Page 5 - Culture3-2016
P. 5มรดกภมูปิัญญาทาง โลกวฒันธรรม

วฒันธรรม


๙๒แผ่นดินเดยีว 

๑๘
บนัเทิงศลิป์ กินเส้นกินก๋วยเตย๋ีว

กนัตรมึท่วงทานองและบทเพลงชีวิต ตารับชาวไทยและอาเซยีน

๙๘ 
คนไทยเขมร/คนอีสานใต้ มองผ่านหนามเตย 
๒๖
ชัน้เชิงชา่ง ภาพยนตร์

งานปั้นหล่อพระ สือ่สะท้อนวฒันธรรม

๑๐๔ 
วิจิตรศลิ ป์แห่งองค์พระปฏิมา วัฒนธรรมวพิ ากษ์ 
๓๔
สบืสาวเลา่เรอื่ง กฤชเหลอืลมัย

ตานานพระธาตนุครศรีธรรมราช อาหารไทยในยุคสมยั 

๔๒ 
กีฬา การละเล่น ท่เี ปลยี่ นแปลง

ลูกข่างการขว้างอนัชวนหลงใหล ๑๑๒นทิศัน์วฒันธรรม

๔๘ 
ประเพณี ศูนย์การเรยี นรู้อาหารไทย

๔๘
บญุบง้ัไฟอสีาน แหล่งรวมความรู้ด้านอาหาร

การทวงสญัญาจากผืนดินสู่สวรรค์ การกนิแห่งเดยีวในไทย

๕๖ 
จกั รวาลทัศน์ 

ข้าวหลามภูมปิัญญาอาหารไทย

๖๔ ภาษาและหนังสือ 


ภาษากูย/กวย

สยามศิลปิน
๗๒ 
ศิลปินแห่งชาติ 

เปย๊ี ก โปสเตอร์

เขยี นภาพผา่ นเลนส์

๗๘ 
เชดิ ชูปูชนีย

เพญ็ พรรณ สทิ ธไิ ตรย์


ครผู สู้ ลกั เอกลกั ษณไ์ ทย
๘๔ 
พนื้ บ้านพนื้ เมือง 

จนั ทร์ ขตั ตนิ นท์


ชวี ติ หมนุ วน คนทา ลอ้ รถมา้
๗๒

3
กรกฎาคม-กนั ยายน ๒๕๕๙    3   4   5   6   7