Page 6 - may53

Basic HTML Version

เรื่
องจากปก
เนื่
องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิ
เษก ที่
พระบาทสมเด็
พระปรมิ
นทรมหาภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช เสด็
จเถลิ
งถวั
ลย์
ราชสมบั
ติ
ครบ ๖๐ ปี
ในวั
นฉั
ตรมงคลที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นี้
กระทรวงวั
ฒนธรรม
โดย
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
จึ
งได้
ร่
วมกั
เครื
อข่
าย
ชนเผ่
าพื้
นเมื
องแห่
งประเทศไทย
และ
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการ
สิ
ทธิ
มนุ
ษยชนแห่
งชาติ
จั
ดงาน
“มหกรรมวั
ฒนธรรมนานาชาติ
:
ธ ทรงปกเกล้
าฯ จากขุ
นเขาจรดทะเล”
ขึ้
น ระหว่
างวั
นที่
๑ – ๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย เพื่
อเป็
นการ
เทิ
ดพระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว ในฐานะที่
ทรงเป็
นแบบ
อย่
างในการส่
งเสริ
มให้
คนไทยอยู่
ร่
วมกั
นท่
ามกลางความหลากหลาย
ทางวั
ฒนธรรมอย่
างสงบ สั
นติ
และการเคารพสิ
ทธิ
ซึ่
งกั
นและกั
ร่
วมไปกั
บโอกาสที่
สหประชาชาติ
ได้
ประกาศให้
วั
นที่
๒๑ พฤษภาคม
ของทุ
กปี
เป็
“วั
นสากลแห่
งความหลากหลายทางวั
ฒนธรรมเพื่
การแลกเปลี่
ยนและการพั
ฒนา”
(The World Day for Cultural
Diversity for Dialogue and Development) และยั
งได้
ประกาศให้
ปี
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓ เป็
นช่
วงเวลาที่
มุ่
งเน้
การขจั
ดการเลื
อกปฏิ
บั
ติ
(Non – discrimination) ภายใต้
คำ
�ขวั
ญว่
“โอบอุ้
มความหลากหลาย
ยุ
ติ
การเลื
อกปฏิ
บั
ติ
(Embrace diversity, End discrimination)
พร้
อมกั
บกำ
�หนดให้
ปี
พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๘ เป็
“ทศวรรษสากลของ
ชนเผ่
าพื้
นเมื
องโลก”
(ระยะที่
๒) โดยนายธี
ระ สลั
กเพชร รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม ได้
ให้
เกี
ยรติ
เป็
นประธานในพิ
ธี
เปิ
ดงานใน
วั
นที่
๑ พฤษภาคม โดยมี
ทู
ตจากประเทศต่
างๆ เข้
าร่
วมถึ
ง ๘ ประเทศ
และในวั
นที่
๕ พฤษภาคม นายวี
ระ โรจน์
พจนรั
ตน์
ปลั
ดกระทรวง
วั
ฒนธรรม ได้
ให้
เกี
ยรติ
เป็
นประธานในพิ
ธี
จุ
ดเที
ยนชั
ยถวายพระพร
ซึ่
งกิ
จกรรมภายในงานประกอบด้
วย