Page 43 - june53

Basic HTML Version

๔๑
(๓) การกระจายอำ
�นาจ
ระบบรั
ฐเป็
นระบบศู
นย์
รวมอำ
�นาจ การรวมศู
นย์
อำ
�นาจทำ
�ให้
ขาดความเป็
นธรรมและขาดประชาธิ
ปไตย
ศี
ลธรรมพื้
นฐานดั
งในข้
อ (๑) จิ
ตสำ
�นึ
กประชาธิ
ปไตย
ดั
งข้
อ (๒) และการมี
ส่
วนร่
วมของประชาชนดั
งข้
อ (๔)
เกิ
ดขึ
นไม่
ได้
ระบบรั
ฐรวมศู
นย์
จึ
งเป็
นอุ
ปสรรคของประชาธิ
ปไตย
การเมื
องที่
ผ่
านมาเป็
นการต่
อสู้
เพื่
อเข้
าใช้
อำ
�นาจรั
ฐรวมศู
นย์
หรื
อเผด็
จการนี้
จึ
งเป็
นระบอบเผด็
จการไม่
ใช่
ประชาธิ
ปไตย
การจะสร้
างระบอบประชาธิ
ปไตยต้
องกระจายอำ
�นาจออกไป
อย่
างทั่
วถึ
งสู่
บุ
คคล ชุ
มชนถ้
องถิ่
น และภาคประชาสั
งคม
ระบบรั
ฐต้
องปรั
บตั
ว จากระบบเผด็
จการไปสู่
ระบบ
ประชาธิ
ปไตยที่
ต้
องมี
ความรู้
และทำ
�งานเชิ
งนโยบายเป็
(๔) ประชาชนมี
ส่
วนร่
วมในกิ
จสาธารณะทุ
กระดั
การที่
ประชาชนมี
ส่
วนร่
วมในกิ
จสาธารณะทุ
กระดั
คื
อหั
วใจของประชาธิ
ปไตย แต่
ระบบรั
ฐรวมศู
นย์
ดั
งกล่
าวใน
ข้
อ (๓) จะไม่
สนใจสนั
บสนุ
นทั้
ง ๆ ที่
บั
ญญั
ติ
ไว้
ที่
ในรั
ฐธรรมนู
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ว่
า รั
ฐต้
องสนั
บสนุ
นการมี
ส่
วนร่
วมของประชาชนเป็
นเอนกปริ
ยาย คำ
�ว่
รั
ฐต้
อง
เป็
คำ
�ที่
แรงมาก เพราะรั
ฐย่
อมหมายถึ
งกลไกของรั
ฐทุ
กอย่
าง
ทุ
กกระทรวง ทบวง กรม กองทั
พ มหาวิ
ทยาลั
ย องค์
กรอิ
สระ
ต่
าง ๆ จึ
งควรศึ
กษามาตรา ๘๗ ไว้
ให้
ดี
ๆ และกลไกของรั
ทุ
กอย่
างตั้
งแต่
รั
ฐบาลลงมาต้
องปฏิ
บั
ติ
ถ้
ากลไกของประเทศ
ทั้
งหมดปฏิ
บั
ติ
ตามรั
ฐธรรมนู
ญอย่
างจริ
งจั
งและจริ
งใจระบอบ
ประชาธิ
ปไตยจะเกิ
ดขึ้
น มหาวิ
ทยาลั
ยและภาคี
ต่
าง ๆ ควร
ก่
อตั
วกั
นขึ้
นเข้
ามาเร่
งรั
ดตรวจสอบให้
รั
ฐบาลเป็
นผู้
นำ
�ในการ
ปฏิ
บั
ติ
ตามรั
ฐธรรมนู
ญ มาตรา ๘๗ อย่
างจริ
งจั
ง จะขยาย
ความการรวมตั
วร่
วมคิ
ดร่
วมทำ
�ในทุ
กพื้
นที่
ทุ
กองค์
กรและ
ทุ
กเรื่
อง