Page 23 - may53

Basic HTML Version

๒๑
ให้
สวมหมวก การแต่
งกายในยุ
คนี้
ชายไทยสวมเสื้
อคอปิ
หรื
อคอเปิ
ด ถ้
าเป็
นคอเปิ
ดต้
องสวมเสื้
อชั้
นในคอปก
มี
ผ้
าผู
กคอเงื่
อนกลาสี
หรื
อเงื่
อนหู
กระต่
าย การเกงขายาว
แบบสากล สวมรองเท้
า ถุ
งเท้
า ส่
วนผู้
หญิ
งนุ่
งผ้
าถุ
งหรื
กระโปรงซึ่
งอาจเป็
นชิ้
นเดี
ยวกั
นหรื
อ ๒ ชิ้
น แยกจากกั
ก็
ได้
สวมหมวก รองเท้
า ถุ
งเท้
า ในระยะแรก ๆ ยั
งคง
นิ
ยมนุ่
งผ้
าถุ
งกั
นเป็
นส่
วนมาก ต่
อมาเมื่
อรั
ฐบาลได้
ขอร้
อง
ให้
นุ่
งกระโปรง ประกอบกั
บอิ
ทธิ
พลตะวั
นตกหลาย ๆ
ด้
านที่
นำ
�แฟชั่
นต่
าง ๆ เข้
ามาทำ
�ให้
หญิ
งไทยหั
นไปนิ
ยม
การนุ่
งกระโปรงตามอย่
างสากลมาขึ้
ในปั
จจุ
บั
นนิ
ยมแต่
งกายแบบสากลกั
นแทบทั้
งสิ้
แต่
ยั
งมี
สิ่
งที่
แสดงออกแบบไทยเหลื
ออยู่
บ้
าง เช่
น การ
นุ่
งซิ่
น นุ่
งผ้
าถุ
ง โดยเฉพาะการนุ่
งโจงกระเบนของผู้
สู
อายุ
หรื
อคนในชนบทยั
งพบเห็
นอยู่
บ้
างในปั
จจุ
บั
น การ
แต่
งกายแบบไทยของสตรี
ได้
วิ
วั
ฒนาการขึ้
นมาอี
กครั้
หนึ่
งตามพระราชนิ
ยมของสมเด็
จพระนางเจ้
าฯ พระบรม
ราชิ
นี
นาถ ทำ
�ให้
เกิ
ดความสง่
างาม เหมาะแก่
กาลสมั
ยเป็
อั
นมาก และได้
ชื่
อว่
าเป็
นแบบฉบั
บของเครื่
องแต่
งกาย
ที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
ของไทยที่
รู้
จั
กกั
นทั่
วโลก ในนามชุ
ไทยพระราชนิ
ยมในแบบต่
าง ๆ อั
นได้
แก่
ไทยเรื
อนต้
ไทยจิ
ตรลดา ไทยอมริ
นทร์
ไทยบรมพิ
มาน ไทยจั
กรี
ไทยจั
กรพรรดิ
ไทยดุ
สิ
ต ไทยสิ
วาลั
ย และไทยประยุ
กต์
ส่
วน
เครื่
องแต่
งกายชายนั้
นได้
ยึ
ดแนวการแต่
งกายของชาว
ตะวั
นตก ซึ่
งในบางโอกาสเครื่
องแต่
งกายสากลบางแบบ
ไม่
เหมาะสมกั
บสภาพดิ
นฟ้
าอากาศและสภาพแวดล้
อม
ของประเทศไทย จึ
งได้
มี
การคิ
ดค้
นแบบเสื้
อของชายไทย
ขึ้
น เรี
ยกว่
า ชุ
ดพระราชทาน ลั
กษณะเป็
นเสื้
อคอตั้
เหมื
อนเสื้
อราชปะแตนไม่
มี
ปก ตั
วเสื้
อเข้
ารู
ปเล็
กน้
อย
ผ่
าอกตลอด มี
สาบ ติ
ดกระดุ
ม ๕ เม็
ด ขลิ
บลอบคอ
สาบอก ขอบแขนและปากกระเป๋
า มี
ทั้
งแขนสั้
นและ
แขนยาว ใช้
ในโอกาสต่
างกั
น แขนสั้
นใช้
ในโอกาส
ธรรมดาทั่
วไป ปฏิ
บั
ติ
งานหรื
อในพิ
ธี
การกลางวั
