรษา ได้
เสด็
จฯ นิ
วั
ติ
ประเทศไทย และทรงออก
เยี่
ยมเยี
ยนราษฎรในพื้
นที่
ต่
าง ๆ ทรงประทั
บอยู่
ประเทศไทยประมาณ
๒ เดื
อน ก็
เสด็
จนิ
วั
ติ
ประเทศสวิ
ตเซอร์
แลนด์
เพื่
อทรงศึ
กษาต่
ในมหาวิ
ทยาลั
ยที่
คณะนิ
ติ
ศาสตร์
และการปกครอง จนกระทั่
งวั
นที่
๒ กั
นยายน ๒๔๘๘ พระองค์
ทรงบรรลุ
นิ
ติ
ภาวะแล้
ว จึ
งเสด็
จฯ
นิ
วั
ติ
ประเทศไทยอี
กครั้
งหนึ่
ง เพื่
อทรงบริ
หารประเทศเต็
มตาม
พระราชอำนาจในฐานะประมุ
ขของประเทศ
๙ มิ
ถุ
นายน
วั
นอานั
นทมหิ
ดล
ี้
ี่
ิ่
ี่
ึ่
ี่
ื่
รâ
Õย‡ร◊Ë
Õßวั
นส”§ั
สิ
ริ
วิ
ภา...เรื่
อง