Page 2 - Culture3-2016
P. 2


ภาพบอกเล่าอดลุ ตณั ฑโกศยั เรอ่ื งและภาพฟ้อนละคอนผู้ไท บ้านโพน

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจาก 


การฟอ้ นละคอนผไู้ ทในกลมุ่ อนื่ ๆ ทงั้ รปู แบบ 

ท่าทางการฟ้อน และการแต่งกายของ 


ผฟู้ อ้ นดว้ ยผา้ แพรวาอนั มลี วดลายอนั วจิ ติ ร 

บรรจงและการสวมเลบ็ แบบฟอ้ นกลองตมุ้ 

และเซิ้งบั้งไฟ


แต่เดิมฟ้อนละคอนผู้ไทเป็น 

การแสดงเฉพาะผชู้ ายจนถงึ พ.ศ.๒๕๓๙ 

เริ่มมีการนาผู้หญิงมาฟ้อนแทนผู้ชาย 


ซึ่งติดภารกิจในการประกอบอาชีพ โดย 

แต่งกายเลียนแบบให้ดูคล้ายผู้ชาย

B
   1   2   3   4   5