นและ
อาจใช้
สี
เข้
มในพิ
ธี
การกลางคื
น ส่
วนชุ
ดแขนยาวใช้
ได้
ทั้
กลางวั
นและกลางคื
น ถ้
ามี
ผ้
าคาดเอว ควรผู
กเงื่
อนแน่
ทางซ้
ายมื
อ ของผู้
สวมใส่
ใช้
ในพิ
ธี
สำ
�คั
ญมาก ๆ
จากที่
กล่
าวมาจะเห็
นได้
ว่
าการแต่
งกายของผู้
หญิ
จะได้
รั
บการเปลี่
ยนแปลงมากกว่
าผู้
ชาย ในระยะหลั
ง ๆ
จะมี
การกำ
�หนดชุ
ดแต่
งกายประเภทต่
าง ๆ เป็
นชุ
ดอยู่
กั
บบ้
าน ชุ
ดออกนอกบ้
าน ชุ
ดอาบน้ำ
� ชุ
ดเดิ
นทาง ชุ
ดเข้
สั
งคม ชุ
ดวิ
วาห์
ชุ
ดราตรี
แม้
แต่
ทรงผม เครื่
องประดั
รองเท้
า กระเป๋
าถื
อ ก็
เปลี่
ยนแปลงไปตามสมั
ยนิ
ยม
ตลอดเวลา และสิ่
งที่
น่
าสั
งเกตคื
อ แฟชั่
นที่
นิ
ยมในสมั
หนึ่
งและเสื่
อมความนิ
ยมไปแล้
ว อาจกลั
บมานำ
�สมั
ยอี
ในระยะต่
อมา บางครั้
งอาจไม่
เหมื
อนเดิ
มทุ
กประการหรื
อาจมี
ชื่
อเรี
ยกเครื่
องแต่
งกายที่
ต่
างไปจากเดิ
ม แต่
ยั
งคง
ลั
กษณะหรื
อเค้
าเดิ
มให้
เห็
นได้
เ รื่
อง ร า วย้
อนยุ
คกา รแต่
งกายตั้
งแต่
สมั
รั
ตนโกสิ
นทร์
จนถึ
งปั
จจุ
บั
นนั้
นทำ
�ให้
เห็
นแง่
มุ
มหนึ่
งใน
การเปลี่
ยนแปลงธรรมเนี
ยมประเพณี
ของสั
งคม อาศั
ระยะเวลายาวนานแบบค่
อยเป็
นค่
อยไป ผู้
นำ
�ในการ
เปลี่
ยนแปลงจะเป็
นชนชั้
นผู้
นำ
� จากราชสำ
�นั
กสู่
ราษฎร
จากรั
ฐบาลสู่
ประชาชน ในปั
จจุ
บั
นผู้
นำ
�แฟชั่
นจะเปลี่
ยน
เป็
นนางแบบ ดารา นั
กแสดง นั
กร้
อง ซึ่
งมี
อิ
ทธิ
พลต่
วั
ยรุ่
นมาก นอกจากนี้
ยั
งมี
สื่
อต่
าง ๆ อี
กมาก อาทิ
ภาพยนตร์
โทรทั
ศน์
หนั
งสื
อแบบเสื้
อต่
าง ๆ โดยเฉพาะใน
ยุ
คโลกาภิ
วั
ตน์
ที่
มี
การติ
ดต่
อสื่
อสารรวดเร็
ว สะดวก แฟชั่
จากนิ
วยอร์
ค ลอนดอน ปารี
ส ญี่
ปุ่
น จึ
งหลั่
งไหลเข้
ามา
สู่
กรุ
งเทพมหานคร อย่
างรวดเร็
วและแพร่
กระจายสู่
ส่
วน
ต่
าง ๆ ของประเทศอย่
างรวดเร็
วเช่
นกั
น จึ
งจำ
�เป็
นอย่
างยิ่
ที่
ทุ
กท่
านควรพิ
จารณารั
บเอามาโดยมิ
ให้
ล่
อแหลมต่
อาชญากรรมทางเพศหรื
อมิ
ให้
สู
ญเสี
ยความเป็
นคนไทย
อย่
างไรก็
ตามควรตระหนั
กไว้
เสมอว่
าจะแต่
งกายอย่
างไร
นั้
นต้
องคำ
�นึ
งถึ
งความสะอาด เรี
ยบร้
อย ความเหมาะสม
ถู
กต้
องตามกาลเทศะ จะเป็
นสิ่
งที่
หน้
าชื่
นชมแก่
ผู้
พบเห็
อย่
างยิ่