Page 49 - may53

Basic HTML Version

๔๗
ไปประจำ
�วั
ด เป็
นขบวนแห่
จั
ดฉลองพระพุ
ทธนรสี
ห์
น้
อย จั
ดงานออกร้
าน และการมหรสพ ระหว่
างวั
นที่
๑-๙
ธั
นวาคม การมหรสพประกอบด้
วยโขน ลิ
เก หุ่
นทรงเครื่
อง
ของ ม.ร.ว.เถาะ งิ้
ว การเล่
นสนุ
ก มี
ม้
าหมุ
น เขาวงกต
ยิ
งลู
กธนู
เจ้
านาย ข้
าราชการ และราษฎรออกร้
านขาย
ขนม และขายของ สมเด็
จพระเจ้
าน้
องยาเธอ เจ้
าฟ้
กรมขุ
นนริ
ศรานุ
วั
ติ
วงศ์
(พระยศขณะนั้
น) ทรงจำ
�หน่
าย
รู
ปภาพ และของต่
าง ๆ สมเด็
จพระเจ้
าน้
องยาเธอ
เจ้
าฟ้
ากรมพระภาณุ
พั
นธุ
วงศ์
วรเดช ทรงจั
ดแสดงเขา
น้ำ
�พุ
และการเล่
นยิ
งรู
ปสั
ตว์
ต่
าง ๆ พระยาเวี
ยงในนฤบาล
จั
ดทำ
�เขาวงกต และขายเครื่
องดื่
ม มิ
สเตอร์
เลนซ์
ตั้
งร้
าน
ถ่
ายรู
ป และขายรู
ปต่
าง ๆ นอกจากนี้
ยั
วมี
ร้
านขายขนม
ไอศกรี
ม โซดา ขายของเล่
งานที
ทางวั
ดจั
ดขึ
น ปรากฏตามหลั
กฐานในราชกิ
จจา
นุ
เบกษา เล่
ม ๗ พ.ศ.๒๔๓๓ (สิ
บปี
ก่
อนงานวั
ดเบญจม-
บพิ
ตรฯ) โดยที่
มี
ราษฎรที่
อาศั
ยอยู่
ใกล้
บรมบรรพต วั
สระเกศราชวรมหาวิ
หาร ไปจั
ดการละเล่
นในหน้
าน้ำ
�ทุ
กปี
ต่
อมาได้
เลิ
กไป เพราะเข้
าใจว่
าเป็
นที่
ของหลวง งานวั
ภู
เขาทองกลั
บมาใหม่
เมื่
อสมเด็
จฯ กรมพระยาดำ
�รงราชา
นุ
ภาพทรงเป็
นต้
นคิ
ดให้
มี
กิ
จกรรมออกร้
าน จั
ดการละเล่
เช่
น ละครชาตรี
ต่
อมาจึ
งมี
การจั
ดงานวั
ดภู
เขาทอง ใน
เทศกาลลอยกระทงทุ
กปี
เป็
นเวลา ๗ คื
น ๘ วั
นเป็
นงาน
สมโภชนมั
สการพระบรมธาตุ
ที่
อั
ญเชิ
ญมาประดิ
ษฐาน ใน
พระเจดี
ย์
วั
ดนี้
เมื่
อพุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๒ วั
ดสระเกศราชวรมหา
วิ
หาร จั
ดงานนมั
สการพระบรมสารี
ริ
กธาตุ
ดั
งนี้
วั
นจั
นทร์
ที่
๒๖ ตุ
ลาคม เวลา ๐๖.๐๐น. ห่
มผ้
าแดงถวายองค์
บรมบรรพต วั
นพฤหั
สบดี
ที่
๒๙ ตุ
ลาคม เวลา ๐๖.๐๐ น.
เริ่
มงานเทศการประจำ
�ปี
วั
นพุ
ธที่
๔ พฤศจิ
กายน เวลา
๒๔.๐๐ น. เป็
นวั
นสุ
ดท้
ายของงาน
งานสาระบั
นเทิ
ง ประกอบด้
วยร้
านจำ
�หน่
ายเครื่
อง
อุ
ปโภค บริ
โภค เสื้
อผ้
าอาภรณ์
ของเล่
น ร้
านจั
ดการ
ละเล่
น เช่
น ตกเบ็
ดของใช้
ปาเป้
า ยิ
งธนู
สมั
ยหนึ่
ง เคยมี
โรงละครลิ
ง โรงสาวน้
อยเริ
งระบำ
การจั
ดงานของวั
ดอื่
น ๆ มี
องค์
ประกอบเช่
นเดี
ยวกั
คื
อ พิ
ธี
สงฆ์
และการออกร้
านขายของ การมหรสพต่
าง ๆ
ตามที่
มี
ในท้
องถิ่
นนั้
น โดยมากจั
ดในเดื
อนพฤศจิ
กายน ซึ่
เป็
นวาระเข้
าพรรษา พระสงฆ์
อยู่
ประจำ
�วั
ดครบทุ
กองค์
ขอขอบคุ
www.holidaythai.com
www.healthcorners.com
wwwbmwsociety.net
www.farm3.static.flickr.com
www.bloggang.com