Page 50 - may53

Basic HTML Version

สวช.
จั
ดกิ
จกรรมส่
งเสริ
มสุ
นทรี
ยะและการรั
บรู้
ทางศิ
ลปะ
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.) ได้
จั
การแถลงข่
าวและปฐมนิ
เทศการฝึ
กอบรม
โครงการแหล่
งเรี
ยนรู
:
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย กิ
จกรรมส่
งเสริ
มสุ
นทรี
ยะ
และการรั
บรู้
ทางศิ
ลปะ ประจำ
�ปี
งบประมาณ ๒๕๕๓
เมื่
อวั
นที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โถงหอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
ประเทศไทย โดยมี
รองเลขาธิ
การคณะกรรมการวั
ฒนธรรม
แห่
งชาติ
นางสาวจั
นทร์
สุ
ดา รั
กษ์
พลเมื
อง
เป็
นประธานการ
แถลงข่
าว สำ
�หรั
บหลั
กสู
ตรการอบรมในครั้
งนี้
ประกอบด้
วย
ศิ
ลปะประดิ
ษฐ์
นาฏศิ
ลป์
และดนตรี
ไทย และศิ
ลปะการ
วาดภาพระบายสี
แถลงข่
าว
“ดาวแห่
งฟ้
า...มายาแห่
งเพลง”
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.) ได้
จั
ดแถลงข่
าวการแสดง
คอนเสิ
ร์
“ดาวแห่
งฟ้
า...มายาแห่
งเพลง”
ขึ้
น โดยมี
เลขาธิ
การคณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
นายสมชาย เสี
ยงหลาย
เป็
นประธานการแถลงข่
าว ร่
วมด้
วย
นายชาลี
อิ
นทรวิ
จิ
ตร นางนฤมล ล้
อมทอง และนายสุ
เทพ วงศ์
กำ
�แหง โดยการแสดง
ดั
งกล่
าวจั
ดขึ้
นเพื่
อเป็
นการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
และเผยแพร่
ผลงานของศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สู่
สาธารณชน ผู้
ชมจะได้
รั
บฟั
งบทเพลงแห่
งชี
วิ
ต ความรั
ก และความทรงจำ
�ของบรม
ครู
เพลง ชาลี
อิ
นทรวิ
จิ
ตร ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง (ผู้
ประพั
นธ์
คำ
�ร้
อง –
ผู้
กำ
�กั
บภาพยนตร์
) พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๖ และร่
วมถ่
ายทอดบทเพลงโดย ๖ ศิ
ลปิ
แห่
งชาติ
สาขาศิ
ลปะการแสดง และนั
กร้
องชื่
อดั
งแห่
งยุ
คมากมาย เปิ
ดการแสดงใน
วั
นเสาร์
ที่
๑๕ และวั
นอาทิ
ตย์
ที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๔๘
แวดวงวั
ฒนธรรม