Page 3 - Culture3-2016
P. 3เจ้าของ

•
กรมส่งเสรมิวฒันธรรม


บรรณาธิการ

• 
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกรู 

อธิบดีกรมส่งเสรมิวฒันธรรม

ความกลมกล่อมของรสชาติเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด ในอาหารไทย สะท้อน
ผู้ช่วยบรรณาธกิาร

ถึงวัฒนธรรมการอยู่ การกิน แต่ละจานผสมผสานภูมิปัญญาในการเลือกสรรวัตถุดิบ
• 
นางสนุ นั ทา มติ รงาม 
การปรุง การจัดแต่ง ไปจนถึงการรับประทาน อาหารจึงเป็นสิ่งบ่งบอกตัวตนของคน 
รองอธิบดกีรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แต่ละถิ่นฐานได้ดีท่ีสุด ในทุกคาเม่ือได้รับประทานไม่ใช่เพียงแค่อ่ิมท้อง หากคุณค่า •
นางสาวทศั ชล เทพกา ปนาท 

ที่มากับความอร่อยยังเต็มไปด้วยการป้องกันและรักษาร่างกายเปรียบอาหาร รองอธิบดีกรมส่งเสริมวฒันธรรม

เป็นด่ังยานี่คือความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครของอาหารไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สร้าง 

รสไทย กองบรรณาธกิาร
ความประทบัใจให้กับผู้ที่ได้ลม้ิลองมาแล้วท่ัวโลกพบความอัศจรรย์ของอร่อย...• 
นางกลุ ยา เรือนทองดี
ได้ในวารสารวฒันธรรมฉบบัน้ี 
เลขานกุารกรม
อาหารยังเป็นหน่ึงในวัฒนธรรมร่วมของชาวอาเซียน หลายๆ ประเทศนิยมทาน 
•นางสาวเยาวนศิ เต็งไตรรัตน์ 

อาหารเส้น วิธีการปรุง อาจคล้ายหรือต่างกัน รูปลักษณ์ของแต่ละจานจะเป็นอย่างไร • นางสาวก่ิงทอง มหาพรไพศาล 

หาอ่านได้ในคอลัมน์แผ่นดินเดียวและปิดท้ายเล่มด้วยการไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ •นายชมุศักดิ์หรัง่ฉายา

อาหารไทยแหล่งรวมความรู้ด้านอาหารเพียงแห่งเดยีวในไทยมาตืน่ตากับภาพสวยงาม • นายมณฑล ยิง่ ยวด

• นางสาวธนพร สงิ ห์นวล
ตื่นใจกับวัฒนธรรมหลากเร่ืองราว พร้อมตื่นตัวรับส่ิงใหม่ท่ีวารสารวัฒนธรรมสรรหา 
• นายศาตนันท์ จันทร์วิบลู ย์
มาเพือ่คนไทยทุกคน
• นายเอกสิทธ์ิ กนกผกาพมิพ์รวีวัฒนวรางกูร
ฝา่ยกฎหมาย 

• นางสาวสดใส จา เนียรกุลฝ่ายจัดพิมพ์

• 
นางปนดั ดา น้อยฉายา


ผู้จัดทา

• 
บรษิ ทั บญุ ศิริการพิมพ์ จากดั


พิมพท์่ี
[ท่านที่ประสงค์นาข้อเขียนหรือบทความใดๆในวารสารวัฒนธรรมไปเผยแพร่กรุณาติดต่อประสานกับ 
• 
กองบรรณาธิการหรือนักเขียนท่านน้ันๆ โดยตรง ข้อเขียนหรือบทความใดๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร โรงพมิ พส์ า นกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ 

วัฒนธรรมฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียน คณะผู้จัดทาไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มี 
ข้อผูกพันกับการส่งเสริมวัฒนธรรมแต่อย่างใด หากท่านมีความประสงค์จะส่งข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับงาน 
วารสารวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งท่านที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ หรือส่งข่าวสารเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
จดัพิมพ์เพอื่เผยแพร่ห้ามจาหน่าย 
กรุณาส่งถึง กองบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เลขท่ี ๑๘ ถนนเทยี มรว่ มมติ ร เขตหว้ ยขวาง กรงุ เทพ ๑๐๓๑๐ โทรศพั ท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ตอ่ ๑๒๐๘-๙ 

Facebook : วารสารวฒั นธรรม กรมส่งเสรมิ วฒั นธรรม Website : culture.go.th]


1
กรกฎาคม-กนั ยายน ๒๕๕๙    1   2   3   4   5