Page 47 - may53

Basic HTML Version

๔๕
ธาตุ
เหล่
านี้
รวมกั
นเข้
าเป็
นองค์
ประกอบของภาษา
แห่
งภาพยนตร์
ซึ่
งเราจะได้
เรี
ยนรู้
กั
นต่
อไป
แต่
ก่
อนที่
จะไปถึ
งเรื่
องเหล่
านี้
ผมมี
เรื่
องแทรกที่
จะ
เล่
าว่
า ผมเป็
นบรรณาธิ
การในการรวบรวมงานต่
างๆ ของ
อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
มาตี
พิ
มพ์
ใหม่
ในช่
วงทศวรรษ ๒๕๓๐
เรื่
องเมื
องมายานี้
ผมได้
อ่
านตรวจสอบและปรึ
กษาหารื
กั
บอาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ก่
อนที่
ผมจะแบ่
งต้
นฉบั
บเดิ
มออกเป็
หนั
งสื
อ ๒ เล่
มจบ ซึ่
งเรื่
องราวที่
ผมนำ
�มากล่
าวถึ
งนี้
ผม
จั
ดอยู่
ในเล่
มที่
สอง อั
นมี
เนื้
อหาประกอบไปด้
วยบทต่
างๆ
ที่
อาจารย์
ตั้
งชื่
อว่
ภาพยนตร์
, พระเอกหนั
ง, ดาราตลก,
หน้
าที่
เบ็
ดเตล็
ด, ใครจะสร้
างภาพยนตร์
โปรดดู
ทางนี้
,
การวิ
จารณ์
หนั
ง และบทส่
งท้
ายชื่
อเมื
องมายา
ผมจั
แล้
วยั
งจำ
�ได้
ว่
าได้
นำ
�เสนออาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ได้
รั
บคำ
�ชมว่
ดี
มาก จั
ดเป็
นหมวดเป็
นหมู่
ดี
พลิ
กดู
แล้
วเหมื
อนจะใช้
เป็
ตำ
�ราวิ
ชาการได้
ด้
วยซ้ำ
�ไป จากนั้
นอาจารย์
คึ
กฤทธิ์
เลย
มอบหมายผมต่
อไปว่
า ว่
างๆ ลองไปค้
นดู
ที
หรื
อว่
าตำ
�ราที่
ว่
าด้
วยเรื่
องหนั
งนั้
นมี
มากน้
อยเพี
ยงใด ในแวดวงวิ
ชาการ
เมื
องไทย?
ผมจำ
�ได้
ว่
าในขณะนำ
�เสนออาจารย์
คึ
กฤทธิ์
นั้
น ผม
อยากจะถามว่
า ที่
อาจารย์
ใช้
คำ
�ว่
าธาตุ
เพื่
ออธิ
บายเรื่
อง
เหล่
านี้
เพราะเหตุ
ผลใด และคำ
�ๆ นี้
อาจารย์
จะเที
ยบเคี
ยง
กั
บภาษาฝรั่
งว่
า Elements ใช่
หรื
อเปล่
า?อยากให้
อาจารย์
อธิ
บายเรื่
องราวนี้
แต่
พอได้
รั
บมอบหมายงานใหม่
เข้
า เลย
ลื
มถาม จนถึ
งวั
นนี้
เมื่
อไปนำ
�งานเก่
ามาใช้
ใหม่
จึ
งนึ
กขึ้
มาได้
ว่
ายั
งไม่
ได้
ถามอาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ในประเด็
นนี้
อย่
างไรก็
ตาม ในยุ
คปี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ผมยื
นยั
นได้
ว่
า ผมไปสื
บเสาะเรื่
องตำ
�ราวิ
ชาหนั
งที่
มี
เรี
ยนมี
สอนอยู่
ในมหาวิ
ทยาลั
ยเมื
องไทย มารายงานอาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ว่
“หนั
งสื
อเหล่
านั้
นมี
ไม่
มากนั
กหรอกครั
บ บางมหาวิ
ทยาลั
ผมเห็
นมี
อาจารย์
บางท่
านเขี
ยนไว้
เหมื
อนทำ
�นองเลคเชอร์
บางท่
านก็
ตั
ดตอนตำ
�ราฝรั่
งมาแปลเฉพาะบทนั้
นบทนี้
แต่
ที่
จะเขี
ยนเป็
นเรื่
องราวกึ่
งสนุ
ก กึ่
งวิ
ชาการ อย่
างเมื
อง
มายา นี้
ไม่
มี
แน่
นอน” อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ฟั
งแล้
วยั
งตอบว่
“ผมก็
ว่
ายั
งงั้
นนา เพราะฉะนั้
น คุ
ณช่
วยเอาไปแนะนำ
พรรคพวกด้
วยก็
แล้
วกั
น ว่
าถ้
าใครอยากเรี
ยน รู้
เรื่
อง
หนั
ง แต่
อ่
อนภาษา หรื
อขี้
เกี
ยจอ่
านตำ
�ราภาษาอั
งกฤษ
ก็
ขอให้
อ่
านเมื
องมายาสั
กครั้
งหนึ่
ง ก็
จะดู
หนั
งหรื
อ เข้
าใจ
หนั
งมากขึ้
นกว่
าธรรมดา”
นี่
เป็
นเหตุ
การณ์
ในอดี
ต ซึ่
งในปั
จจุ
บั
นจะ
เปลี่
ยนแปลงไปแค่
ไหน ผมไม่
แน่
ใจนั
ก แต่
ที่
แน่
ก็
คื
ผมเชื่
อว่
าในปั
จจุ
บั
นนี้
คนดู
หนั
งไทย และคนทำ
�หนั
งไทย
หลายคน ไม่
ได้
อ่
านหนั
งสื
อชื่
อ เมื
องมายา ของ
ม.ร.ว.คึ
กฤทธิ์
ปราโมช
หนั
งไทยและรสนิ
ยมการดู
หนั
งของคนไทย จึ
ยั
งเป็
นอย่
างเช่
นที่
เห็
นกั
นอยู่
ทุ
กวั
อย่
างไรก็
ดี
การเรี
ยน รู้
เรื่
องหนั
ง ที่
ผมจะเขี
ยน
ลงในที่
นี้
ยั
งไม่
จบ ถ้
าบรรณาธิ
การหนั
งสื
อเล่
มนี้
เขายั
ไม่
เบื่
อผมไปก่
อน การนำ
�เสนอเรื่
องนี้
ก็
จะมี
ต่
อไปอี
ก ซึ่
ผมจะเขี
ยนโดยอิ
งข้
อเขี
ยนอาจารย์
คึ
กฤทธิ์
เป็
นหลั
ประกอบกั
บความรู้
ที่
ได้
จากการดู
หนั
ง, การอ่
านเรื่
องราว
ของหนั
งสารพั
ดเชื้
อชาติ
, รวมกั
บประสบการณ์
ที่
คุ้
นเคย
และคลุ
กคลี
กั
บการถ่
ายหนั
งของชาวต่
างชาติ
(ที่
มาถ่
าย
ในเมื
องไทย) มาก่
อน ที่
จะมาทำ
�หน้
าที่
เป็
นกรรมการหนั
หลายชุ
ดอยู่
ในปั
จจุ
บั
ผู้
ใดสนใจที่
จะเรี
ยน-รู้
-เรื่
องหนั
งไปกั
บผม ก็
ขอ
เชิ
ญติ
ดตามกั
นต่
อไปครั